p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Etyolojik mekanizmalarının temelinde iş kazasına bağlı el yaralanmalarında alternatif bir sınıflama: İKEYES sınıflaması [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 49-54 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.45656

Etyolojik mekanizmalarının temelinde iş kazasına bağlı el yaralanmalarında alternatif bir sınıflama: İKEYES sınıflaması

Bulent Ozcelik1, Erden Ertürer2, Berkan Mersa1, Hüsrev Purisa1, İlker Sezer1, Serdar Tunçer3, Fatih Kabakaş1, Samet Vasfi Kuvat4
1İst-el El Cerrahisi, Mikrocerrahi Ve Rehabilitasyon Grubu
2Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
3İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
4İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, etyolojik mekanizmalarına bağlı olarak iş kazalarına bağlı el yaralanmaları için alternatif bir sınıflama sistemi ortaya koymaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM
İki el cerrahisi ünitesi cerrahlarınca, Ocak 2005 ile Aralık 2007 yılları arasında ameliyat edilen hastaların geriye dönük olarak analizleri yapıldı. Hasta dosyaları retrospektif incelendi ve yaralanmaya neden olan mekanizmalar incelendi. Benzer yaralanma mekanizmaları aynı gruplarda sınıflandırıldı ve görülme sıklıkları araştırıldı. Yaralanmaların sınıflandırılmasında hasarlanan dokular temel alındı. Hastaneye yatırılan 4120 el cerrahisi hastasından 2188’i (%53,1) iş kazası sonucu yaralanan olgular idi. Bunların 2063’ü erkek (%94,3), 125’i kadındı (%6,7). Ortalama yaş 28,2 (dağılım 15-71 yaş) idi.
BULGULAR
Yaralanmaya neden olan ajanların incelenmesinde 62 ajan belirlendi. Bu ajanların ileri incelemesi ile benzer yaralanmaya neden olan ajanlar “iş kazalarına bağlı el yaralanmalarının etyolojik sınıflandırması”na (İKEYES) göre gruplandırıldı. Bu grupları kesici-delici, kesici-ezici, ezici-delici, ezici-sıkıştırıcı, ezici-yakıcı, batıcı, avulziyon, elektrik çarpması ve kimyasal yaralanmalar ve diğer yanıklar oluşturdu. Etyolojideki en sık iki mekanizmayı 744 (%34,0) olgu sayısı ile ezici-sıkıştırıcı yaralanmalar ile 514 (%23,5) olgu sayısı ile kesici-ezici yaralanmalar oluşturmaktaydı.
SONUÇ
İKEYES sınıflamasının literatürde etyolojik faktörlerin sınıflaması için ortak bir dil oluşturulabilmekte önemli olduğuna inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: İş kazalarına bağlı el yaralanmaları, etyolojik sınıflama.

An alternative classification of occupational hand injuries based on etiologic mechanisms: the ECOHI classification

Bulent Ozcelik1, Erden Ertürer2, Berkan Mersa1, Hüsrev Purisa1, İlker Sezer1, Serdar Tunçer3, Fatih Kabakaş1, Samet Vasfi Kuvat4
1Ist-el Hand Surgery, Microsurgery And Rehabilitation Group
2Şişli Etfal Training And Research Hospital, Orthopedic Clinic And Trauma Clinic
3İstanbul Bilim University, Department Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery
4İstanbul University, Department Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery,

BACKGROUND
The aim of this study was to construct an alternative classification system for occupational hand injuries based on etiologic mechanisms and to analyze the injury patterns resulting from various mechanisms.
METHODS
A retrospective analysis of patients operated between January 2005 and December 2007 in two hand surgery units staffed by a team of hand surgeons was made. The patient files were retrospectively examined, and mechanisms causing the injuries were analyzed. Similar mechanisms were classified in the same groups, and the mechanism of injury was matched with type of injury often caused by this mechanism. In the classification of injuries, the tissues that were injured were taken as a basis for classification. 4120 upper extremity injuries were seen in the study hospitals, and 2188 (53.1%) of them were occupational injuries. There were 2063 males (94.3%) and 125 females (6.7%). The mean age was 28.2 (range: 15-71) years.
RESULTS
Examination of the agents causing injury yielded 62 agents. Further examination of these agents showed that the mechanism by which they caused injury was similar in some agents, and these agents were placed in the same groups, which constituted the Etiologic Classification of Hand Injuries (ECOHI) classification. These groups of mechanisms were: cutting-penetrating, cutting-crushing, crushing-penetrating, crushing-compressing, crushing-burning, stinging, avulsing, electrical current, and chemical injuries and miscellaneous burns. The two most common mechanisms were crushing-compressing and cutting-crushing types, constituting 744 (34.0%) and 514 (23.5%) of injuries, respectively.
CONCLUSION
We believe that ECOHI is important to form a common language for the classification of etiologic factors.

Keywords: Occupational hand injuries, etiologic classification.

Bulent Ozcelik, Erden Ertürer, Berkan Mersa, Hüsrev Purisa, İlker Sezer, Serdar Tunçer, Fatih Kabakaş, Samet Vasfi Kuvat. An alternative classification of occupational hand injuries based on etiologic mechanisms: the ECOHI classification. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 49-54

Sorumlu Yazar: Bulent Ozcelik, Türkiye
Makale Dili: İngilizce