p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Erken hemorajik şokun bir belirleyicisi olarak inferior vena kava çapı: Karşılaştırmalı bir çalışma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 113-118

Erken hemorajik şokun bir belirleyicisi olarak inferior vena kava çapı: Karşılaştırmalı bir çalışma

Belgin Akıllı1, Ayşegül Bayır1, Fatih Kara2, Ahmet Ak1, Başar Cander1
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

AMAÇ
Sağlıklı bireylerde ve künt travma hastalarında akut kan kaybının tahmininde inferior vena kava (İVC) çapının değeri saptandı, hemorajik şokun diğer parametreleri ile karşılaştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Elli gönüllü ve 28 ardışık hemorajik şok hastası çalışmaya alındı. Hayati bulgular, kan laktatı ve serum bikarbonatı ölçüldü, şok indeksi ve baz fazlası hesaplandı. İVC’nin Antero-posterior (AP) ve mediyolateral (ML) çapları sağ subkostal bölgede inspirasyon ve ekspirasyon sırasında ölçüldü. Hemerajik şok hastalarındaki İVC çapları ve diğer hemorajik şok parametreleri kontrol grubununkilerle karşılaştırıldı.
BULGULAR
Kabulde çalışma grubu ile kontrol grubunun inspirasyon ve ekspirasyon sırasındaki ortalama AP, ML ve İVC çapları arasında anlamlı ilişki saptandı (p=0,000, p=0,000, p=0,000, p=0,000). Serum laktat seviyeleri bütün İVC çapları ile özellikle exspirasyon sırasındaki İVC ML çapı ile anlamlı korele idi (r=55).
SONUÇ
Hemorajik şok hastalarında transabdominal ultrasonografiyle ölçülen İVC çapı; şok indeksi ve akut kan kaybının tahmininde yaygın olarak kullanılan kan basıncı, dakikadaki nabız sayısı, serum laktat seviyesi ve baz açığı gibi diğer non-invaziv prediktörlerinden daha doğru bir prediktördür.

Anahtar Kelimeler: Baz açığı, hemorajik şok; inferior vena cava; laktat; şok indeksi; ultrason.

Inferior vena cava diameter as a marker of early hemorrhagic shock: a comparative study

Belgin Akıllı1, Ayşegül Bayır1, Fatih Kara2, Ahmet Ak1, Başar Cander1
1Emergency Department, Selçuk University, Meram Faculty Of Medicine, Konya, Turkey
2Public Healt Department, Selçuk University, Meram Faculty Of Medicine, Konya, Turkey

BACKGROUND
We determined the value of the inferior vena cava (IVC) diameter for predicting acute blood loss in control and blunt trauma patients and compared this with other parameters of hemorrhagic shock.
METHODS
Fifty volunteers and 28 consecutive hemorrhagic shock patients were recruited prospectively to participate in the study. Vital signs, blood lactate, and serum bicarbonate were measured, and shock index and base excess were calculated. Anteroposterior (AP) and mediolateral (ML) IVC diameters during inspiration and expiration were measured in the right subcostal region. IVC diameters in hemorrhagic shock patients were compared with those of controls and were also compared with other hemorrhagic shock parameters.
RESULTS
A significant relationship was determined between mean IVC AP and ML diameters during expiration and inspiration on admission in the study group and in the control group (p=0.000, p=0.000, p=0.000, p=0.000). Serum lactate levels correlated significantly with all IVC diameters (r=55), especially the IVC ML diameter during expiration.
CONCLUSION
IVC diameter, as measured by transabdominal ultrasound, was more accurate than the shock index and other commonly used non-invasive predictors of acute blood loss (blood pressure, heart rate per minute, serum lactate level, base deficit).

Keywords: Base deficit, hemorrhagic shock; inferior vena cava; lactate; shock index; ultrasound.

Belgin Akıllı, Ayşegül Bayır, Fatih Kara, Ahmet Ak, Başar Cander. Inferior vena cava diameter as a marker of early hemorrhagic shock: a comparative study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 113-118

Sorumlu Yazar: Ayşegül Bayır, Türkiye
Makale Dili: İngilizce