p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Sekonder peritonitte planlı abdominal onarımın sonlandırılma kararında C reaktif protein, interlökin 6, leptin, kortizol ve kaspaz 3 değerlerinin etkisi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 390-395 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.03443

Sekonder peritonitte planlı abdominal onarımın sonlandırılma kararında C reaktif protein, interlökin 6, leptin, kortizol ve kaspaz 3 değerlerinin etkisi

Faruk Pehlivanli1, Fatih Agalar1, Canan Agalar2, Oral Saygun1, Cagatay Daphan1, Kuzey Aydınuraz1, Unase Buyukkocak3, Osman Caglayan4, Sedat Dom1, Tayfun Sahiner1
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kırıkkale
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kırıkkale
4Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Kırıkkale

AMAÇ
Orta ve ciddi sekonder peritonitte planlı abdominal onarımın sonlandırılma kararında C reaktif protein (CRP), interlökin (IL) 6, leptin, kortizol ve kaspaz 3 değerlerinin etkisi araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Orta ve ciddi sekonder peritonitli 15 hasta alındı. Serum CRP, IL-6, leptin ve kortizol düzeyleri ile periton sıvılarında kaspaz 3 ölçüldü.
BULGULAR
Mortalite gelişenlerde yaş ve 48. saat APACHE II skoru, gelişmeyenlere göre anlamlı olarak yüksek olarak bulundu. Tüm gruplarda 0. saat ve 72. saat kaspaz düzeyleri arasında anlamlı fark bulundu. Dörtten az ve fazla yıkama yapılanlar kaspaz açısından karşılaştırıldığında; az yıkama yapılanlarda kaspaz değerlerinde azalma olduğu izlendi. Dört ve daha az yıkama yapılanlarda 0. saat kaspaz ile 72. saat kaspaz değerleri arasında anlamlı farklılık bulundu. Mortalite olan grubun kaspaz 3 değerleri arasında farklılık saptanmazken, mortalite olmayan grupta kaspaz 3 48. ve 72. saat değerlerinde anlamlı bir düşüş izlendi. CRP, IL-6, leptin ve kortizol seviyelerindeki değişiklikler anlamlı bulunmadı.
SONUÇ
CRP, IL-6, leptin, kortizol seviyesinin karın kapatılması kararında etkisinin olmadığı görülmüştür. Kaspaz 3 seviyelerindeki düşüş yıkama sayısını belirlemede yararlı olabilir. Karın kapamada yıkama sayısını belirlemede vekil parametre olarak kaspaz 3 seçilecekse, daha uzun sürelerdeki kaspaz aktivitesini değerlendiren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kaspaz 3, peritonit; planlı repalarotomi; interlökin 6; kortizol.

The value of CRP, IL-6, leptin, cortisol, and peritoneal caspase-3 monitoring in the operative strategy of secondary peritonitis

Faruk Pehlivanli1, Fatih Agalar1, Canan Agalar2, Oral Saygun1, Cagatay Daphan1, Kuzey Aydınuraz1, Unase Buyukkocak3, Osman Caglayan4, Sedat Dom1, Tayfun Sahiner1
1Department of General Surgery, Kirikkkale University, Kirikkale, Turkey
2Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Kirikkkale University, Kirikkale, Turkey
3Department Of Anesthesiology, Kirikkkale University, Kirikkale, Turkey
4Department of Biochemistry, Kirikkkale University, Kirikkale, Turkey

BACKGROUND
We aimed to investigate the impact of C-reactive protein (CRP), interleukin (IL)-6, leptin, cortisol, and caspase-3 on the decision of terminating planned abdominal repair in secondary peritonitis.
METHODS
Fifteen patients with peritonitis were enrolled into the study. Serum CRP, IL-6, leptin, cortisol, and peritoneal caspase-3 activities were measured.
RESULTS
APACHE II scores at 48 hours (h) and age were significantly higher in non-survivors. A significant decrease was observed in caspase-3 activities of patients in whom ≤4 laparotomies were performed when compared with those who underwent >4 laparotomies. For patients who underwent ≤4 laparotomies, there was a significant difference in caspase-3 levels between 0 and 72 h. There was no significant difference in caspase-3 levels in non-survivors; caspase-3 levels were significantly lower in the survivors at 48 and 72 h. Changes in CRP, IL-6, leptin, and cortisol levels were not statistically significant.
CONCLUSION
CRP, IL-6, leptin, cortisol, and caspase-3 are not valuable in discriminating the number of planned operations, even though there is a significant decrease in caspase-3 “within” survivors. The discriminative value of caspase-3 for closure should be evaluated in studies in which caspase-3 is monitored for a longer duration in a large number of patients.

Keywords: Caspase-3, peritonitis; planned relaparotomy; interleukin-6; cortisol.

Faruk Pehlivanli, Fatih Agalar, Canan Agalar, Oral Saygun, Cagatay Daphan, Kuzey Aydınuraz, Unase Buyukkocak, Osman Caglayan, Sedat Dom, Tayfun Sahiner. The value of CRP, IL-6, leptin, cortisol, and peritoneal caspase-3 monitoring in the operative strategy of secondary peritonitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 390-395

Sorumlu Yazar: Fatih Agalar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce