p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Nekroz nedeniyle bağırsak rezeksiyonu uygulanan akut mezenterik iskemili olgularda hastane mortalitesi için prognostik faktörler [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 63-70

Nekroz nedeniyle bağırsak rezeksiyonu uygulanan akut mezenterik iskemili olgularda hastane mortalitesi için prognostik faktörler

Haluk Recai Ünalp1, Kemal Atahan2, Erdinç Kamer1, Haydar Yaşa3, Ercüment Tarcan2, Mehmet Ali Önal1
1Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
2Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 1. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
3Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir

AMAÇ
Nekroz nedeniyle bağırsak rezeksiyonu yapılan akut mezenterik iskemili (AMİ) hastalardaki deneyimlerimiz sunuldu ve hastane mortalitesi ile ilgili prognostik faktörler değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM
AMİ’li hastaların klinik kayıtları gözden geçirildi ve retrospektif olarak analiz edildi.
Bu çalışmada, 67 hasta (34’ü kadın ve ortalama yaş 66) incelendi.
BULGULAR
Hastaların tümünde ince bağırsak nekrozu, 21’inde (%32,3) kolon tutulumu belirlendi. Olguların 59’unda (%88) nekrotik ince bağırsaklar ilk girişim sırasında rezeke edildi. Bu hastalardan 2’sine (%3) embolektomi de uygulandı. Olguların 22’sine (%32,8) anastomoz yapıldı. Olguların 31’ine (%46,3) second look operasyon yapılarak 8’ine (%11,9) primer rezeksiyon, 11’ine (%16,3) re-rezeksiyon uygulandı. Hastane mortalite oranı %56,7 (n=38) bulundu. Lojistik regresyon testinde semptom süresinin >24 saat olmasının (p=0,000), başvuru sırasında sepsis saptanmasının (p=0,022) ve ince bağırsak nekrozuna kolon tutulumunun da eklenmiş olmasının (p=0,002) hastane mortalitesi için bağımsız prognostik faktörler olduğu gösterildi.
SONUÇ
Geç tanı konması ve sepsis nedeniyle AMİ’de hastane mortalitesi oranı yüksektir. Diğer bir risk faktörü kolon tutulumudur. Yüksek riskli hastalara erken ve agresif yaklaşım ve sepsis gelişmeden önce nekrotik bağırsakların olabildiğince erken rezeke edilmesi hastane mortalite oranlarını düşürebilir.

Anahtar Kelimeler: Akut mezenterik iskemi, cerrahi; mortalite; nekroz; prognostik faktörler.

Prognostic factors for hospital mortality in patients with acute mesenteric ischemia who undergo intestinal resection due to necrosis

Haluk Recai Ünalp1, Kemal Atahan2, Erdinç Kamer1, Haydar Yaşa3, Ercüment Tarcan2, Mehmet Ali Önal1
1Atatürk Training And Research Hospital, 4th General Surgery Clinic, İzmir
2Atatürk Training And Research Hospital, 1th General Surgery Clinic, İzmir
3Atatürk Training And Research Hospital, Cardiovascular Surgery Clinic, İzmir

BACKGROUND
The purpose of this study was to review our experience in patients with acute mesenteric ischemia (AMI) and to identify prognostic factors associated with hospital mortality.
METHODS
Clinical data of patients with AMI were reviewed and analyzed retrospectively. A total of 67 patients (34 female, overall mean age 66 years) were evaluated in the study.
RESULTS
Small bowel necrosis was detected in all patients, while colonic involvement was present in 21 (31.3%). Necrosed small bowels were resected in 59 (88%) in the first intervention. Embolectomy was also performed in 2 (3%) of these cases. Anastomosis was established in 22 (32.8%). Second-look operation was performed in 31 (46.3%) and primary resection and re-resection were performed in 8 (11.9%) and 11 (16.4%) patients, respectively. Hospital mortality rate was 56.7% (n=38). Logistic regression analysis showed prolonged symptom duration (>24h) (p=0.000), sepsis (p=0.022) and colonic necrosis accompanied with small bowel necrosis (p=0.002) as the independent prognostic factors in hospital mortality.
CONCLUSION
AMI has a high hospital mortality rate due to late diagnosis and sepsis. Another risk factor is colonic involvement. Early evaluation in high-risk patients and resection for necrosed intestinal segments as soon as possible prior to sepsis may reduce the hospital mortality rate.

Keywords: Acute mesenteric ischemia, surgery; mortality; necrosis; prognostic factors.

Haluk Recai Ünalp, Kemal Atahan, Erdinç Kamer, Haydar Yaşa, Ercüment Tarcan, Mehmet Ali Önal. Prognostic factors for hospital mortality in patients with acute mesenteric ischemia who undergo intestinal resection due to necrosis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 63-70

Sorumlu Yazar: Haluk Recai Ünalp, Türkiye
Makale Dili: Türkçe