p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Tiroid cerrahisi esnasında endotrakeal tüp kafına bağlı gelişen membranöz trakeal rüptürün yönetimi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(1): 65-67 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.14093

Tiroid cerrahisi esnasında endotrakeal tüp kafına bağlı gelişen membranöz trakeal rüptürün yönetimi

Erman Alçı, Azad Gazi Sahin
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

Trakeobronşiyal rüptür son derece dramatik ve yaşamı tehdit edici olabilir ve orotrakeal entübasyon sonrası yaklaşık 100.000 vakanın 5'inde görülür. Entübasyon, trakeostomi ve bronkoskopi sonucunda meydana gelebilir. Bu olgu sunumunda 27 yıl önce bir tiroid cerrahisi geçirmiş olan ve kliniğimize nüks multinodüler guatr sebebiyle başvuran 56 yaşında bir kadın hastayı sunduk. Aralıklı intraoperatif sinir monitorizasyonu eşliğinde tamamlayıcı tiroidektomi operasyonu komplikasyonsuz olarak uygulanan hastada hemostaz sonrasında, olası rezidü tiroid dokusu ve santral kompartmanlarda olası patolojik lenf nodlarının parmak palpasyonu ile aranmasını içeren son kontroller sırasında solda daha belirgin olmak üzere trakeanın her iki posterolateralinde rezidü tiroid dokusu olduğundan şüphe edilen lastik kıvamında kitle yapısı palpe edildi. Palpe edilen kitlenin endotrakeal tüpün kafı olabileceği düşünülerek anestezi ekibinden endotrakeal tüp manşon basıncının düşürülmesi istendi ve manşon basıncının düşürülmesiyle birlikte palpe edilen kitlenin küçüldüğü gözlendi. Endotrakeal tüp manşonunun neden olduğu membranöz trakeal rüptür sütürlerle kapatıldı ve üzerine superior bazlı strap kas fleb ile rekonstrüksiyon uygulandı. Hasta 7. gün sağlıkla taburcu edildi. Tiroid cerrahisi ile uğraşan cerrahlar tarafından ameliyat sonunda yapılacak basit bir rutin dijital muayene bu tür yaralanmaların meydana geldiği durumlarda erken onarıma izin vereceği için prognoza olumlu katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Endotrakeal kaf, trakeal rüptür; tiroidektomi.

Management of membranous tracheal rupture due to the endotracheal tube cuff during thyroid surgery

Erman Alçı, Azad Gazi Sahin
Department of General Surgery, Balikesir University, Balıkesir-Türkiye

Tracheobronchial ruptures can be extremely dramatic and life threatening and are encountered in approximately 5 out of 100,000 cases after orotracheal intubation. They can occur as a result of intubation, tracheostomy, and bronchoscopy. In this case report, we presented a 56-year-old female patient with a history of thyroid surgery 27 years prior who presented to our clinic with recurrent multinodular goiter. The patient underwent a complementary complication-free thyroidectomy assisted by intermittent intraoperative nerve monitoring. After hemostasis, final controls involving digital palpation of the possible remnants of the thyroid gland and a search for pathological lymph nodes in the central compartments, a mass structure with a rubbery consistency suspicious for residue thyroid tissue was palpated in both posterolateral aspects of the trachea, but more prominently in the left. The anesthesia team was asked to decrease the cuff pressure, assuming that the palpated mass could be the cuff of the endotracheal tube, and the mass was noted to shrink. The membranous tracheal rupture due to the endotracheal tube cuff was closed with sutures running superiorly, and a superiorly based strap muscle flap was placed over during thyroid surgery. The patient was discharged on day 7. A simple routine digital examination by the attending surgeon dealing with the thyroid surgery would contribute favorably to prognosis, as such a precaution would allow early repair in cases where such injuries occur.

Keywords: Endotracheal tube cuff, thyroidectomy; tracheal rupture.

Erman Alçı, Azad Gazi Sahin. Management of membranous tracheal rupture due to the endotracheal tube cuff during thyroid surgery. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(1): 65-67

Sorumlu Yazar: Erman Alçı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce