p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Travma ve acil cerrahi yoğun bakım hastalarında venöz tromboemboli profilaksisi: Düşük molekül ağırlıklı heparin ile elastik çorap + aralıklı pnömotik kompresyonun karşılaştırılması [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 130-134

Travma ve acil cerrahi yoğun bakım hastalarında venöz tromboemboli profilaksisi: Düşük molekül ağırlıklı heparin ile elastik çorap + aralıklı pnömotik kompresyonun karşılaştırılması

Kürşat Serin1, Hakan Yanar1, Yaşar Özdenkaya1, Simru Tuğrul2, Mehmet Kurtoğlu1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

AMAÇ
Travma ve acil cerrahi yoğun bakım hastalarında venöz tromboembolide (VTE) düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) ile elastik çorap ve aralıklı pnömatik kompresyon (EÇ+APK) profilaksi yöntemlerinin VTE riski açısından etkinliği ve güvenirliliği araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Haziran 2005 ile Haziran 2007 tarihleri arasında 7 günden uzun süre mekanik ventilatöre bağımlı olarak yoğun bakımda yatan 259 hasta prospektif olarak yatışlarının 3. ve 7. gününde alt ekstremite venöz Doppler ultrasonografi ile değerlendirildi. Hastaların 152’sinde (%59) DMAH, 94 hastada (%36) EÇ ve APK kullanıldı.

BULGULAR
DMAH grubunda üç hastada (%2) derin ven trombozu (DVT) saptanırken, EÇ ve APK grubunda bir hastada (%1) DVT saptandı. Kanama 15 hastada (%11) görüldü. VTE sıklığı %1,5 (4/259) olarak saptandı. PE gelişen dört hastadan ikisinde ölümcül pulmoner emboli gelişti (%0,7).
SONUÇ
İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi biriminde, yüksek mortalite ve morbiditenin olduğu yoğun bakım hastalarında uygulanan VTE profilaksi protokolünü yeterli ve güvenli olduğuna inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Travma ve acil cerrahi, venöz tromboemboli; yoğun bakım.

Venous thromboembolism prophylaxis methods in trauma and emergency surgery intensive care unit patients: low molecular weight heparin versus elastic stockings + intermittent pneumatic compression

Kürşat Serin1, Hakan Yanar1, Yaşar Özdenkaya1, Simru Tuğrul2, Mehmet Kurtoğlu1
1Department Of General Surgery, İstanbul Medical Faculty, İstanbul University
2Department Of Anesthesiology And Intensive Care, Istanbul Medical Faculty, Istanbul University

BACKGROUND
We aimed to evaluate the efficacy and safety of low molecular weight heparin (LMWH) compared to elastic stockings in combination with intermittent pneumatic compression (ES+IPC) in venous thromboembolism (VTE) prophylaxis in the intensive care unit (ICU) of trauma and emergency surgery.
METHODS
From June 2005 to June 2007, 259 patients who were on mechanic ventilation in the ICU were assigned to two groups as either LMWH (152 patients) or ES+IPC (94 patients). Color flow Doppler sonography was performed on the 3rd and 7th days.
RESULTS
Deep venous thrombosis was determined in 3 (2%) of the LMWH group and in 1 (1%) in the ES+IPC group. Minor bleeding was seen in 15 patients. The frequency of VTE was 1.5%. Two patients suffered from fatal pulmonary embolism (PE) among a total of 4 patients with PE.

CONCLUSION
We believe that the protocol applied for VTE prophylaxis in the Emergency Surgery Department of Istanbul Medical Faculty is effective and safe in this group with such high mortality and morbidity.

Keywords: Trauma and emergency surgery, venous thromboembolism; intensive care unit.

Kürşat Serin, Hakan Yanar, Yaşar Özdenkaya, Simru Tuğrul, Mehmet Kurtoğlu. Venous thromboembolism prophylaxis methods in trauma and emergency surgery intensive care unit patients: low molecular weight heparin versus elastic stockings + intermittent pneumatic compression. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 130-134

Sorumlu Yazar: Yaşar Özdenkaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe