p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ateşli silah yaralanması ve Deloyers prosedürü: vaka raporu ve literatür derlemesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(4): 305-308 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.20813

Ateşli silah yaralanması ve Deloyers prosedürü: vaka raporu ve literatür derlemesi

Cengiz Ceylan
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Geniş kolon rezeksiyonları sonrasında kolorektal anastomoz yapmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle, sağ kolon transpozisyonu ile yapılan Deloyers prosedürü tanımlanmıştır. 2010-2023 yılları arasında yapılan Deloyers prosedürlerini inceleyerek, prosedürün hangi durumlarda uygulandığını ve erken ile geç dönem sonuçlarını tartışmayı amaçladık. Ateşli silah yaralanması sonucu sigmoid kolon, inen kolon, transvers kolon ve mezenterde büyük organ ve doku kaybı yaşayan 22 yaşındaki bir kadın hastada, hasar kontrol cerrahisini takiben restoratif cerrahide Deloyers prosedürü uygulandı. Çekum ve sağ kolonun mobilizasyonu sonrasında, ileokolik arter pedikülü üzerinde kraniokaudal yönde rotasyon yapıldı, ardından appendektomi gerçekleştirildi. Kolorektal anastomoz ise sirküler stapler ile oluşturuldu. Postoperatif takiplerde herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Postoperatif 14. günde hasta taburcu edilen hastanın barsak hareketleri 2.5 mg difenoksilat hidroklorür ve 0.025 mg atropin sülfat tedavisi ile günde 4 kezdi. 6 aylık izlemde, medikal tedaviye ihtiyaç duymaksızın barsak hareketleri günde 2'ye düştü. Geniş sol kolektomileri takiben hastaların fonksiyonel sonuçlarını düşünerek, düşük morbiditesi olan Deloyers prosedürü güvenle uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah yaralanması, deloyers prosedürü; sağ kolon transpozisyonu; sağ kolon-rektal anastomoz.

Firearm injury and the Deloyers procedure: case report and literature review

Cengiz Ceylan
Department of Surgery, Inönü University, Malatya-Türkiye

Following extended colon resections, it may not always be possible to perform colorectal anastomosis. The Deloyers procedure, which involves the transposition of the right colon, has been identified as a viable solution. This report aims to discuss the circumstances under which the Deloyers procedure was performed, as well as to evaluate the early and late postoperative outcomes, by reviewing cases conducted between 2010 and 2023. In a 22-year-old female patient who suffered major organ and tissue loss (with injuries to the sigmoid colon, descending colon, transverse colon, and mesentery) due to a firearm injury, the Deloyers procedure was applied during restorative surgery following initial damage control surgery. The procedure involved mobilizing the cecum and right colon, performing a cranio-caudal rotation over the ileocolic artery pedicle, followed by an appendectomy, and creating a colorectal anastomosis using circular staplers. There were no complications during the postoperative follow-ups. By the 14th postoperative day, the patient was discharged and experienced bowel movements four times a day, managed with 2.5 mg of diphenoxylate hydrochloride and 0.025 mg of atropine sulfate. At the 6-month follow-up, the frequency of bowel movements had decreased to twice daily without the need for medical treatment. Given the functional outcomes in patients after extended left colectomies, the Deloyers procedure, with its low associated morbidity, stands out as a viable option.

Keywords: Deloyers procedure, firearm injury; right colon transposition; right colon to rectal anastomosis.

Cengiz Ceylan. Firearm injury and the Deloyers procedure: case report and literature review. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(4): 305-308

Sorumlu Yazar: Cengiz Ceylan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce