p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
İleus tanısı alan acil servis hastalarında karın içi basınç ölçümü için Kron tekniği ve dijital manometrinin karşılaştırılması [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(6): 437-443 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.36687

İleus tanısı alan acil servis hastalarında karın içi basınç ölçümü için Kron tekniği ve dijital manometrinin karşılaştırılması

Merve Unutmaz1, Çağdaş Yıldırım2, Mehmet Emin Unutmaz3, Gül Pamukçu Günaydın2, Alp Şener2, Şervan Gökhan2
1Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara
3Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Onkolojik Cerrahi Kliniği, Ankara

AMAÇ: Karın içi basınç için birçok ölçüm tekniği denenmiş olmasına rağmen Kron tekniği şu anda altın standart yöntemdir. Ancak uzun uygulama süresi, daha fazla ekipmana ihtiyaç duyulması ve pratik olmaması nedeniyle diğer yöntem arayışları devam etmektedir. Sonuç olarak, acil serviste başarılı karın içi basınç ölçümü için uygun, daha hızlı ve daha erişilebilir bir yöntem araştırmaya çalıştık. Bu çalışmanın amacı ileus tanısı konulan hastalarda Kron Tekniği ve dijital manometre kullanılarak yapılan karın içi basınç ölçümlerini karşılaştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma Ekim 2022-Şubat 2023 tarihleri arasında üçüncü basamak bir acil servise başvuran ileus tanılı hastalar üzerinde yürütüldü. Tek merkezli, prospektif, tek kör, yöntem karşılaştırma çalışması olarak planlandı. İleuslu hastalarda karın içi basınç Kron Tekniği ve dijital manometre kullanılarak çalışmaya kör olan ayrı uygulayıcılar tarafından ölçüldü.
BULGULAR: Çalışmaya 30 hasta dahil edildi. Karın içi basınç ölçümlerinde iki yöntem arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p<0.237). İki yöntem arasında çok güçlü bir korelasyon bulundu (Spearman's Rho=0.998). Bland-Altman analizi, dijital manometre ölçümleri için 0.091 mmHg'lik bir sapma değeri gösterdi; üst ve alt uyum değerleri sırasıyla -0.825 ve 1.007 mmHg idi. Dijital manometre ile ölçüm süresi Kron tekniğine göre anlamlı derecede kısaydı (15 vs 390.5 saniye; p<0.001).
SONUÇ: Dijital manometre ile intraabdominal ölçüm tekniğinin, Kron tekniğine kıyasla kullanım kolaylığı, daha az ekipman gereksinimi, hızlı sonuç vermesi ve güvenilir ölçüm değerleri nedeniyle acil servislerde sağlık çalışanları tarafından kullanılabilecek bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Abdominal kavite, acil servis; manometre; ileus.

Comparison of the Kron technique and digital manometry for measuring intra-abdominal pressure in emergency department patients diagnosed with ileus

Merve Unutmaz1, Çağdaş Yıldırım2, Mehmet Emin Unutmaz3, Gül Pamukçu Günaydın2, Alp Şener2, Şervan Gökhan2
1Department of Emergency Medicine, Ankara Bilkent City Hospital, Ankara-Türkiye
2Department of Emergency Medicine, Ankara Yıldırım Beyazıt University, School of Medicine, Ankara-Türkiye
3Department of Oncologic Surgery, Ankara Etlik City Hospital, Ankara-Türkiye

BACKGROUND: Numerous measurement techniques for intra-abdominal pressure have been explored, with the Kron Technique established as the gold standard. Despite its prominence, the search for alternative methods persists due to its lengthy application time, the requirement for additional equipment, and overall impracticality. This study investigated a quicker, more accessible method for effective intra-abdominal pressure measurement in the emergency department. It aimed to compare intra-abdominal pressure measurements in patients diagnosed with ileus using a digital manometer and the Kron Technique.
METHODS: Conducted from October 2022 to February 2023, this single-center, prospective, single-blind method comparison study involved patients diagnosed with ileus at a tertiary emergency department. Intra-abdominal pressure was measured using both the Kron Technique and a digital manometer by separate practitioners blinded to the study results.
RESULTS: The study included 30 patients. No statistically significant difference was observed in the intra-abdominal pressure measurements between the two methods (p<0.237). A very strong correlation existed between the two methods (Spearman’s Rho = 0.998). Bland-Altman analysis showed a bias value of 0.091 mmHg for the digital manometer, with upper and lower agreement limits of -0.825 and 1.007 mmHg, respectively. The measurement time was significantly shorter with the digital manometer than with the Kron Technique (15 vs. 390.5 seconds; p<0.001).
CONCLUSION: We believe that the intra-abdominal pressure measurement technique using a digital manometer is a method that can be effectively employed by healthcare professionals in emergency departments. This technique offers ease of use, requires minimal equipment, provides rapid results, and delivers reliable measurement values compared to the Kron Technique.

Keywords: Abdominal cavity, manometry; ileus; emergency department.

Merve Unutmaz, Çağdaş Yıldırım, Mehmet Emin Unutmaz, Gül Pamukçu Günaydın, Alp Şener, Şervan Gökhan. Comparison of the Kron technique and digital manometry for measuring intra-abdominal pressure in emergency department patients diagnosed with ileus. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(6): 437-443

Sorumlu Yazar: Çağdaş Yıldırım, Türkiye
Makale Dili: İngilizce