p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 27 Sayı : 4 Yıl : 2021

Hızlı Arama
Yeni koronavirüs (COVID-19) hastalığı olan yaşlı ve yüksek komobiditeli hastalarda akut taşlı kolesistit tedavisinde perkütan kolesistostomi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 296-302 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.23255

Yeni koronavirüs (COVID-19) hastalığı olan yaşlı ve yüksek komobiditeli hastalarda akut taşlı kolesistit tedavisinde perkütan kolesistostomi

Çağlayan Çakır1, Hamit Ahmet Kabuli2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Akut taşlı kolesistit (ATK) ve COVID-19 tanılı yüksek komorbiditesi olan yaşlı hastalarda perkütan kolesistostominin (PK) etkinliğini, güvenilirliğini ve sonuçlarını gözden geçirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Mart 2020–Haziran 2020 tarihleri arasında ATK ve COVID-19 tanısı alan ve girişimsel radyoloji ünitesinde PK tedavi işlemi yapılan 65 yaş üstü hastaların verileri hastane kayıt sistemi taranarak incelendi.
BULGULAR: COVID-19 ile birlikte ATK tanısı alan toplam 18 hastaya PK işlemi yapıldı. Hastaların 14’ü (%78) erkek ve dördü (%22) kadın; ortalama yaş 73.4 (dağılım, 67–81 yıl). Hastaların 17’sinde (%94) 48–72 saat içerisinde akut kolesistit ile ilişkili semptomlar gerilemiş ve klinik olarak düzelmiştir. Perkütan kolesistostomi uygulamasının başarı oranı %100 olup herhangi bir komplikasyon gelişmemiştir. Üç (%16.6) hasta işlem sonrası yoğun bakımda entübe olarak izlenmekte iken COVID-19 ilişkili organize pnömoni ve sonrasında gelişen akut respiratuvar distres sendromu (ARDS) nedeniyle hayatını kaybetti. Hastaların 15’i (%83.4) elektif kolesistektomi planı yapılarak taburcu edildi.
TARTIŞMA: Dünya genelinde sıklığı giderek artan COVID-19 salgını özellikle 65 yaş üstü hastalarda ek komorbidit hastalıklardan dolayı ölümcül olabilmektedir. Bu hasta grubunda ATK tedavisinde PK, minimal invaziv ve lokal anestezi altında yapılabilir alternatif tedavi seçeneğidir. Ayrıca bu süreç yönetiminde PK elektif cerrahiye geçişte köprü görevi görebilir.

Anahtar Kelimeler: Akut taşlı kolesistit, COVID-19; perkütan kolesistostomi; yüksek riskli hastalar.

Percutaneous cholecystostomy in the treatment of acute calculous cholecystitis in elderly patients with COVID-19 and high comorbidity

Çağlayan Çakır1, Hamit Ahmet Kabuli2
1Department of Radiology, Healts Sciences University, Bakirköy Dr. Sadi Konuk Training and Resarch Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of General Surgery, Healts Sciences University, Bakirköy Dr. Sadi Konuk Training and Resarch Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: The purpose of the study was to review the efficacy, safety, and outcomes of percutaneous cholecystostomy (PC) in elderly patients with acute calculous cholecystitis (ACC), high comorbidity, and COVID-19.
METHODS: The hospital registry data were examined of patients aged >65 years who were diagnosed with ACC and COVID-19 between March 2020 and June 2020 and who underwent PC treatment in the interventional radiology unit.
RESULTS: A total of 18 patients were diagnosed with ACC and COVID-19, then underwent PC. The patients comprised 14 (78%) males and 4 (22%) females with an average age of 73.4 years (range, 67–81 years). In 17 (94%) patients, symptoms associated with acute cholecystitis decreased within 48–72 h of the PC treatment and a clinical improvement was determined. The success rate of PC was 100% and no complications. In 3 (16.6%) patients followed up with intubation in intensive care after the procedure, mortality developed due to COVID-19-associated pneumonia and subsequent acute respiratory distress syndrome, and 15 (83.4%) patients were discharged with an elective cholecystectomy plan.
CONCLUSION: COVID-19 infection can be fatal especially in patients over 65 years of age due to additional comorbidities. PC treatment, which can be performed under local anesthesia as a minimally invasive procedure, is an alternative treatment option in this patient group. PC can also act as a bridge in transition to elective surgery in this process management.

Keywords: Acute calculous cholecystitis, COVID-19; high-risk patients; percutaneous cholecystostomy.

Çağlayan Çakır, Hamit Ahmet Kabuli. Percutaneous cholecystostomy in the treatment of acute calculous cholecystitis in elderly patients with COVID-19 and high comorbidity. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 296-302

Sorumlu Yazar: Çağlayan Çakır, Türkiye