p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
10-year evaluation of train accidents [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 440-444 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.66750

10-year evaluation of train accidents

Meltem Akkas1, Didem Ay2, Nalan Metin Aksu1, Müge Günalp3
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Istanbul
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ
Otomobil kazaları ile karşılaştırıldığında tren kazaları daha az görülmekle beraber, kazazedelerin hayatları üzerinde ciddi etkisi vardır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Kliniğine başvuran 16 yaş üzerinde, tren kazasına maruz hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR
30 erkek, 14 kadın toplam 44 hastanın yaş ortalaması 31,8±14,3 idi. Yaralanmaların çoğu işe gidiş-çıkış saatlerindeydi. Yirmi ikisi acil servisten olmak üzere toplam 37 hasta taburcu edildi. Mortalite 7/44 (%16) saptandı. Revize travma skoru (RTS) ortalama 10,5 olup, ölenlerde 3, yaşayanlarda 11,9 idi. Ölüm nedeni 5 hastada majör vasküler hasar ve alt ekstremite amputasyonuna yol açan pelvik travma, 1 hastada torakal ve abdominal travma, 1 hastada kafa travması idi. Mortalite için primer risk faktörleri; alkollü olmak (%100), başvuru anında kardiyopulmoner resüsitasyon yapılması (%100), tekrarlayan intihar girişimi (%75), psikiyatrik hastalık öyküsü (%60) ve düşük RTS puanı idi.
SONUÇ
Tren kazalarının çoğunluğunu, yeterince hız kazanmamış trenden kaza ile düşmeye bağlı oluşmuş minör yaralanmalar oluşturmaktadır. Buna rağmen tren kazaları %16 mortalite ve %37 morbiditeye neden olmuştur. Bu bulgular yaralanmaları önleyici tedbirlerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tren kazası/mortalite/morbidite.

10 year evaluation of train accidents

Meltem Akkas1, Didem Ay2, Nalan Metin Aksu1, Müge Günalp3
1Department Of Emergency, Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Department Of Emergency, Yeditepe University, Istanbul, Turkey
3Department Of Emergency, Ankara University, Ankara, Turkey

BACKGROUND
Although less frequent than automobile accidents, train accidents have a major impact on victims’ lives.
METHODS
Records of patients older than 16 years of age admitted to the Adult Emergency Department of Hacettepe University Medical Center due to train accidents were retrospectively evaluated.
RESULTS
44 patients (30 males, 14 females) with a mean age of 31.8±11.4 years were included in the study. The majority of the accidents occurred during commuting hours. 37 patients were discharged, 22 of them from the emergency department. The mortality rate was 7/44 (16%). Overall mean Revised Trauma Score (RTS) was 10.5 (3 in deaths and 11.9 in survivors). In 5 patients, the cause of death was pelvic trauma leading to major vascular injury and lower limb amputation. In 1 patient, thorax and abdomen trauma and in 1 patient head injury were the causes of mortality. Primary risk factors for mortality were alcohol intoxication (100%), cardiopulmonary resuscitation on admittance (100%), recurrent suicide attempt (75%), presence of psychiatric illness (60%), and low RTS.
CONCLUSION
In this study, most train accidents causing minor injuries were due to falling from the train prior to acceleration. Nevertheless, train accidents led to a mortality rate of 16% and morbidity rate of 37%. These findings draw attention to the importance of developing preventive strategies.

Keywords: Train accident/mortality/morbidity.

Meltem Akkas, Didem Ay, Nalan Metin Aksu, Müge Günalp. 10 year evaluation of train accidents. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 440-444

Sorumlu Yazar: Meltem Akkas, Türkiye
Makale Dili: İngilizce