p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Deneysel mezenter iskemi modelinde bağırsak nekrozunun lazer Doppler ile değerlendirilmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(1): 1-8 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.38399

Deneysel mezenter iskemi modelinde bağırsak nekrozunun lazer Doppler ile değerlendirilmesi

Nurullah Aksoy1, Davut Sinan Kaplan2, Mustafa Orkmez3, Ömer Eronat4
1Uluslararası Adn Hastanesi, Gaziantep, Türkı̇ye
2Gazı̇antep Ünı̇versı̇tesı̇ Tıp Fakültesı̇ Fı̇zyolojı̇ Anabı̇lı̇m Dalı, Gaziantep, Türkı̇ye
3Gazı̇antep Ünı̇versı̇tesı̇ Tıp Fakültesı̇ Tıbbı̇ Bı̇yokı̇mya Anabı̇lı̇m Dalı, Gaziantep, Türkı̇ye
4Gazı̇antep Ünı̇versı̇tesı̇ Tıp Fakültesı̇ Tıbbı̇ Patolojı̇ Anabı̇lı̇m Dalı, Gaziantep, Türkı̇ye

AMAÇ: Akut mezenter iskemi (AMİ), Amerika ve Avrupa'daki acil hastane başvurularının 1/1000'ini oluşturmakta, mobidite ve mortalite oranları yüksek seyretmektedir. Tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemler halen istenilen sonuçları vermekten uzaktır. Bu nedenle tanı konulması gecikebilmekte, tedavisinde iskemik barsak dokusunun saptanmasında zorluklar yaşanmaktadır. Çalışmamızda klinik pratikte sıklıkla kullanılan biokimyasal parametrelerden olan kreatin kinaz, C-reaktif protein (CRP), laktat dehidrojenazın (LDH) tanısal değerini ve doku iskemisini değerlendirmek için lazer Doppler ile kan akımı ölçümlerini sıçanlar üzerinde oluşturulan deneysel mezenter iskemi modelinde incelenmektedir. Bu değişkenler patolojik iskemi skorlaması ile de karşılaştırılmaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Sıçanlar sırasıyla kontrol, 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat olarak 5 gruba ayrılarak, her gruba kendisi için belirlenen sürede mezenter iskemi oluşması sağlandı. Bu süre sonunda lazer Doppler ile kan akımı ölçümü yapılarak biokimyasal parametre ölçümü içim kan örneği ve bağırsak biyopsisi alındı. Elde edilen değerler Chiu iskemi skorlaması kullanılarak bağırsak canlılığı ile ilişkisi değerlendirildi.
BULGULAR: Elde ettiğimiz sonuçlara göre lazer Doppler ile kan akımı ölçümü bağırsak iskemi süresi ve skoru ile ilişkili bulundu. CRP'nin iskemi süresi ile ilişkisi saptanamazken kreatin kinaz ve LDH, 3 ve 4 saat süren iskemilerde belirgin olarak yükseldi.
SONUÇ: Kreatin kinaz ve LDH, AMİ şüphesi olan hastalarda yol gösterici olabilir. Laser Doppler ile kan akımı ölçümü intraoperatif olarak rezeksiyon yapılacak bağırsak anslarının doğru tesbit edilmesinde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: C-reaktif protein, kreatin kinaz, laktat dehidrojenaz, mezenter iskemi; lazer Doppler.

Evaluation of intestinal necrosis with laser Doppler in experimental mesenteric ischemia model

Nurullah Aksoy1, Davut Sinan Kaplan2, Mustafa Orkmez3, Ömer Eronat4
1Department of General Surgery, International Adn Hospital, Gaziantep-Türki̇ye
2Department of Physiology, Gaziantep University Faculty of Medicine Gaziantep-Türki̇ye
3Department of Biochemistry, Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep-Türki̇ye
4Department of Pathology, Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep-Türki̇ye

BACKGROUND: Acute mesenteric ischemia (AMI) is responsible for one in a thousand emergency hospital admissions in America and Europe and is associated with high morbidity and mortality rates. Current diagnostic and treatment methods fall short of desired outcomes, often resulting in delayed diagnoses and difficulties in detecting ischemic bowel tissue during treatment. This study evaluates the diagnostic value of commonly used biochemical markers in clinical practice—creatine kinase, C-reactive protein (CRP), and lactate dehydrogenase (LDH)—alongside blood flow measurements using laser Doppler in a rat model of experimental mesenteric ischemia. We also compare these markers with pathological ischemia scoring.
METHODS: Rats were divided into five groups: control, 1 hour, 2 hours, 3 hours, and 4 hours. Mesenteric ischemia was induced for the respective durations in each group. After these periods, we measured blood flow using laser Doppler. We also collected blood samples and intestinal biopsies for biochemical parameter analysis. These values were assessed in relation to intestinal viability using the Chiu ischemia scoring system.
RESULTS: Blood flow measurement with laser Doppler correlated with both the duration and severity of bowel ischemia. No significant relationship was found between CRP levels and the duration of ischemia. However, creatine kinase and lactate dehydrogenase (LDH) levels were significantly higher in ischemia lasting into the third and fourth hours.
CONCLUSION: Creatine kinase and lactate dehydrogenase (LDH) levels may be useful biomarkers in patients with suspected acute mesenteric ischemia (AMI). Blood flow measurements using laser Doppler can accurately identify intestinal loops for resection during surgery.

Keywords: C-reactive protein, creatine kinase, lactate dehydrogenase, laser Doppler; mesenteric ischemia.

Nurullah Aksoy, Davut Sinan Kaplan, Mustafa Orkmez, Ömer Eronat. Evaluation of intestinal necrosis with laser Doppler in experimental mesenteric ischemia model. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(1): 1-8

Sorumlu Yazar: Nurullah Aksoy, Türkiye
Makale Dili: İngilizce