p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesine yatırılan yaşlı hastalarda 30 günlük mortalitenin belirleyicileri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(5): 328-336 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.00569

Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesine yatırılan yaşlı hastalarda 30 günlük mortalitenin belirleyicileri

Bedih Balkan1, Zahide Özlem Ulubay2, Elif Güneysu3, Ahmet Said Dündar4, Engin Ihsan Turan5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Departmanı Yoğun Bakım, İstanbul, Türkiye
2Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Departmanı, İstanbul, Türkiye
3Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Departmanı, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Departmanı, İstanbul, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Departmanı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışma, kardiyovasküler cerrahi geçiren 65 yaş ve üzeri hastaların 30 günlük morbidite ve mortalitesinde rol oynayan faktörleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2012 ile Ağustos 2021 tarihleri arasında Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde (KCYBÜ) kalp cerrahisi geçiren 360 hastanın verilerini analiz ettik. Hastalar "mortalite+" (33 hasta) ve "mortalite-" (327 hasta) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Mortaliteyi etkileyen faktörleri, preoperatif, intraoperatif ve postoperatif risk faktörleri, komplikasyonlar ve sonuçlar da dahil olmak üzere değerlendirdik.
BULGULAR: Mortaliteyi etkileyen faktörler arasında ekstübasyon süresi, yoğun bakım süresi, kan transfüzyonu, cerrahi reeksplorasyon, aort kelepçe süresi, GFR, BUN, kreatinin, HbA1c seviyeleri ve 24 saatlik yoğun bakım süresince en düşük sistolik kan basıncı gibi faktörler arasında iki grup arasında önemli farklar bulundu (p<0.05). "Mortalite+" grubunda ekstübasyon süresi, yoğun bakım süresi, kan transfüzyonu ve BUN-Cr seviyeleri daha yüksekken, en düşük sistolik kan basıncı, GFR ve HbA1c seviyeleri daha düşüktü. Noradrenalin infüzyonu gereken hastalarda ve kanama nedeniyle reoperasyon geçiren hastalarda mortalite oranları da daha yüksekti (p<0.05).
SONUÇ: Preoperatif böbrek fonksiyonu, ekstübasyon süresi, yoğun bakım takip süresi, yoğun bakımda kan transfüzyonu, cerrahi reeksplorasyon, aort kelepçe süresi ve HbA1c gibi faktörler göz önüne alındığında, yaşlı hastalarda mortalite oranının, kısa aort kelepçeleme süresi, perioperatif kan transfüzyonunu azaltmaya yönelik önlemler almak ve kanamanın iyi kontrolü ile azaltılabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler cerrahi, mortalite; yaşlanma; yoğun bakım.

Determinants of 30-day mortality in elderly patients admitted to a cardiovascular surgery intensive care unit

Bedih Balkan1, Zahide Özlem Ulubay2, Elif Güneysu3, Ahmet Said Dündar4, Engin Ihsan Turan5
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Intensive Care, Health Sciences University Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research İstanbul-Türkiye
3Department of Cardiovascular Surgery, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
4Department of Internal Medicine, Health Sciences University Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
5Department of Anesthesiology and Reanimation Health Sciences University Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: This study aims to identify the factors influencing 30-day morbidity and mortality in patients aged 65 and older undergoing cardiovascular surgery.
METHODS: Data from 360 patients who underwent cardiac surgery between January 2012 and August 2021 in the Cardiovascular Surgery Intensive Care Unit (CVS ICU) were analyzed. Patients were categorized into two groups: "mortality+" (33 patients) and "mortality-" (327 patients). Factors influencing mortality, including preoperative, intraoperative, and postoperative risk factors, complications, and outcomes, were assessed.
RESULTS: Significant differences were observed between the two groups in factors affecting mortality, including extubation time, ICU stay duration, blood transfusion, surgical reexploration, aortic clamp duration, glomerular filtration rate (GFR), blood urea nitrogen (BUN), creatinine, hemoglobin A1c (HbA1c) levels, and the lowest systolic blood pressure during the first 24 hours in the ICU (p<0.05). The "mortality+" group had longer extubation times and ICU stays, required more blood transfusions, and had higher BUN-creatinine ratios, but lower systolic blood pressures, GFR, and HbA1c levels. Mortality was also higher in patients needing noradrenaline infusions and those who underwent reoperation for bleeding (p<0.05).
CONCLUSION: By optimizing preoperative renal function, minimizing extubation time, shortening ICU stays, and carefully managing blood transfusions, surgical reexplorations, aortic clamp duration, and HbA1c levels, we believe that the mortality rate can be reduced in elderly patients. Key strategies include shortening aortic clamp times, reducing perioperative blood transfusions, and ensuring effective bleeding control.

Keywords: Aging, cardiac surgery; intensive care; mortality.

Bedih Balkan, Zahide Özlem Ulubay, Elif Güneysu, Ahmet Said Dündar, Engin Ihsan Turan. Determinants of 30-day mortality in elderly patients admitted to a cardiovascular surgery intensive care unit. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(5): 328-336

Sorumlu Yazar: Bedih Balkan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce