p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Hala bilinmeyen bir konu: Çocuk istismarı ve “Sarsılmış Bebek Sendromu” [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 430-434 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.23427

Hala bilinmeyen bir konu: Çocuk istismarı ve “Sarsılmış Bebek Sendromu”

Elçin Balcı1, İskender Gün1, Şule Mutlu Şarlı1, Fatma Akpınar1, Fatih Yağmur2, Ahmet Öztürk1, Osman Günay1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

AMAÇ
Sarsılmış bebek sendromu (SBS) çocuğa yapılan fiziksel istismarın ciddi bir formu olup ölüme dahi sebep olmaktadır. Bu araştırmada birinci basamak sağlık çalışanlarının çocuk istismarı ve ihmali konusunda eğitim alıp almadıkları, istismar olgularını tanıyıp tanıyamayacakları, bir istismar türü olan SBS konusunda bilgili olup olmadıklarının araştırılması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırma kapsamına Kayseri birinci basamak sağlık kuruluşlarında hizmet veren sağlık personeli alındı. Katılımcılara anket uygulandı.
BULGULAR
Araştırma grubunun %35,0’i hekimdi. Grubun %43,7’si daha önce çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin herhangi bir eğitim almadıklarını, %52,1’i toplumda en çok fiziksel istismarın görüldüğünü düşündüklerini ifade etti. Katılımcıların %64,1’i SBS’yi daha önceden duymuş olduğunu söylerken; duyanların %10,4’ü duyduğunu ancak bilmediğini ifade etti. İstismar konusuyla ilgili eğitim alma durumu meslek grupları arasında anlamlı olarak farklı bulundu.
SONUÇ
Çocuk istismarı, ihmali ve istismarın bir alt başlığı olan SBS konusunda, birinci basamak sağlık personelinin bilgi eksiği ve eğitim ihtiyacı vardır. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerde çocuk istismarı ve SBS konularına yeterince yer verilmesi farkındalık ve duyarlı birey sayısının artmasına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı, eğitim; sağlık personeli; hizmet içi eğitim; sarsılmış bebek sendromu.

Still an unknown topic: child abuse and “shaken baby syndrome”

Elçin Balcı1, İskender Gün1, Şule Mutlu Şarlı1, Fatma Akpınar1, Fatih Yağmur2, Ahmet Öztürk1, Osman Günay1
1Erciyes University Medical Faculty Department Of Public Health
2Erciyes University Medical Faculty Department Of Forensic Medicine

BACKGROUND
Shaken baby syndrome (SBS) is a severe form of physical child abuse, and can even cause death. In this study, we aimed to investigate whether or not the primary healthcare workers had received any education regarding child abuse and neglect, whether they could diagnose the cases, whether they had sufficient knowledge about SBS as a part of child abuse, and whether they were in need of education on the topic.
METHODS
Health workers in the primary healthcare centers in the province of Kayseri were enrolled. A questionnaire was applied.
RESULTS
In this study, 35.0% of the study group were physicians. 43.7% of the study group stated that they had not recieved any education regarding child abuse and neglect, and 52.1% stated that they believed that physical abuse was the most prominent form of abuse in society. While 64.1% of the participants stated that they had heard about SBS, 10.4% of these stated that they had heard about it, but did not have adequate knowledge on the topic.
CONCLUSION
There is a lack of knowledge and a need for education regarding child abuse and neglect among the personnel working in primary healthcare, especially on the subject of SBS. Undergraduate and postgraduate education regarding child abuse and SBS will help to increase the number of people well-informed and sensitive to this important issue.

Keywords: Child abuse, education; health personnel; in-service training; shaken baby syndrome.

Elçin Balcı, İskender Gün, Şule Mutlu Şarlı, Fatma Akpınar, Fatih Yağmur, Ahmet Öztürk, Osman Günay. Still an unknown topic: child abuse and “shaken baby syndrome”. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 430-434

Sorumlu Yazar: Elçin Balcı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce