p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Kadınların başına gelen ev kazaları ve ilk yardım bilgi düzeyleri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 445-449 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.55649

Kadınların başına gelen ev kazaları ve ilk yardım bilgi düzeyleri

Mustafa Serinken1, İbrahim Türkcüer1, Özgür Karcıoglu2, Semih Akkaya3, Emrah Uyanık1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Denizli
2Acıbadem Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Denizli

AMAÇ
Ev kazaları (EK), bir evin içinde veya bahçesinde, havuzunda veya garajında meydana gelen, çoğunlukla önlenebilir kazalardır. Ülkemiz için önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada amaç, ülkemizde yetişkin kadınların EK ile ilişkili profilini ve bilgi düzeylerini ortaya koymaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Altı aylık zaman diliminde bir üniversite acil servisine gelen kadın hasta yakınları çalışma grubunu oluşturdu. Katılımcılara daha önceden hazırlanmış olan ve 23 sorudan oluşan çalışma anket formundaki soruları cevaplandırmaları istendi.
BULGULAR
Çalışma süresince 1017 kadın çalışmaya dahil edildi. Yaş ortalamaları 29,2±11,1 olarak belirlendi. Sırasıyla, sıklıkla el kesileri (n=924, %90,8), burkulma-incinmeler (n=904, %88,8) ve yanıklar (n=803, %78,9) en sık bildirilen EK’lar idi. Çarpma, burkulma ve incinme tarzı yaralanmaların çocukların başına gelen en sık EK olduğu (n=478, %91,7), bunu düşme ve kaymaların (n=452, %86,7) takip ettiği saptandı. Ambulansın en çok bilinen (n=871, %85,6), zehir danışmanın en az bilinen (n=48, %4,7) numaralar olduğu belirlendi. Eğitim düzeyi yüksek olan kadınların diğerlerine oranla doğru yanıt sayıları anlamlı yüksek bulundu (p=0,001). Çalışan kadınların bilgi düzeyi, çalışmayanlarla karşılaştırıldığında ise anlamlı düşük bulundu (p=0,02).
SONUÇ
Ev kazaları konusunda kadınlara yönelik yaygın kurslar planlanmalı ve bu amaçla görsel medyadan yararlanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim düzeyi, ev kazaları; ilk yardım; kadınlar.

Domestic accidents involving women and first aid knowledge

Mustafa Serinken1, İbrahim Türkcüer1, Özgür Karcıoglu2, Semih Akkaya3, Emrah Uyanık1
1Pamukkale University Medical Faculty, Emergency Department, Denizli
2Acıbadem University Medical Faculty, Emergency Department, Istanbul
3Pamukkale University Medical Faculty, Orthopedics And Traumatology Department, Denizli

BACKGROUND
Domestic accidents (DA) are preventable and untoward events occurring in a house, pool or garage. Those events constitute a major issue in the context of public health. The objective of this study was to highlight the characteristics of female involvement in DA and their level of knowledge regarding first aid.
METHODS
Adult female relatives of patients presenting at the university-based emergency department within the six-month study period comprised the study sample. They were asked to answer a 23-item self-reported questionnaire, and the responses were analyzed.
RESULTS
A total of 1017 women (mean age: 29.2±11.1 years) were enrolled in the study. Hand lacerations (n=924, 90.8%), sprain and contusions (n=904, 88.8%) and burns (n=803, 78.9%) were the most commonly reported types of DA. The children were reported to suffer mostly from hits, sprains and contusions (n=478, 91.7%), followed by falls and slipping (n=452, 86.7%). The telephone number of emergency medical services was recalled most frequently (n=871, 85.6%), while that of the poison control center was known least commonly (n=48, 4.7%). The group with the highest level of education had a significantly higher mean number of correct answers than that of the group with the lowest level of education (p=0.001). The knowledge level of the women who worked was significantly lower than that of the unemployed women (p=0.02).
CONCLUSION
Extensive training of women on DA should be undertaken and the mass media should be utilized to achieve this goal.

Keywords: Knowledge levels, domestic accidents; first aid; women.

Mustafa Serinken, İbrahim Türkcüer, Özgür Karcıoglu, Semih Akkaya, Emrah Uyanık. Domestic accidents involving women and first aid knowledge. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 445-449

Sorumlu Yazar: Mustafa Serinken, Türkiye
Makale Dili: Türkçe