p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Karın içi ateşli silah yaralanmalarında komplikasyon oranlarını etkileyen faktörler [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 450-454 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.47124

Karın içi ateşli silah yaralanmalarında komplikasyon oranlarını etkileyen faktörler

Hüseyin Taş1, Ayhan Mesci2, Mehmet Eryılmaz3, Nazif Zeybek2, Yusuf Peker2
1Şırnak Askeri Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Şırnak
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ
Çatışma bölgelerinde meydana gelen karın içi ateşli silah yaralanmalarında (KASY) komplikasyon oranlarını etkileyen faktörler değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM
Şubat 2002 - Mayıs 2005 tarihleri arasında yüksek kinetik enerjili KASY’li 21 hasta incelendi. Travma-hastane intervali, yaralanan karın içi organ ve sayısı, yaralanan ekstra-abdominal organ sayısı, penetran abdominal travma indeksi (PATİ) ve kan transfüzyonu miktarının komplikasyon oranlarına etkisi geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR
Hastaların %90,4’ünün ilk iki saat içerisinde transportu gerçekleştirilerek ilk girişimlerine başlandı. Yaralanan organ sayısı <3 olan hastalarda %7,1, ≥3 olanlarda ise %71 oranında komplikasyon gelişti (p<0,0001). Hastaların %71,4’ünde (n=15) izole karın yaralanması, %28,6’sında (n=6) ek olarak ekstra-abdominal organ yaralanması vardı. PATİ skoru <25 olan 13 hastada %7,7, ≥25 olan 8 hastada ise %62,5 oranında komplikasyon geliştiği görüldü (p<0,0001). ≥3 Ü kan transfüzyonu yapılan %47,6 (n=10) hastanın %50’inde (n=5) komplikasyon tespit edildi (p<0,0001).
SONUÇ
Çalışmamızda KASY’de PATİ skoru, multipl kan transfüzyonu ve yaralanan karın içi organ sayısı ameliyat sonrası dönemde gelişebilecek komplikasyon oranlarını etkileyen en önemli faktörlerken, travma-hastane intervali ile yaralanan ekstra-abdominal organ sayısının komplikasyon oranlarına etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah yaralanmaları, penetran karın travma indeksi; komplikasyon oranları.

The affecting factors on the complication ratio in abdominal gunshot wounds

Hüseyin Taş1, Ayhan Mesci2, Mehmet Eryılmaz3, Nazif Zeybek2, Yusuf Peker2
1Şırnak Military Hospital General Surgery Department, Şırnak, Turkey
2Gülhane Military Medical Academia General Surgery Department, Ankara, Turkey
3Gülhane Military Medical Academia Emergency Medicine Department, Ankara, Turkey

BACKGROUND
We aimed to investigate the affecting factors on the complication ratio in abdominal gunshot wounds.
METHODS
Twenty-one patients with abdominal gunshot wounds were analyzed between February 2002 and May 2005. The effects of the interval between trauma and presentation to the hospital, the number of injured abdominal and extra-abdominal organs, penetrating abdominal trauma index (PATI), and blood transfusion were evaluated.
RESULTS
90.4% of all patients were transported to the hospital and underwent their first evaluation in the first two hours. The complication rate was 7.1% in patients who had <3 injured organs and 71% in the others (p<0.0001). 71.4% of the patients had isolated abdominal trauma, while 28.6% had additional extra-abdominal organ trauma. The complication rate was 7.7% in 13 patients with PATI score <25 and 62.5% in 8 patients with a PATI score ≥25 (p<0.0001). In 10 patients who underwent blood transfusion of ≥3 units, the complication rate was 50% (p<0.0001).
CONCLUSION
In our study, PATI score, multiple blood transfusions and the number of injured intra-abdominal organs were the most important factors affecting the rate of postoperative complications in penetrating abdominal gunshot wounds. We found that the interval between trauma and presentation to the hospital and number of injured extra-abdominal organs did not affect the complication rate.

Keywords: Gunshot wounds, penetrating abdominal trauma index; complication rate.

Hüseyin Taş, Ayhan Mesci, Mehmet Eryılmaz, Nazif Zeybek, Yusuf Peker. The affecting factors on the complication ratio in abdominal gunshot wounds. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 450-454

Sorumlu Yazar: Hüseyin Taş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe