p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Acil batın cerrahisi geçiren hastalarda mortalite oranlarını etkileyen değişkenler: Geriye dönüm kesitsel çalışma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(4): 505-513 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.01264

Acil batın cerrahisi geçiren hastalarda mortalite oranlarını etkileyen değişkenler: Geriye dönüm kesitsel çalışma

Necmiye Ay1, Abdurrahim Derbent2, Ayça Sultan Şahin3, Naime Yalcin3, Mine Çelik1
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir
3Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Acil şartlarda opere edilen hastaların ölüm ve komplikasyon riski elektif şartlarda yapılan operasyonlara göre daha fazladır. Özellikle ko-morbitesi fazla olan hasta grubunun özel olarak değerlendirilmeleri gerekmektedir. Cerrahi risk ve ASA skorlamasına göre hızlıca peroperatif risk belirlenip hasta yakınları bilgilendirilmelidir. Bu çalışmada, acil batın cerrahisi geçiren hastalarda mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörleri değer-lendirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bir yıl içinde acil batın cerrahisi geçiren 18 yaş ve üzeri toplam 1065 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu çalışmanın amacı, ilk 30 gün ve bir yıl içindeki mortalite oranlarını ve bu oranları etkileyen değişkenleri tespit edebilmekti.
BULGULAR: 1065 hastanın 385’i (%36.2) kadın, 680’i (%63.8) erkek idi. En yaygın prosedür apendektomi (%70.8) olup, ardından tanısal laparotomi (%10.2), peptik ulcus perforasyonu (%6.7), herniografi (%5.5), kolon rezeksiyonu (%3.6), ince bağırsak rezeksiyonuydu (%3.2). Hastaların yaşı ile mortalite arasında anlamlı fark bulundu (p<0.05). ASA skorları, peroperatif komplikasyon, peroperatif kan ürünü kullanımı, reoperasyona alınma, yoğun bakıma yatış, hastane yatış süresi ve peroperatif komplikasyon ile 30. gün mortalite ve bir yıllık mortalite arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulundu. Travma ile sadece 30. gün mortalite arasında anlamlı bir ilişki vardır (p=0.030).
TARTIŞMA: Acil şartlarda opere edilen hastaların morbidite ve mortaliteleri, özellikle 70 yaş üzerinde elektif cerrahi operasyonlara göre artış göstermiştir. Acil karın ameliyatı geçiren hastaların 30 günlük mortalite oranı %3 iken bir yıllık mortalite oranı %5.5’dir. ASA risk skoru yüksek olan hastalarda mortalite oranları daha yüksektir. Ancak çalışmamızdaki mortalite oranları ASA risk skorlamasındaki mortalite oranlarına göre daha yüksek olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Acil, anestezi, komplikasyonlar, laparotomi; ölüm oranı.

Variables affecting mortality rates in patients undergoing emergency abdominal surgery: A retrospective cross-sectional study

Necmiye Ay1, Abdurrahim Derbent2, Ayça Sultan Şahin3, Naime Yalcin3, Mine Çelik1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir-Türkiye
3Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Patients operated under emergency conditions have a higher risk of death and complications than those per-formed under elective conditions. Especially the patient group with high comorbidity needs to be evaluated more specifically. Accord-ing to the surgical risk and American Society of Anesthesiologists (ASA) scoring, the perioperative risk should be determined quickly, and the relatives of the patients should be informed. This study aimed to evaluate the factors affecting mortality and morbidity in patients undergoing emergency abdominal surgery.
METHODS: A total of 1065 patients aged 18 years and older who underwent emergency abdominal surgery in 1 year were included in the study. The primary aim of this study was to determine the mortality rates in the first 30 days and 1 year and the variables af-fecting these rates.
RESULTS: Of 1065 patients, 385 (36.2%) were female and 680 (63.8%) were male. The most common procedure was appendectomy (70.8%), followed by diagnostic laparotomy (10.2%), peptic ulcus perforation (6.7%), herniography (5.5%), colon resection (3.6%), and small bowel resection (3.2%). There was a significant difference between the age of the patients and mortality (p<0.05). There is no statistically significant relationship between gender and mortality. A statistically significant correlation was found between ASA scores, perioperative complication, perioperative blood product use, reoperation, intensive care unit admission, hospitalization time, periop-erative complication, and 30-day mortality and 1-year mortality. There is a significant relationship between trauma and only 30-day mortality (p=0.030).
CONCLUSION: The morbidity and mortality of patients operated on under emergency conditions increased compared to elective surgical operations, especially those over age 70. The 30-day mortality rate of patients who underwent emergency abdominal surgery is 3%, while the 1-year mortality rate is 5.5%. Mortality rates are higher in patients with a high ASA risk score. However, mortality rates in our study were found to be higher than the mortality rates in ASA risk scoring.

Keywords: Anesthesia, complications, emergency; laparotomy; mortality.

Necmiye Ay, Abdurrahim Derbent, Ayça Sultan Şahin, Naime Yalcin, Mine Çelik. Variables affecting mortality rates in patients undergoing emergency abdominal surgery: A retrospective cross-sectional study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(4): 505-513

Sorumlu Yazar: Necmiye Ay, Türkiye
Makale Dili: İngilizce