p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Karın içi basıncın hızla artışı sonrası gelişen renal histopatolojik ve sitokin değişiklikleri: Bir hayvan çalışması [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 103-107

Karın içi basıncın hızla artışı sonrası gelişen renal histopatolojik ve sitokin değişiklikleri: Bir hayvan çalışması

Gökhan Akbulut1, Mustafa Altındiş1, Fatma Aktepe1, Mustafa Serteser2, Osman Nuri Dilek3
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi, Mikrobiyoloji Ve Patoloji Ad
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ad

AMAÇ
Abdominal kompartman sendromu sonrası gelişen akut böbrek yetersizliğinin renal venöz basıncın artışı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, değişik karın içi basınç değerlerinde renal tübüler ve glomerüler hücrelerdeki histopatolojik değişiklikler ile plazma ve renal doku sitokin düzeylerindeki değişiklikler araştırıldı ve karşılaştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
On sekiz Spraque-Dawley cinsi sıçan rastgele üç gruba ayrıldı: Sham grubu, basıncın 20 ve 30 mmHg düzeyinde 60 dakika tutulduğu grup 2 ve grup 3. Deneklerin, sol böbrekleri ve intrakardiyak kan örnekleri işlem sonunda alındı. Tümör nekroz faktör alfa (TNF-α) ve interlökin 6 (IL-6) düzeyleri hem renal dokuda hem de plazmada araştırıldı. Renal dokular, histopatolojik değişiklikler açısından da değerlendirildi.
BULGULAR
Sham grubu çalışma grupları ile karşılaştırıldığında, renal doku ve plazma TNF-α, IL-6 düzeylerinin anlamlı olarak arttığı saptandı (p<0,05). Renal doku değişiklikleri değerlendirildiğinde, total histopatolojik skorların arttığı (p<0,05) tübüler değişikliklerin, glomerüler değişikliklerden daha belirgin olduğu saptandı.
SONUÇ
Sonuç olarak, karın içi basınç artışı, doğrusal olarak renal tübüler histopatolojik değişiklikleri arttırmaktadır. Sitokinler abdominal kompartman sendromunda gelişen akut böbrek yetersizliğinde rol oynuyor olabilirler.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek yetersizliği, sitokin; histopatoloji; karın içi basınç; oligüri; travma.

Renal cytokine and histopathologic changes following acutely increased intra-abdominal pressure: an animal study

Gökhan Akbulut1, Mustafa Altındiş1, Fatma Aktepe1, Mustafa Serteser2, Osman Nuri Dilek3
1Dept.’s Of General Surgery, Microbiology And Pathology Afyon Kocatepe University Faculty Of Medicine, Afyonkarahisar
2Dept. Of General Surgery, Sakarya University Faculty Of Medicine, Sakarya, Turkey.
3Dept. Of Biochemistry, Acıbadem University Faculty Of Medicine, Istanbul

BACKGROUND
The reason for acute renal failure (ARF) in abdominal compartment syndrome (ACS) is thought to be due to the increase in renal venous pressure. In this study, the changes in plasma and renal tissue cytokine levels and histopathologic changes in renal tubular and glomerular cells were evaluated and compared in a model of acute elevation in abdominal tension with different pressures.
METHODS
Eighteen Sprague-Dawley rats were randomly assigned into three groups: Sham-operated rats and rats in Groups 1 and 2, in which 20 and 30 mmHg of intra-abdominal pressure (IAP) was applied for 60 minutes, respectively. Left kidneys of the animals and intracardiac blood samples were taken at the end of the procedures. Tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) and interleukin-6 (IL-6) levels were investigated in plasma and renal tissue samples. Renal tissues were also evaluated for histopathologic changes.
RESULTS
Renal tissue and plasma TNF-α and IL-6 levels were found to be significantly increased when the sham-operated group was compared to the study groups (p<0.05). Renal tissue changes showed that the total histopathologic scores were significantly increased in study groups compared to the sham-operated group (p<0.05); tubular changes were more prominent than glomerular changes.
CONCLUSION
Abdominal tension linearly can cause renal tubular histopathologic changes. Cytokines may play a role in ARF due to ACS.

Keywords: Acute renal failure, cytokine; histopathology; intra-abdominal pressure; oliguria; trauma.

Gökhan Akbulut, Mustafa Altındiş, Fatma Aktepe, Mustafa Serteser, Osman Nuri Dilek. Renal cytokine and histopathologic changes following acutely increased intra-abdominal pressure: an animal study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 103-107

Sorumlu Yazar: Gökhan Akbulut, Türkiye
Makale Dili: İngilizce