p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Femur cisim kırıklarında oymasız intrameduller çivi uygulama sonuçlarımız [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 147-152 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.19970

Femur cisim kırıklarında oymasız intrameduller çivi uygulama sonuçlarımız

Bülent Özdemir, Burak Akesen, Burak Demirağ, Muhammed Sadık Bilgen, Kemal Durak
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ad, Bursa

Amaç: Travmatik femur cisim kırığı tanısı nedeniyle oymasız kilitli intramedüller çivi kullanılarak biyolojik tespit yapılan hastaların sonuçları değerlendirildi.
Çalışma planı: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda, Ocak 1997 – Aralık 2007 tarihleri arasında travmatik femur cisim kırığı tanısı ile oymasız kilitli İMÇ kullanılarak biyolojik tespit yapılan 25 (29 kırık) erişkin hasta çalışmaya dahil edildi. Olguların yaş ve cinsiyetleri, yaralanma nedenleri, kırık tipleri, ameliyata alınma zamanları ve ameliyat süreleri, kanama miktarları, skopi kullanım süreleri, erken ve geç dönem komplikasyonları, kaynama zamanı ve fonksiyonel sonuçları değerlendirildi. Fonksiyonel sonuçlar Klemm-Börner, Thoresen sistemi ile SF-36 genel sağlık ölçütü kriterlerine göre değerlendirildi.
Sonuçlar: Olguların ortalama takip süresi 65,1±31,6 (26-138) ay idi. Basit ve kompleks kırıklar arasında ameliyat süresi, kanama miktarı ve kaynama süresi açısından istatiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0,05). SF-36’ya göre ağrı skorları arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).
Çıkarımlar: Femur cisminin basit ve çok parçalı kırıklarının oymasız İMÇ ile tespiti; endosteal ve periosteal kan dolaşımını bozmaması, derin enfeksiyon riskinin az olması, yüksek kaynama oranı ve fonksiyonel sonuçlarının iyi olması nedeniyle özellikle çoklu yaralanmalı, pulmoner ve kardiyovasküler sistemi risk altında olan hastalarda tercih edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar sözcükler: Femur cisim kırığı, biyolojik tespit, oymasız kilitli intramedüller çivi.

Anahtar Kelimeler: Femur cisim kırığı, biyolojik tespit, oymasız kilitli intramedüller çivi.

Long term outcome of unreamed intramedullary nails in femur diaphyseal fractures

Bülent Özdemir, Burak Akesen, Burak Demirağ, Muhammed Sadık Bilgen, Kemal Durak
University Of Uludag Department Of Orthopaedics And Traumatology, Bursa,turkey

Objectives: We evaluated the results of patients with traumatic femur diaphyseal fracture who had undergone biologic fixation with unreamed intramedullary nailing.
Methods: 25 adults with 29 traumatic femur diaphyseal fracture who had undergone unreamed intramedullary nailing at Uludag University School of Medicine Department of Orthopedics and Traumatology were included in the study. Gender, age, cause of injury, fracture type, operation length, time lapse till surgery, blood loss, fluoroscopy duration, early and late complications, time till union and functional results were noted. Founctional results are evaluated with Klemm-Börner, Thoresen and SF-36 health survey questions.
Results: mean follow-up of the patients was 65,1±31,6 months (26-138). There was no statistically significant difference between operation length, blood loss and time till union of simple and complex fractures (p>0,05). Also, SF-36 questionnaire revealed no statistically significant difference between pain scores (p>0,05).
Conclusion: We state that sparing of the endosteal and periosteal circulation, low infection and high union rates and good functional outcomes of unreamed intramedullary nailing fixation make it the treatment of choice for simple and comminuted fractures of the femur shaft, especially for multi-trauma patients and patients with cardiopulmonary co-morbidities.

Key words: Femur shaft fractures, biologic fixation, unreamed intramedullary nail.

Keywords: Femur shaft fractures, biologic fixation, unreamed intramedullary nail.

Bülent Özdemir, Burak Akesen, Burak Demirağ, Muhammed Sadık Bilgen, Kemal Durak. Long term outcome of unreamed intramedullary nails in femur diaphyseal fractures. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 147-152

Sorumlu Yazar: Burak Akesen, Türkiye
Makale Dili: İngilizce