p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Neopterin akut apandisit tanısında kullanılabilecek bir belirteç midir? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 1-4 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.00087

Neopterin akut apandisit tanısında kullanılabilecek bir belirteç midir?

Kagan Coskun1, Oner Mentes1, Aysegul Atak2, Arzu Aral2, Mehmet Eryılmaz3, Onder Onguru4, Mujdat Balkan1, Orhan Kozak1, Sadettin Cetiner1
1Gulhane Askeri Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Tıp Fakültesi, Immunoloji Bilim Dalı, Ankara
3Gulhane Askeri Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara
4Gulhane Askeri Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ
Deneyimli bir cerrah için bile akut apandisit tanısı kimi zaman zor olabilir. Tanıdaki gecikme komplikasyon oranını arttırmaktadır. Bu deneysel çalışmadaki amacımız, akut apandisit tanısında belirteç olarak neopterinin uygunluğunun ve öneminin araştırılmasıdır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Otuz beş adet Yeni Zellanda tipi erkek tavşanda oluşturulmuş akut apandisit modelinde neopterin düzeyleri ölçüldü. Hayvanlar apendektomi uygulanana kadar geçen zamana göre 5 gruba ayrıldı. (Grup 1: Kontrol, Grup 2: Sham, Grup 3: 12. saat, Grup 4: 24. saat, Grup 5: 48. saat). Her bir gruptan alınan kan örneklerinde (Grup 3, Grup 4 ve Grup 5’te apendektomi öncesinde) neopterin düzeyleri enzim immunoassey kitinde ölçüldü.
BULGULAR
Akut apandisit tanısı için optimal eşik değeri noktası 34,475 nmol/lt olarak saptandı. Neopterin düzeyi 34,475 nmol/lt üzerinde olduğu zaman akut apandisit olma olasılığı 4,667 kat fazla olarak bulundu.
SONUÇ
Bu çalışma deneysel bir hayvan çalışması olsa da klinik uygulamalar açısından değerli ipuçları vermektedir. Neopterinin akut apandisit tanısında kullanılabilecek potansiyele sahip bir belirteç olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, belirteç; neopterin

Is neopterin a diagnostic marker of acute appendicitis?

Kagan Coskun1, Oner Mentes1, Aysegul Atak2, Arzu Aral2, Mehmet Eryılmaz3, Onder Onguru4, Mujdat Balkan1, Orhan Kozak1, Sadettin Cetiner1
1Dept. Of General Surgery, Gulhane Military Medical Faculty, Ankara, Turkey
2Dept. Of Immunology, Gazi Medical Faculty, Ankara, Turkey
3Dept. Of Emergency, Gulhane Military Medical Faculty, Ankara, Turkey
4Dept. Of Pathology, Gulhane Military Medical Faculty, Ankara, Turkey

BACKGROUND
The diagnosis of acute appendicitis, even for experienced surgeons, can sometimes be complex. A delay in diagnosis increases the complication rate. This experimental study aimed to investigate the suitability and significance of neopterin as a marker for acute appendicitis.
METHODS
The levels of neopterin were measured using an acute appendicitis animal model in 35 New Zealand male rabbits. They were divided into 5 groups as Group 1= control; Group 2= sham; and Groups 3 (12-hour); 4 (24-hour); and 5 (48-hour) (based on the elapsed time period before their appendectomies). The neopterin levels of each group were measured by neopterin enzyme immunoassay kit in blood samples (taken before the appendectomies in Groups 3, 4 and 5).
RESULTS
For the diagnosis of acute appendicitis, the optimal cut-off point was 34.475 nmol/L. The probability of acute appendicitis was found to be 4.667 times higher when the neopterin level was greater than 34.475 nmol/L.
CONCLUSION
This study was an experimental animal study; however, it provides valuable clues useful in clinical assessment. Neopterin seems to have great potential as a new diagnostic marker for the diagnosis of acute appendicitis.

Keywords: Acute appendicitis, marker; neopterin

Kagan Coskun, Oner Mentes, Aysegul Atak, Arzu Aral, Mehmet Eryılmaz, Onder Onguru, Mujdat Balkan, Orhan Kozak, Sadettin Cetiner. Is neopterin a diagnostic marker of acute appendicitis?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 1-4

Sorumlu Yazar: Kagan Coskun, Türkiye
Makale Dili: İngilizce