p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Travma dışı akut karınlı hastaların tanısında D-dimer testinin değeri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 22-26

Travma dışı akut karınlı hastaların tanısında D-dimer testinin değeri

Hizir Yakup Akyildiz1, Erdogan Sozuer1, Alper Akcan1, Can Kuçuk1, Tarik Artis1, İsmail Biri1, Namık Yılmaz2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri
2Eskişehir Devlet Hastanesi

AMAÇ
Akut karınlı bir hasta hızlıca değerlendirilmeyi gerektirir. Bu hastalarda karın ağrısının cerrahi bir nedenden mi yoksa cerrahi olmayan bir nedenden mi olduğunu anlamak çok önemlidir. Bu çalışmada, akut karın tanısında lökosit sayısının ve D-dimer testinin doğruluğu karşılaştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu prospektif çalışmada, Haziran 2006 ile Kasım 2007 tarihleri arasında travmaya bağlı olmayan akut karın nedeniyle acil servise başvuran 225 hasta değerlendirildi. Hastalar iki gruba ayrıldı: grup 1 acil cerrahi girişim gerektirenler ve grup 2 gerektirmeyenler. Yaş, cinsiyet, lökosit sayısı, D-dimer seviyesi, akut karın ağrısının nedeni ve ameliyat bulguları araştırıldı. P değerlerinden 0,05’den küçük olanlar istatistiki olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR
D-dimer seviyesi ve lökosit sayısı arasında pozitif bir korelasyon bulundu. Acil karın içi durumlarda D-dimer ve lökosit sayısı benzer şekilde davrandı. ROC eğrisi altında kalan alan ise D-dimer testinde anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,0001). Ek olarak, acil laparotomi gereken hastalarda bu testin duyarlığı %95,7 iken lökosit sayısınınki ise %74,8 olarak saptandı.
SONUÇ
Akut karınlı bir hastada D-dimer testi lökosit sayısına güçlü bir alternatif veya yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, D-dimer; lökosit.

The value of D-dimer test in the diagnosis of patients with nontraumatic acute abdomen

Hizir Yakup Akyildiz1, Erdogan Sozuer1, Alper Akcan1, Can Kuçuk1, Tarik Artis1, İsmail Biri1, Namık Yılmaz2
1Erciyes University Medical Faculty, General Surgery Department, Kayseri, Turkey
2Eskisehir State Hospital

BACKGROUND
A patient with acute abdominal pain requires rapid evaluation. In these patients, it is very important to distinguish between surgical and nonsurgical pathology. Our aim was to compare the accuracy of the leukocyte count and D-dimer test in the diagnosis of acute abdomen.
METHODS
In this prospective study, 225 patients admitted to the emergency unit due to nontraumatic acute abdomen between June 2006 and November 2007 were evaluated. The patients were divided into two groups: Group 1 patients who needed immediate laparotomy and Group 2 patients who did not. Age, gender, leukocyte count, D-dimer level, causes of acute abdominal pain, and operative findings were investigated. P values of <0.05 were considered statistically significant.
RESULTS
There was a positive correlation between the plasma D-dimer level and leukocyte count. D-dimer acted similarly to the leukocyte count in emergency abdominal conditions. The area under the receiver operating characteristic curve was statistically higher with the D-dimer test (p<0.0001). Additionally, in patients needing immediate laparotomy, the sensitivity of the D-dimer test was 95.7% versus 74.8% for leukocyte counts.
CONCLUSION
In a patient with acute abdomen, D-dimer test may be a strong alternative or an adjuvant to the leukocyte count.

Keywords: Acute abdomen, D-dimer; leukocyte.

Hizir Yakup Akyildiz, Erdogan Sozuer, Alper Akcan, Can Kuçuk, Tarik Artis, İsmail Biri, Namık Yılmaz. The value of D-dimer test in the diagnosis of patients with nontraumatic acute abdomen. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 22-26

Sorumlu Yazar: Hizir Yakup Akyildiz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce