p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ochsner-Sherren rejimi halen apendiküler kitle tedavisinin düzenlenmesinde geçerli midir? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 43-46

Ochsner-Sherren rejimi halen apendiküler kitle tedavisinin düzenlenmesinde geçerli midir?

Narayanan Dhanasekharan Cunnigaiper, Praveen Raj, Prasanthi Ganeshram, Vishnukumar Venkatesan
Sri Ramachandra Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Chennai, Hindistan.

AMAÇ
Her ne kadar, 1901 yılına kadar uzanan bir geçmişte önerilen yaklaşım olmakla birlikte, apendiküler kitleye yönelik konservatif tedavi halen yaygın şekilde uygulanmaktadır. Apendiküler kitle ile ilgili erken apendektominin avantajları konusunda bilgi veren son zamanlarda yapılmış az sayıda seriyle birlikte, bu retrospektif çalışmada hastalara bu tip yaklaşımın yapılabilirliği araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Ocak 2005 ile Aralık 2007 arasında şüpheli apandisit ve apendiküler kitle nedeniyle acil apendektomi uygulanan 506 hasta (240 erkek, 266 kadın) geriye dönük olarak değerlendirildi. Subakut/kronik apandisiti bulunan ve interval apendektomi uygulanan hastalar çalışma dışında tutuldu. Ameliyat sonrası sonuçlar, apendiküler kitlesi bulunan ve bulunmayan hastalardan oluşan iki grup arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR
Çalışmaya, 114’ünde apendiküler kitle bulunan toplam 506 hasta alındı. İki grup karşılaştırıldığında, her iki grupta da hiçbir majör komplikasyon saptanmadı. Apendiküler kitlesi bulunan hastalardan oluşan grupta minör komplikasyon insidansı anlamlı şekilde artarken, yara enfeksiyonu insidansı bakımından iki grup arasında anlamlılık saptanmadı. Apendiküler kitlesi olan hastalarda, anlamlı şekilde yüksek dren kullanımı/hastanede kalma süresi olduğu saptandı.
SONUÇ
Düşük morbidite, azalan hastanede kalma süresi, düşük maliyet ve hasta uyumu, Hindistan gibi bir ülkede özellikle yaygın olan ve benzer bulgularla başvuran intestinal/peritoneal tüberküloz gibi olguları atlamaksızın, apendiküler kitleye yönelik erken cerrahi tedaviyi desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Apendektomi, apendiküler kitle; ileoçekal tüberküloz; laparoskopi; yara enfeksiyonu.

Does Ochsner-Sherren regimen still hold true in the management of appendicular mass?

Narayanan Dhanasekharan Cunnigaiper, Praveen Raj, Prasanthi Ganeshram, Vishnukumar Venkatesan
Department Of General Surgery, Sri Ramachandra University, Chennai, India

BACKGROUND
Although proposed as far back as 1901, conservative management for appendicular mass is still widely practiced. With a few recent series outlining the advantages of early appendicectomy for appendicular mass, we tried to investigate the feasibility of such an approach in this retrospective study.
METHODS
We analyzed retrospectively 506 patients (240 male, 266 female) who underwent emergency appendicectomy for suspected appendicitis and appendicular mass between January 2005 and December 2007. Patients with sub-acute/chronic appendicitis and interval appendicectomy were excluded. The postoperative outcomes were compared between the two groups of patients classified as with or without the mass.
RESULTS
A total of 506 patients were included in the study, of which 114 had appendicular mass. A comparison of the two groups demonstrated no major complications in either group. There was significantly increased incidence of minor complications in the group of patients with mass, although the incidence of wound infection showed no significance difference between the two groups. There was a significantly increased usage of drain / duration of stay in patients with mass.
CONCLUSION
Low morbidity, reduced hospital stay, low cost, and patient compliance favor early operative management for appendicular mass, and it also avoids the possibility of missing entities like intestinal/peritoneal tuberculosis, which have similar presentations and are especially common in a country like India.

Keywords: Appendicectomy, appendicular mass; ileocecal tuberculosis; laparoscopy; wound infection.

Narayanan Dhanasekharan Cunnigaiper, Praveen Raj, Prasanthi Ganeshram, Vishnukumar Venkatesan. Does Ochsner-Sherren regimen still hold true in the management of appendicular mass?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 43-46

Sorumlu Yazar: Narayanan Dhanasekharan Cunnigaiper, India
Makale Dili: İngilizce