p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Komplike kolonik divertikülitlerde erken tahminde enfeksiyöz parametrelerin rolü [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(1): 27-32 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.42573

Komplike kolonik divertikülitlerde erken tahminde enfeksiyöz parametrelerin rolü

Seyit Murat Aydın1, Yılmaz Ünal1, Abdurrahman Başpınar1, Saygın Altıner1, Rifat Bezirci2, Enes Cebeci3, Recep Balık4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Ankara, Türkiye
2Kulu Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Konya, Türkiye
3Haymana Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Ankara, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Akut kolonik divertikülit son yıllarda hastaneye başvurularında ön planda bir hastalık grubudur. Komplike kolonik divertikülitler ise bu hastalık grubunun medikal ve cerrahi olarak tedavi gerektiren şiddetli bir halidir. Bu grup hastaların erken teşhis edilebilmesi son derece önemlidir. Çalışmamız komplike kolonik divertikülit hastalarını ön görmede enfeksiyöz parametrelerin rolünün değerlendirilmesini amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Retrospektif olarak yapılan bu çalışma akut divertikülit tanısı almış 82 erişkin hasta üzerinde gerçekleştirildi. Hastaların demografik verileri, hastanede yatış süreleri, hastalığın lokasyonu ve cerrahi işlem olup olmadığı kaydedildi. Enfeksiyöz parametre olarak beyaz küre, C-reaktif protein, nötrofil/lenfosit oranı, immatür granülosit yüzdesi ve sistemik immün inflamatuvar indeks hesaplandı ve kaydedildi. Hastalara yatış esnasında abdominal tomografi çekildi ve sonuçlarına göre komplike olmayan ve komplike divertikülit olarak 2 gruba ayrıldı. Gruplar arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Komplike akut kolonik divertiküliti ön görmede C-reaktif protein, nötrofil/lenfosit oranı ve sistemik immün enflamatuvar indeks daha anlamlı olarak bulundu. İki hastalık grubu arasında beyaz küre ve immatür granülosit yüzdesi değerlerinde istatistiksel olarak fark bulunamadı.
SONUÇ: Yaptığımız çalışmada daha önce birçok çalışmada güvenilir bir belirteç olarak değerlendirilen immatür granülosit yüzdesi komplike kolonik divertikülitleri ön görmede anlamlı bulunamamıştır. Yapılacak daha geniş kapsamlı çalışmalarla komplike kolonik divertikülitlerde enfeksiyöz parametreler araştırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Komplike kolonik divertikülit, enfeksiyöz parametreler, erken tahmin.

The role of infectious parameters in the early prediction of complicated colonic diverticulitis

Seyit Murat Aydın1, Yılmaz Ünal1, Abdurrahman Başpınar1, Saygın Altıner1, Rifat Bezirci2, Enes Cebeci3, Recep Balık4
1Department of General Surgery, University of Health Sciences Ankara Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye
2Department of General Surgery, Kulu State Hospital, Konya-Türkiye
3Department of General Surgery, Haymana State Hospital, Ankara-Türkiye
4Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, University of Health Sciences Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiy

BACKGROUND: Acute colonic diverticulitis has recently become a significant cause of hospital admissions. Complicated colonic diverticulitis, a severe form of the disease, necessitates medical and surgical intervention. Prompt diagnosis in these patients is crucial. This study aims to assess the role of infectious parameters in the early diagnosis of complicated colonic diverticulitis.
METHODS: This retrospective study analyzed 82 adult patients diagnosed with acute diverticulitis. Recorded data included patient demographics, hospital stay duration, disease location, and surgical procedures. Infectious parameters such as white blood cell count (WBC), C-reactive protein (CRP), neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), percentage of immature granulocytes (IG%), and systemic immune-inflammatory index (SII) were calculated and noted. Patients underwent abdominal computed tomography upon admission, and based on these results, they were categorized into uncomplicated or complicated diverticulitis groups. Statistical analysis was performed to identify differences between these groups.
RESULTS: CRP, NLR, and SII were significantly more predictive of complicated acute colonic diverticulitis. However, no statistical differences in WBC and IG% values were observed between the groups.
CONCLUSION: The study found that the percentage of immature granulocytes, previously deemed a reliable marker in many studies, did not significantly predict complicated colonic diverticulitis. Further comprehensive studies are necessary to explore inflammatory markers in colonic diverticulitis more thoroughly.

Keywords: Complicated colonic diverticulitis, early prediction, infectious markers.

Seyit Murat Aydın, Yılmaz Ünal, Abdurrahman Başpınar, Saygın Altıner, Rifat Bezirci, Enes Cebeci, Recep Balık. The role of infectious parameters in the early prediction of complicated colonic diverticulitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(1): 27-32

Sorumlu Yazar: Seyit Murat Aydın, Türkiye
Makale Dili: İngilizce