p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ratlarda deneysel priapizm modelinde ketamin’in penil dokular üzerine etkileri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(5): 309-315 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.33262

Ratlarda deneysel priapizm modelinde ketamin’in penil dokular üzerine etkileri

Vildan Kölükçü1, Mehtap Gürler Balta1, Hakan Tapar1, Tugba Karaman1, Serkan Karaman1, Velid Unsal2, Fikret Gevrek3, Kenan Yalçın4, Fatih Fırat4
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
2Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Mardin, Türkiye
3Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
4Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada priapizm sonrası gelişen iskemi-reperfüzyon hasarında ketamin’in penil dokular üzerindeki histopatolojik ve biyokimsayal etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Toplam 24 erkek rat 3 gruba randomize edildi. Grup-1 kontrol grubu olarak belirlendi. Grup-2’de priapzm modeli oluştu-rularak penil iskemi reperfüzyon hasarının değerlendirildiği grup olarak tanımlandı. Grup 3 ise tedavi grubu idi. Bu grupta Grup 2 ile benzer iskemi reperfüzyon modeli oluşturuldu ek olarak reperfüzyondan hemen önce 50 mg/kg ketamin intraperitoneal olarak uygulandı. Kan biyokimsayal ana-lizleri ve penil histopatolojik değerlendirilmesi yapıldı.
BULGULAR: Grup 3’de deskuamasyon, ödem, inflamasyon ve vazokonjesyon olmak üzere tüm histopatolojik skorlarda Grup 2’e göre dramatik olarak iyileşme gözlemlendi (p<0.001). Kan biyokimyasal analizlerinde ise MDA değeri Grup 2’de 10 olarak kayıt edildi. Bu değer Grup 3’de ciddi düzeyde azalmış olarak not edildi (p: 0.013). Benzer şekilde IL-1, IL-6 ve TNF-alfa olmak üzere proinflamatuvar sitokin düzeyinde Grup 3’de Grup 2’ye göre baskılanmıs olarak belirlendi (sırasıla; p: 0.003, p: 0.022 ve p: 0,028). Antioksidan enzim düzeyinde ise hem GSH-Px hemden SOD aktivi-tileri Grup 3’de Grup 2’e göre artmış olarak kayıt edildi (p: 0.016 ve p: 0.024).
SONUÇ: Kematin penil iskemi reperfüzyon hasarının etkilerini hafifletmede etkin bir anestezik ajandır.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, iskemi-reperfüzyon, ketamin; penis.

Effects of ketamine on penile tissues in an experimental priapism model in rats

Vildan Kölükçü1, Mehtap Gürler Balta1, Hakan Tapar1, Tugba Karaman1, Serkan Karaman1, Velid Unsal2, Fikret Gevrek3, Kenan Yalçın4, Fatih Fırat4
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Tokat Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Tokat-Türkiye
2Mardin Artuklu University, Faculty of Health Sciences and Central Research Laboratory, Mardin-Türkiye
3Department of Histology and Embryology, Tokat Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Tokat-Türkiye
4Department of Urology, Tokat Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Tokat-Türkiye

BACKGROUND: This study aimed to evaluate the histopathological and biochemical effects of ketamine on penile tissues following ischemia-reperfusion injury induced by priapism.
METHODS: Twenty-four male rats were randomized into three groups. Group 1 served as the control group. Group 2 underwent the priapism model to induce ischemia-reperfusion injury. Group 3, the treatment group, experienced a similar ischemia-reperfusion model as Group 2; additionally, 50 mg/kg of ketamine was administered intraperitoneally just before reperfusion. Blood biochemical analyses and penile histopathological evaluations were performed.
RESULTS: In Group 3, significant improvements were observed in all histopathological scores, including desquamation, edema, inflammation, and vasocongestion compared to Group 2 (p<0.001). Blood biochemical analyses showed that the malondialdehyde (MDA) levels were recorded as 10 in Group 2, with a significant decrease in Group 3 (p=0.013). Similarly, proinflammatory cytokine levels, including interleukin-1 beta (IL-1β), interleukin-6 (IL-6), and tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), were found to be suppressed in Group 3 compared to Group 2 (p=0.003, p=0.022, and p=0.028, respectively). Antioxidant enzyme activities, such as glutathione peroxidase (GSH-Px) and superoxide dismutase (SOD), were higher in Group 3 compared to Group 2 (p=0.016 and p=0.024, respec-tively).
CONCLUSION: Ketamine is an effective anesthetic agent in alleviating the effects of penile ischemia-reperfusion injury.

Keywords: Anesthesia, ischemia-reperfusion, ketamine; penis.

Vildan Kölükçü, Mehtap Gürler Balta, Hakan Tapar, Tugba Karaman, Serkan Karaman, Velid Unsal, Fikret Gevrek, Kenan Yalçın, Fatih Fırat. Effects of ketamine on penile tissues in an experimental priapism model in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(5): 309-315

Sorumlu Yazar: Vildan Kölükçü, Türkiye
Makale Dili: İngilizce