p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Presizyonel ve peritoneal lokal anestezik uygulamasının kolon anastomozuna ve yara iyileşmesine etkisi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(5): 316-322 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.39551

Presizyonel ve peritoneal lokal anestezik uygulamasının kolon anastomozuna ve yara iyileşmesine etkisi

Uğur Kesici1, Yahya Kaan Karatepe2, Ahmet Furkan Mazlum2, Kubra Bozali3, Mahmut Salih Genç2, Leman Damla Ercan2, Mehmet Güray Duman1, Ayşe Gökçen Sade4, Eray Metin Guler3, Sevgi Kesici5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan III. Abdülhamid Han, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3ağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Etfal, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstan
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Etfal, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Araştırmalar levobupivakainin bupivakain kadar etkili olduğunu, kalp ve merkezi sinir sistemi toksisitesi riskinin daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle bu çalışma, levobupivakain ve bupivakainin kolon anastomozu üzerindeki etkilerini ortaya koyarak tüm hastalarda veya komorbiditesi olan hastalarda tercih edilip edilemeyeceğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın öncelikli amacı levobupivakain ve bupivakainin kolon anastomozu üzerine etkilerini araştırmaktır. İkincil amaç ise yara iyileşmesi ve yapışma önleyici aktivite üzerindeki etkilerini göstermektir. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma, Hamidiye Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu onayı alınarak Hamidiye Hayvan Deneyleri laboratuvarında 28/07/2022 ile 04.08.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, 16-20 haftalık 21 Spraque erkek sıçan üzerinde gerçekleştirildi. Sıçanlar her birinde yedi sıçan olacak şekilde üç eşit gruba ayrıldı: Grup C: insizyonel izotonik; Grup B: ön insizyonel bupivakain; ve Grup L: insizyonel le-vobupivakain. Laparotomi sırasında makroskobik adezyon skorları (MAS) kaydedildi. Histopatolojik inceleme ve hidroksiprolin düzeyleri için doku örnekleri alındı. Orta kesi hattı yarasının gerilme mukavemeti ve anastomoz patlama basıncı ölçüldü.
BULGULAR: MAS Grup B ve L'de Grup C'ye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p<0.001). Yara histopatoloji skoru (WHS) Grup L'de Grup B'ye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.021). Kolon histopatoloji skorları (KHS) Grup L'de Grup C'ye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.011).
SONUÇ: Bu çalışma, bupivakain ve levobupivakainin yara iyileşmesine anlamlı katkı sağlamadığını ancak levobupivakainin bupivakaine göre WHS'de anlamlı artışa neden olduğunu ortaya koydu. Bu çalışmanın bulgularına göre levobupivakain, kolon anastomozu dayanıklılığına önemli katkısı, yara iyileşmesine bupivakaine göre daha olumlu etkisi ve anti-adezif etkisi nedeniyle kolon anastomozu yapılan hastalarda kullanılarak klinik pratiğe katkı sağlayabilir. Klinik çalışmalar bu çalışmanın sonuçlarını desteklemelidir.

Anahtar Kelimeler: Anastomoz, anti-adheziv; bupivakain; kolon; levobupivakain; yara iyileşmesi.

Effect of pre-incisional and peritoneal local anesthetics administration on colon anastomosis and wound healing

Uğur Kesici1, Yahya Kaan Karatepe2, Ahmet Furkan Mazlum2, Kubra Bozali3, Mahmut Salih Genç2, Leman Damla Ercan2, Mehmet Güray Duman1, Ayşe Gökçen Sade4, Eray Metin Guler3, Sevgi Kesici5
1Department of General Surgery, University of Health Sciences, Prof. Dr. Cemil Tascioglu, Training and Research Hospital, İstanbul- Türkiye
2Department of General Surgery, University of Health Sciences, Sultan II. Abdulhamid Han, Training and Research Hospital, İstanbul- Türkiye
3Department of Medical Biochemistry, University of Health Sciences, Haydarpasa Numune, Training and Research Hospital, İstanbul- Türkiye
4Department of Pathology, University of Health Sciences, Sultan II. Abdulhamid Han, Training and Research Hospital, İstanbul- Türkiye
5Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Hamidiye Etfal, Training and Research Hospital, İstanbul- Türkiye

BACKGROUND: Previous research has shown that levobupivacaine is as effective as bupivacaine but carries a lower risk of cardiac and central nervous system toxicity. This study explores whether levobupivacaine and bupivacaine are preferable for all patients, includ-ing those with comorbidities, particularly focusing on their effects on colonic anastomosis. The primary objective is to examine the influence of levobupivacaine and bupivacaine on colonic anastomosis. Additionally, the study will assess their impact on wound healing and their anti-adhesive properties.
METHODS: Conducted between July 28, 2022, to August 4, 2022, at the Hamidiye Animal Experiments Laboratory, this study was approved by the University Science Health, Hamidiye Animal Experiments Local Ethics Committee. This study was conducted using 21 male Sprague rats aged 16-20 weeks. The rats were allocated into three equal groups of seven each: Group C: pre-incisional isotonic; Group B: pre-incisional bupivacaine; and Group L: pre-incisional levobupivacaine. Macroscopic adhesion scores (MAS) were recorded during laparotomy and tissue samples were taken for histopathological examination and hydroxyproline levels measurement. Wound tensile strength along the middle incision line and anastomotic burst pressure were also assessed.
RESULTS: MAS was statistically significantly lower in Groups B and L compared to Group C (p<0.001). The wound histopathology score (WHS) was significantly higher in Group L than in Group B (p=0.021). Colon histopathology scores (CHSs) were also signifi-cantly higher in Group L compared to Group C (p=0.011).
CONCLUSION: TThe study found that bupivacaine and levobupivacaine did not significantly enhance wound healing, although le-vobupivacaine significantly improved WHS relative to bupivacaine. According to the findings of this study, levobupivacaine can enhance clinical practice by being used in patients undergoing colon anastomosis. It contributes significantly to the durability of colon anasto-mosis, has a more positive effect on wound healing compared to bupivacaine, and exhibits anti-adhesive properties. Additional clinical trials are necessary to validate these results further.

Keywords: Anastomosis, anti-adhesive; bupivacaine; colon; levobupivacaine; wound healing.

Uğur Kesici, Yahya Kaan Karatepe, Ahmet Furkan Mazlum, Kubra Bozali, Mahmut Salih Genç, Leman Damla Ercan, Mehmet Güray Duman, Ayşe Gökçen Sade, Eray Metin Guler, Sevgi Kesici. Effect of pre-incisional and peritoneal local anesthetics administration on colon anastomosis and wound healing. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(5): 316-322

Sorumlu Yazar: Uğur Kesici, Türkiye
Makale Dili: İngilizce