p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Humerus diyafiz kırıklarında radial sinir diseksiyonu yapılmadan lateral yaklaşım cerrahisi konvansiyonel cerrahi kadar etkili ve güvenli midir? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(6): 451-457 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.49500

Humerus diyafiz kırıklarında radial sinir diseksiyonu yapılmadan lateral yaklaşım cerrahisi konvansiyonel cerrahi kadar etkili ve güvenli midir?

Necati Doğan1, Cafer Özgür Hançerli2, Halil Büyükdoğan3, Cemil Ertürk4
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medical Park Göztepe Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Beykent Üniversite Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışma humerus diyafiz kırıklarının tedavisinde radiyal sinir diseksiyonu ile birlikte ve olmadan lateral yaklaşımlı cerrahinin etkinliğini ve güvenliğini karşılaştırmaktadır. Cerrahi yöntemlerin ve perioperatif faydaların ayrıntılı bir açıklamasının yanı sıra klinik, radyolojik ve komplikasyon sonuçları değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Mayıs 2015 ile Aralık 2022 tarihleri arasında başvuran ve humerus diyafiz kırığı nedeniyle lateral yaklaşımla cerrahi uygulanan 71 hastanın verileri retrospektif olarak analiz edildi. Radiyal sinir diseksiyonu yapılmayan 34 hasta Grup 1'i, radiyal sinir diseksiyonu yapılan 37 hasta Grup 2'yi oluşturdu. Yaş, cinsiyet, kırık tarafı (sağ/sol), kırık tipi, takip süresi, ameliyat süresi, kanama miktarını içeren parametreler, radyolojik ve klinik değerlendirmeler (Omuz-Dirsek hareket açıklığı [ROM] ve Quick Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand score [Q-DASH]) ve kompli-kasyonlar incelendi. Cerrahi teknikler ve çözümler belgelendi.
BULGULAR: Her iki grup da yaş, cinsiyet, kırık tipleri ve takip süresi açısından benzer dağılımlar gösterdi. (p>0.05) Grup 1'de, Grup 2'ye kıyasla anlamlı derecede daha düşük cerrahi süre ve kanama miktarı görüldü. (her ikisi için de p<0,05) Klinik değerlendirmede, enfeksiyon vakası olmaksızın, tüm hastalarda fonksiyonel sınırlar dahilinde tatmin edici omuz ve dirsek hareket açıklığı ortaya çıktı. Q-DASH skorları gruplar arasında benzerdi. Ameliyat sonrası radial sinir felci Grup 1'de 1, Grup 2'de 3 hastada gelişti ve olguların tamamı ayaktan takiplerde sorunsuz bir şekilde iyileşti. Rad-yolojik değerlendirmede tüm hastalarda sorunsuz kaynama görüldü.
SONUÇ: Humerus diyafiz kırıklarında radial sinir diseksiyonu yapılmadan lateral yaklaşım, ameliyat süresi ve kanamanın azalması gibi potansiyel perioperatif avantajlarla birlikte geleneksel cerrahiyle kıyaslanabilir etkinlik ve güvenlik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Humerus diafiz kırığı, humerus lateral yaklaşımı, radial sinir felci, radial sinir diseksiyonu.

In cases of humeral diaphyseal fractures, is lateral approach surgery without radial nerve exploration as effective and safe as conventional surgery?

Necati Doğan1, Cafer Özgür Hançerli2, Halil Büyükdoğan3, Cemil Ertürk4
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Basaksehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of Orthopedics and Traumatology, Bahçeşehir University Faculty of Medicine, Medical Park Göztepe Hospital, İstanbul-Türkiye
3Department of Orthopaedics and Traumatology, Beykent University Hospital, İstanbul-Türkiye
4Department of Orthopaedics and Traumatology, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: This study compares the efficacy and safety of lateral approach surgery with and without radial nerve dissection in treating humeral diaphyseal fractures. It assesses clinical, radiological, and complication outcomes, providing a description of the surgical methods and perioperative benefits.
METHODS: We retrospectively analyzed data from 71 patients admitted between May 2015 and December 2022 who underwent lateral approach surgery for humeral diaphyseal fractures. Group 1, consisting of 34 patients without radial nerve dissection, and Group 2, comprising 37 patients with radial nerve dissection, were compared. Parameters such as age, gender, fracture side (right/left), fracture type, follow-up time, surgical duration, blood loss, radiological and clinical evaluations (including Shoulder-Elbow range of motion [ROM] and Quick Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand score [Q-DASH]), and complications were examined. Surgical techniques and outcomes were documented.
RESULTS: Both groups exhibited comparable distributions in age, gender, fracture types, and follow-up times (p>0.05). Group 1 demonstrated significantly lower surgical duration and blood loss compared to Group 2 (p<0.05 for both). Clinical assessment revealed satisfactory shoulder and elbow ROM within functional limits for all patients, with no instances of infection. Q-DASH scores were similar between groups. Postoperative radial nerve palsy occurred in one patient in Group 1 and three patients in Group 2, with all cases resolving uneventfully during outpatient follow-ups. Radiological assessment confirmed uneventful union in all patients.
CONCLUSION: Lateral approach surgery without radial nerve dissection for humeral diaphyseal fractures offers comparable effectiveness and safety to conventional surgery, with potential perioperative advantages such as reduced operation time and blood loss.

Keywords: Humeral diaphyseal fracture, humerus lateral approach; radial nerve palsy; radial nerve dissection.

Necati Doğan, Cafer Özgür Hançerli, Halil Büyükdoğan, Cemil Ertürk. In cases of humeral diaphyseal fractures, is lateral approach surgery without radial nerve exploration as effective and safe as conventional surgery?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(6): 451-457

Sorumlu Yazar: Necati Doğan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce