p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 27 Sayı : 4 Yıl : 2021

Hızlı Arama
Ağır travmanın erken evresinde nötrofil-lenfosit ve trombosit-lenfosit oranlarının hastane içi mortalite ile ilişkisi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 290-295 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.02516

Ağır travmanın erken evresinde nötrofil-lenfosit ve trombosit-lenfosit oranlarının hastane içi mortalite ile ilişkisi

Dong Hun Lee1, Byung Kook Lee1, Sung Min Lee1, Yong Soo Cho1, Seong Woo Yun2
1Chonnam Ulusal Üniversite Hastanesi, Chonnam Ulusal Üniversite Tıp Fakültesi, Acil Tıp Bölümü, Gwangju-Güney Kore
2Acil Tıp Teknolojisi Bölümü, Namseoul Üniversitesi, Chungnam-Güney Kore

AMAÇ: Bu çalışma, travma hastalarında acil ve erken tam kan sayımına dayalı skorlar ile prognoz arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu geriye dönük gözlemsel çalışma, Ocak 2014 ile Aralık 2018 arasında ağır travma nedeniyle hastaneye başvuran yetişkin hastaları içermektedir. Nötrofil-lenfosit oranı (NLR), lenfosit-monosit oranı (LMR) ve trombosit-lenfosit oranı (PLR) ve hastane içi mortalite arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için çok değişkenli lojistik regresyon analizi yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 288 hastada, hastane içi mortalite %26.4 (n=76) idi. Acil servise getirildikten hemen sonra, hayatta kalmayanlarda hayatta kalanlara göre daha düşük NLR (3.28’e karşı 4.73) ve PLR (55.73’e 87.21) ve daha yüksek LMR (4.91’e karşı 3.91) saptandı. Acil servise ulaştıktan altı saat sonra, hayatta kalmayanlar hayatta kalanlara göre daha düşük NLR (4.98’e karşı 8.37) ve PLR (58.23’e karşı 123.74) ve daha yüksek LMR (2.88’e karşı 1.69) değerine sahipti. Çok değişkenli regresyon analizinin sonuçları, acil servise gelişten altı saat sonraki NLR (Odds oranı [OR], 0.926; %95 Güven Aralığı [GA], 0.881–0.973) ve PLR (OR, 0.994; %95 GA, 0.990–0.998) değerlerinin hastane içi mortalite ile bağımsız olarak ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.
TARTIŞMA: Şiddetli travma olgularında acil servise geldikten altı saat sonraki düşük NLR ve PLR değerleri, hastane içi mortalite ile ilişkilendirildi.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil-lenfosit oranı, prognoz, travma.

Association of neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratios with in-hospital mortality in the early phase of severe trauma

Dong Hun Lee1, Byung Kook Lee1, Sung Min Lee1, Yong Soo Cho1, Seong Woo Yun2
1Department of Emergency Medicine, Chonnam National University Hospital, Chonnam National University Medical School, Gwangju-South Korea
2Department of Emergency Medical Technology, Namseoul University, Chungnam-South Korea

BACKGROUND: This study aimed to examine the relationship between the immediate and early complete blood count-based scores and prognosis in trauma patients.
METHODS: This retrospective observational study included adult patients admitted for severe trauma between January 2014 and December 2018. Multivariate logistic regression analysis was conducted to assess the association between the neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), lymphocyte-to-monocyte ratio (LMR), and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), and in-hospital mortality.
RESULTS: Among the 288 patients included in the study, in-hospital mortality was 26.4% (n=76). Immediately after emergency department (ED) arrival, non-survivors had lower NLR (3.28 vs. 4.73) and PLR (55.73 vs. 87.21) and higher LMR (4.91 vs. 3.91) than survivors. At 6 h after ED arrival, non-survivors had lower NLR (4.98 vs. 8.37) and PLR (58.23 vs. 123.74) and higher LMR (2.88 vs. 1.69) than survivors. Results of multivariate regression analysis revealed that NLR (odds ratio [OR], 0.926; 95% confidence interval [CI], 0.881–0.973) and PLR (OR, 0.994; 95% CI, 0.990–0.998) at 6 h after ED arrival were independently associated with in-hospital mortality.
CONCLUSION: Lower NLR and PLR at 6 h after ED arrival were associated with in-hospital mortality in cases of severe trauma.

Keywords: Neutrophil-to-lymphocyte ratio, prognosis, trauma.

Dong Hun Lee, Byung Kook Lee, Sung Min Lee, Yong Soo Cho, Seong Woo Yun. Association of neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratios with in-hospital mortality in the early phase of severe trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 290-295

Sorumlu Yazar: Byung Kook Lee, Korea-South