p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Dört farklı tespit yöntemi ile konservatif olarak tedavi edilen beşinci metakarp boyun kırıklarının sonuçları [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 167-170 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.23090

Dört farklı tespit yöntemi ile konservatif olarak tedavi edilen beşinci metakarp boyun kırıklarının sonuçları

Ayhan Kılıç1, Sami Sökücü2, Seçkin Basılgan1, Sedat Yeniocak1, Engin Çetinkaya1, Atilla Sancar Parmaksızoğlu1, Yavuz Selim Kabukcuoğlu2
1Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Ve Travmayoloji Kliniği
2Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Bu çalışmada beşinci metakarp boyun kırıklarının konservatif tedavisinde sıklıkla uygulanan tespit yöntemlerinden dördü değerlendirildi.
Hastalar ve Yöntem: 2008-2009 yılları arasında kliniğimize başvuran ve konservatif yöntemlerle tedavi edilen hastalar ileriye dönük olarak değerlendirildi.Altmış erkek hastayı kapsayan bu çalışmada uygulanan tespit yöntemleri; Metakarpofalangeal eklemler ekstansiyonda iken distal interfalangeal ekleme kadar uzanan sirküler alçı, MF eklemler semifleksiyonda iken DIF ekleme kadar uzanan sirküler alçı, el bileğinden DIF eklemin distaline kadar uzanan adeziv bandaj ve 4- 5. MF, proksimal ve DIF eklemleri semifleksiyonda içine alan “U”alçı ateli idi. Yerleştirme öncesi ve sonrası dönemde radyografilerle takip edilen hastaların açılanmaları ile metakarp uzunlukları ölçüldü. Hastaların eklem hareketleri ve kavrama güçleri mukayeseli olarak ölçüldü ve istatistiksel değerlendirmede yapıldı.
Sonuçlar: 52 hasta çalışmayı tamamladı. Tedavi öncesi arka-ön ve oblik radyografilerde sırasıyla; 17̊ (SD: 11), 46̊ (SD: 11. 7) olan açılanması olan kırıklar, 4 hafta sonunda 5̊̊ (SD: 5.9), 27̊ (SD: 10.5) açılanmalı olarak kaynadı(p<0.0001). Kontrol grafilerinde beşinci metakarp boyunda 1.6(SD: 1.4) mm kısalma bulundu. Sağlam tarafa göre kavrama güçlerinde %16, MP eklem hareketlerinde %5 azalma bulundu. DASH ve PEM anketlerinin sonuçları sırasıyla 3(SD: 1.4), 24(SD: 3) puan oldu. İstatistiksel olarak tedavi grupları arasında anlamlı bir fark gözlenmedi(p>0.05).
Tartışma: Beşinci metakarp kırıklarının konservatif yöntemlerle tedavisinde uyguladığımız tespit yöntemleri arasında sonuç bakımından istatistiksel anlamlılıkta fark bulunamadı.

Anahtar Kelimeler: Parmak yaralanmaları/metakarpal kırıklar/tedavi, metakarpofalangeal eklem/yaralanma; beşinci metakarp/ boksör kırığı/ cerrahi dışı tedaviler; konservatif tedavi/boksör kırığı

Outcomes of four distinctive fixation methods in the conservative treatment of fifth metacarpal neck fractures

Ayhan Kılıç1, Sami Sökücü2, Seçkin Basılgan1, Sedat Yeniocak1, Engin Çetinkaya1, Atilla Sancar Parmaksızoğlu1, Yavuz Selim Kabukcuoğlu2
1Taksim Education and Training Hospital Orthopaedics and Traumatology Deparment
2Baltalimanı Bone Diseases Education and Training Hospital

Aim: We evaluated four distinctive fixation methods for conservative treatment of neck fractures of fifth metacarp.
Patients and Methods: Patients who have been treated with non-surgical methods following closed reduction in our clinics between 2008 and 2009 were evaluated prospectively.In study that consists of 60 male patients, the following were the fixation methods applied for 4 weeks; circular cast extending from the wrist to the distal interphalangeal joint (Group A), circular cast covering semiflexed metacarpophalangeal and DIP from the wrist to the distal interphalangeal joint (Group B), circular self-adherent wrap (Coban™) covering metacarpal bones II–V, from wrist to DIP joint (Group C) and ulnar gutter splint covering semiflexed 4-5.MP, proximal and distal IP joints (Group D). In patients who were followed up with AP and oblique radiography, angulations and metacarpal lengths of patients were measured before and after reduction
Results: 52 patients with an average age of 30(SD: 9) completed the studyFractures with radiographical angulation of 17˚ (SD: 11) and 46˚(SD: 11.7) before treatment, union achieved with an angulation of 5˚(SD: 5.9) and 27̊ (SD: 10. 5) after 4 weeks (p0.05).
Conclusion: No statistically significant difference was found between the applied non-surgical treatment methods of fifth metacarpal fracture.

Keywords: finger injuries / metacarpal fractures / treatment / metacarpophalangeal joint / injury / fifth metacarpal bone / boxers’ fracture / non-surgical treatments / conservative treatment

Ayhan Kılıç, Sami Sökücü, Seçkin Basılgan, Sedat Yeniocak, Engin Çetinkaya, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Yavuz Selim Kabukcuoğlu. Outcomes of four distinctive fixation methods in the conservative treatment of fifth metacarpal neck fractures. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 167-170

Sorumlu Yazar: Ayhan Kılıç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe