p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Sepsis tedavisinde triiyodotironin aktive protein C’ye göre daha iyi bir seçenek midir? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(6): 545-554 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.36270

Sepsis tedavisinde triiyodotironin aktive protein C’ye göre daha iyi bir seçenek midir?

Ömer Vefik Özozan1, Didem Ertorul2
1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İ̇stanbul

AMAÇ: Sepsis, enfeksiyona karşı konağın göstermiş olduğu disregüle yanıta bağlı gelişen hayatı tehdit edici bir organ disfonksiyonu olarak tanımlanabilir. Sepsiste, koagülasyon kaskatı aktive olur ve denge prokoagülan tarafa doğru kayar. Protein C’nin sepsis tedavisinde kullanımını araştıran yakın tarihli çalışmalar mevcuttur. Ayrıca diğer bir terapötik ajan olan triiyodotironin hakkında da çalışmalar yapılmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızda sepsis oluşturulmuş sıçanlarda geç dönemde tek doz aktive protein C ve triiyodotironin uygulamasının etkileri karşılaştırıldı. Uygulama sonrası 24. saatte lökosit, platelet, hemoglobin ve antitrombin-III konsantrasyonları ile ince bağırsak, karaciğer ve akciğerdeki histopatolojik değişiklikler değerlendirildi.
BULGULAR: Intraperitoneal tek doz rekombinant insan APC (aktive protein C) uygulamasının geç fazda hematolojik parametrelerde küratif etkileri olduğu ve başta akciğer olmak üzere hepatik ve ince barsak dokusunda da anlamlı terapötik etkilerinin olabileceği görülmüştür. Triiyodotironin ise sepsis tedaivisnde kullanılabilecek önemli bir terapötik ajan olarak değerlendirildi.
TARTIŞMA: Çalışmamızda T3 hormonunun özellikle akciğer dokusu olmak üzerre karaciğer ve ince bağırsak dokusu üzerinde sepsis bağlı hasarı sınırladığı veya azalttığı gözlenmiştir. Triiyodotironin daha az maliyet ve kanama riskiyle sepsis tedavisinde APC’ye iyi bir alternatif olabileceği kanaatinedeyiz.

Anahtar Kelimeler: Aktive protein C, sepsis; triiyodotironin.

Is tri-iodothyronine a better choice than activated protein C in sepsis treatment?

Ömer Vefik Özozan1, Didem Ertorul2
1Department of General Surgery, İstinye Universtity Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of General Surgery, Sancaktepe Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Sepsis can be defined as a life-threatening organ dysfunction due to a dysregulated host response to infection. In sepsis, the coagulation cascade is activated and the balance shifts to the procoagulant side. Recently, the use of protein C is proposed for the treatment of sepsis. Another therapeutic agent that has been intensively studied is tri-iodothyronine.
METHODS: This study aimed to compare the effects of activated protein C and tri-iodothyronine, which are administered at a single dose to sepsis-induced rats at the late phase. Leukocyte, platelet, hemoglobin and antithrombin-III concentrations and histopathological changes in the small intestine, liver and lung were evaluated at 24 hours.
RESULTS: Single-dose intraperitoneal recombinant human APC (activated protein C) has a partial curative effect on hematological parameters in the late phase, while it is possible to state that it has significant therapeutic effects on hepatic and intestinal tissues, but more remarkably on the lung tissue. Tri-iodothyronine is also considered to be used for the treatment and has a strong potential to be a therapeutic agent.
CONCLUSION: We observed that the T3 hormone has significantly limited and reduced the sepsis-related damage to hepatic and intestinal tissues, but especially the lung tissue. Tri-iodothyronine can be a good alternative to APC, which is partially allowed due to high cost and complication of bleeding in the treatment of sepsis.

Keywords: Activated protein C, sepsis, tri-iodothyronine.

Ömer Vefik Özozan, Didem Ertorul. Is tri-iodothyronine a better choice than activated protein C in sepsis treatment?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(6): 545-554

Sorumlu Yazar: Ömer Vefik Özozan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce