p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 28 Sayı : 6 Yıl : 2022

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Pnömomediastinumların klinik deneyimlere dayalı olarak karşılaştırılması [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(5): 497-502 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.03161

Pnömomediastinumların klinik deneyimlere dayalı olarak karşılaştırılması

Ersin Sapmaz1, Hakan Işık1, Deniz Doğan2, Kuthan Kavaklı1, Hasan Çaylak1
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Pnömomediastinum (PM) mediastende hava varlığını tanımlayan terimdir. Ayrıca mediastinal anfizem olarakta tanımlanmıştır. PM, spontan PM (SPM) ve sekonder PM (ScPM) olarak adlandırılan iki alt gruba ayrılır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Şubat 2010 ve Temmuz 2018 arasında tanı konulan PM’nin karşılaştırmalı geriye dönük bir çalışması sunuldu. Kırk hasta karşılaştırıldı. Hasta öyküsü, fiziksel özellikleri, semptomları, muayene bulguları, hastanede kalış süresi, tedavileri, klinik süreci, nüks ve komplikasyonları ile ilgili klinik veriler dikkatli bir şekilde araştırıldı. SPM, travmatik PM (TPM) ve iyatrojenik PM (IPM) olan hastalar karşılaştırıldı.
BULGULAR: SPM 14 hastada (%35) tespit edildi. ScPM grubunda; 16 hastada (%40) TPM, 10 hastada (%25) iyatrojenik PM tespit edildi. SPM grubunda en sık bildirilen semptomlar göğüs ağrısı, dispne, subkütanöz amfizem ve öksürük idi. Tanıyı doğrulamak ve olası bulguları değerlendirmek için tüm hastalara BT uygulandı. Tüm hastalara mediastiniti önlemek için profilaktik antibiyotik reçete edildi.
TARTIŞMA: Bu çalışmanın temel amacı, travma ve travma dışı hastalardaki PM’lerin klinik farklılıklarını ve yönetimini değerlendirmektir. Pnömomediastinumun klinik spektrumu, benign mediastinal anfizemden mediastinal yapıların perforasyonu nedeniyle ölümcül bir mediastinite kadar değişebilir. Birçok çalışmada sadece SPM pek çok açıdan değerlendirilmiştir, ancak travmatik ve travmatik olmayan PM’lerin değerlendirmesini ve yönetimini karşılaştıran daha az çalışma vardır. Sadece toraks bölgesine sınırlı travma geçiren ve görüntüleme çalışmalarında mediastinal organ hasarı olmadığı gösterilen TPM’li hastalar, mediastinal organ yaralanmasına sahip olmayan SPM hastalar gibi takip ve tedavi edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Mediastinal amfizem, mediastinit; spontan pnömomediastinum; travmatik pnömomediastinum.

A comparative study of pneumomediastinums based on clinical experience

Ersin Sapmaz1, Hakan Işık1, Deniz Doğan2, Kuthan Kavaklı1, Hasan Çaylak1
1Department of Thoracic Surgery, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
2Department of Pulmonology, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: Pneumomediastinum (PM) is the term which defines the presence of air in the mediastinum. PM has also been described as mediastinal emphysema. PM is divided into two subgroups called as Spontaneous PM (SPM) and Secondary PM (ScPM).
METHODS: A retrospective comparative study of the PM diagnosed between February 2010 and July 2018 is presented. Forty patients were compared. Clinical data on patient history, physical characteristics, symptoms, findings of examinations, length of the hospital stay, treatments, clinical time course, recurrence and complications were investigated carefully. Patients with SPM, Traumatic PM (TPM) and Iatrogenic PM (IPM) were compared.
RESULTS: SPM was identified in 14 patients (35%). In ScPM group, TPM was identified in 16 patients (40%), and IPM was identified in 10 patients (25%). On the SPM group, the most frequently reported symptoms were chest pain, dyspnea, subcutaneous emphysema and cough. CT was performed to all patients to confirm the diagnosis and to assess the possible findings. All patients prescribed prophylactic antibiotics to prevent mediastinitis.
CONCLUSION: The present study aimed to evaluate the clinical differences and managements of PMs in trauma and non-trauma patients. The clinical spectrum of pneumomediastinum may vary from benign mediastinal emphysema to a fatal mediastinitis due to perforation of mediastinal structures. In most series, only the SPM was evaluated in many aspects, but there are fewer studies comparing the evaluation and management of traumatic and non-traumatic PMs. The patients with TPM who have limited trauma to the thorax and who do not have mediastinal organ injury in their imaging studies can be followed up and treated like SPM patients who do not have mediastinal organ injury, and both have good clinical course.

Keywords: Mediastinal emphysema, mediastinitis; spontaneous pneumomediastinum; traumatic pneumomediastinum.

Ersin Sapmaz, Hakan Işık, Deniz Doğan, Kuthan Kavaklı, Hasan Çaylak. A comparative study of pneumomediastinums based on clinical experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(5): 497-502

Sorumlu Yazar: Ersin Sapmaz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce