p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
SPLENEKTOMİ SONRASI ERKEN DÖNEM İNFEKSİYONLAR [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 67-70

SPLENEKTOMİ SONRASI ERKEN DÖNEM İNFEKSİYONLAR

Müfide N Akçay1, K Yalçın Polat1, M İlhan Yıldırgan1, M Yavuz Çelebi1, Fehmi Çelebi1, Durkaya Ören1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD., Erzurum

Splenektominin erken postoperatif devrede infeksiyon riskini artırıp artırmadığını araştırmak amacıyla, splenektomi geçiren 39 hasta prospektif olarak incelendi. Yaşları 2ay-64 yıl arasında değişen hastalar, infekte (15 hasta) ve noninfekte (24 hasta) alarak iki gruba ayrıldı. İnfekte grupta toplam 21 infeksiyon atağı gözlendi: 11 solunum yolu infeksiyonu, 3 üriner sistem infeksiyonu, 3 bakteriyemi, 2 intraabdominal abse ve 2 yara yeri infeksiyonu. Alınan kültürlerden 8'inde (%26.6) Pnömokoklar koagülaz pozitif, 4'ünde (%13.3)beta hemolitik stretokok, 4'ünde (%13.3) E.Koli ve 2'sinde (%6.6) Kandida tek başlarına veya kombine halde üredi. Postoperatif devrede 10 gün boyunca beyaz küre sayımı ve ateş takibi yapıldı. İnfekte grupta ortalama beyaz küre sayısı 15821.14/mm3 ve ortalama ateş değerleri 37.35 idi. Noninfekte grupta ise bu değerler sırasıyla 10509.00/mm3 ve 36.75 C idi. 1 hastada postoperatif devrede çok ağır sepsis gelişti. Yaptığımız çalışma sonucunda, dalağın çıkarılmasından sonra septik komplikasyon riskinin küçümsenemeyecek derecede olduğu ve özellikle beyaz küre (BK) sayımının postoperatif dönemde fizyolojik olmayıp bir infeksiyon göstergesi olduğu sonucuna vardık.


POSTSPLENECTOMY EARLY PERIOD INFECTIONS

Müfide N Akçay1, K Yalçın Polat1, M İlhan Yıldırgan1, M Yavuz Çelebi1, Fehmi Çelebi1, Durkaya Ören1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD., Erzurum

39 patients who underwent splenectomy were investigated to determine whether early postoperative injection risk increases after splenectomy. Patients, ranging in age from 2 months to 64 years, were divided into two groups. 1) infected (n=15) and 2) noninfected (n=24). There were 21 episodes of infection: 11 respiratory tract infections, 3 urinary tract infections, 3 bacteremias, 2 intraabdominal abscesses and 2 wound infections. Pneumococcus were cultured from 8 (26.6%) of the septic foci, Enterobacter aerogenes were cultured from (20%), Staphylococcus coagulase positive were cultured from 6 (20%)beta hemolytic streptoccus were cultured from (13.3%), E. Coli were cultured from 4 (13.3%) and Candida were cultured from 2 (6.6%) of the septic foci. Group average alternate daily WBC (white blood cell) counts and daily maximum body temperature of 37.35 C. In the noninfected group, these values were 10509.00/mm3 and 36.75 C, respectively. Only one patient developed overwhelming postspnenectomy sepsis. We concluded that the frequency of septic complications after removal of the spleen is considerable, and WBC count predicts infection in the postoperative period not physiologic.


Müfide N Akçay, K Yalçın Polat, M İlhan Yıldırgan, M Yavuz Çelebi, Fehmi Çelebi, Durkaya Ören. POSTSPLENECTOMY EARLY PERIOD INFECTIONS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 67-70