p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Çoklu Mıknatıs Yutumuna Bağlı İntestinal Perforasyon: Olgu Sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 192-194 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.22457

Çoklu Mıknatıs Yutumuna Bağlı İntestinal Perforasyon: Olgu Sunumu

Mehmet Nuri Cevizci, Çetin Ali Karadağ, Mesut Demir, Ali İhsan Dokucu
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Şişli, İstanbul

Çocukluk çağında birden fazla mıknatıs yutulması durumunda acil tedavi gerektiren klinik tablolar gözlenebilir. Bir mıknatısın yutulması durumunda çoğunlukla barsak pasajı ile atılırken, birden fazla mıknatıs veya mıknatıslanabilen metal cisimler yutulduğunda, yabancı cisimlerin bir araya gelmesine bağlı olarak önemli intestinal komplikasyon oluşturabilmektedir. Burada çoklu mıknatıs ve metal maddeler yutulması sonrasında gelişen multiple intestinal perforasyon olgusu sunulmaktadır.
Olgu Sunumu:
Sekiz yaşında kız hasta karın ağrısı ve kusma şikayeti ile başvurdu. Başvuru sırasında batın hassasiyeti ve defansı mevcuttu. Düz grafide hava-sıvı seviyeleri ve metalik cisimler gözlendi. Grafide görülen metalik cisimler tanısal yönden dikkate alınmadı. Batın USG’de akut apandisit lehine rapor edildi. Eksplorasyonda appendiks normal olarak görüldü fakat çekum ve ileum sıkı bir şekilde yapışık bulundu. Diseksiyon sonrasında çekumda, çekumun 15 ve 45 cm proksimalinde internal fistüller yapan intestinal perforasyonlar gözlendi. Belirgin intestinal kaçak ve buna bağlı peritonit bulgusu yoktu. Bu alandaki yapışıklıklar ayrıldığında mıknatıs parçaları ve metal cisimler görüldü. İntestinal yaralanmaların birinde wedge rezeksiyon, diğerlerinde primer tamir uygulandı. Postoperatif sorun yaşanmadı, hasta 5. gün şifa ile taburcu edildi.
Sonuç:
Çocuk cerrahları olarak çoklu mıknatıs yutulması ve buna bağlı gelişebilecek komplikasyonlardan haberdar olunmalıdır. Yabancı cisim yutulması hikayesi mevcut olgularda abdominal düz grafilerle hasta takibi yapılmalı, beraberinde mıknatıslanabilen metal cisim veya çoklu mıknatıs yutulması durumunda muhtemel komplikasyonları önlemek için cismin lokalizasyonuna bakılmadan çıkarılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, bağırsak, perforasyon, mıknatıs, metal

Intestinal Perforation Due To Multiple Magnet Ingestion: A Case Report

Mehmet Nuri Cevizci, Çetin Ali Karadağ, Mesut Demir, Ali İhsan Dokucu
Şişli Etfal Research And Education Hospital, Department Of Pediatric Surgery, İstanbul

Multiple magnet ingestion during childhood may result in emergency situations. A single magnet may be discharged with intestinal peristalsis, but multiple magnets might stick together and cause significant intestinal complications. Here we present a case with intestinal perforation due to ingestion of multiple magnets and metal pieces.
Case report:
An eight years old girl was presented with abdominal pain and vomiting. She had abdominal tenderness and defense at examination. Abdominal x-ray showed air and fluid levels. Metallic images were not considered firstly as important in diagnosis. Abdominal ultrasonography was reported as acute appendicitis. At abdominal exploration, appendix was normal, but there were dense adherences around ileum and cecum. After adhesiolysis, intestinal perforations were seen in cecum and 15 and 45 cm proximal to cecum. Magnet and metal pieces were present in perforated segments. Wedge resection and primary repair was performed. There were no postoperative complications and she was discharged on postoperative 5th day.
Conclusion:
Pediatric surgeons should be aware of the complications of multiple magnet ingestions. If the patient has the complaint of multiple magnet ingestions, follow-up with daily abdominal x-rays should be done and in cases where magnets seem to cluster together or if acute abdominal signs develop, surgical exploration should be considered.

Keywords: foreign body, intestinal, perforation, magnet, metal

Mehmet Nuri Cevizci, Çetin Ali Karadağ, Mesut Demir, Ali İhsan Dokucu. Intestinal Perforation Due To Multiple Magnet Ingestion: A Case Report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 192-194

Sorumlu Yazar: Çetin Ali Karadağ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe