p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Akut kolesistit tanısında iskemik modifiye albümin, presepsin, delta nötrofil indeksi ve inflamatuar belirteçlerin rolü [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(4): 242-247 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.67520

Akut kolesistit tanısında iskemik modifiye albümin, presepsin, delta nötrofil indeksi ve inflamatuar belirteçlerin rolü

Muhammed Semih Gedik1, Ali Ihsan Kilci1, Hakan Hakkoymaz1, Muhammed Seyithanoğlu2, Muhammed Alperen Orakçı3, Nuri Mehmet Basan4, Arif Aksu5, Ömer Faruk Küçük1
1Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
3Kayseri Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kayseri, Türkiye
4Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
5Adana Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Adana, Türkiye

AMAÇ: Erişkinlerde akut kolesistit tanısında C-reaktif protein, prokalsitonin, tam kan sayımı parametreleri, delta nötrofil indeksi, iskemik modifiye albümin, presepsin, oksidatif stres göstergeleri gibi inflamasyon, oksidatif stres ve iskemi ile ilişkili belirteçlerin patolojideki yerini belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya acil serviste akut kolesistit tanısı alan hastalar ve sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Çalışmaya alınan hastalara rutin kan sayımı ve biyokimya tetkikleri yapıldı. İskemik modifiye albümin, presepsin ve oksidatif stres göstergelerini ölçmek için kan serumu kullanıldı.
BULGULAR: Lökosit sayısı, nötrofil/lenfosit oranı, trombosit/lenfosit oranı, delta nötrofil indeksi, C-reaktif protein, prokalsitonin, iskemik modifiye albümin, iskemik modifiye albümin/albümin oranı, presepsin ve oksidatif stres göstergeleri değerleri akut kolesistit tanılı hastalar da kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak yüksek saptandı.
SONUÇ: Nötrofil/lenfosit oranı, delta nötrofil indeksi, iskemik modifiye albümin, iskemik modifiye albümin/albümin oranı ve presepsin değerlerinin yüksek duyarlılık, özgüllük ve düşük negatiflik olasılığı oranları nedeniyle akut kolesistit tanısında yeni belirteçler olarak kullanılabileceğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akut kolesistit, İskemik modifiye albümin, Presepsin, Nötrofil/lenfosit oranı, Delta nötrofil indeksi.

The role of ischemia-modified albumin, presepsin, delta neutrophil index, and inflammatory markers in diagnosing acute cholecystitis

Muhammed Semih Gedik1, Ali Ihsan Kilci1, Hakan Hakkoymaz1, Muhammed Seyithanoğlu2, Muhammed Alperen Orakçı3, Nuri Mehmet Basan4, Arif Aksu5, Ömer Faruk Küçük1
1Department of Emergency Medicine, Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş-Türkiye
2Department of Medical Biochemistry, Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş-Türkiye
3Department of General Surgery, Kayseri State Hospital, Kayseri-Türkiye
4Department of Neurology, Başakşehir Çam ve Sakura State Hospital, İstanbul-Türkiye
5Department of Emergency Medicine, Adana State Hospital, Adana-Türkiye

BACKGROUND: The purpose of this study is to determine the significance of markers such as C-reactive protein, procalcitonin, complete blood count parameters, delta neutrophil index, ischemia-modified albumin, presepsin, and oxidative stress indicators, which are associated with inflammation, oxidative stress, and ischemia in the pathology and diagnosis of acute cholecystitis in adults.
METHODS: Patients diagnosed with acute cholecystitis in the emergency department and healthy individuals in the control group were included in the study. Routine blood count and biochemistry analyses were performed on the participants. Blood serum was used to measure ischemia-modified albumin, presepsin, and oxidative stress indicators.
RESULTS: White blood cell count, neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio, delta neutrophil index, C-reactive protein, procalcitonin, ischemia-modified albumin, ischemia-modified albumin to albumin ratio, presepsin, and oxidative stress indicators were significantly higher in patients with cholecystitis compared to the control group. Measurements of white blood cell count, neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio, and delta neutrophil index can be included as part of the complete blood count. The complete blood count parameters are readily available and do not incur additional costs to the healthcare system.
CONCLUSION: The authors believe that the neutrophil-to-lymphocyte ratio, delta neutrophil index, ischemia-modified albumin, ischemia-modified albumin to albumin ratio, and presepsin values can be used as new markers in the diagnosis of acute cholecystitis due to their high sensitivity, specificity, and low negative likelihood ratio.

Keywords: Acute cholecystitis, delta neutrophil index; ischemia-modified albumin; neutrophil-to-lymphocyte ratio; presepsin.

Muhammed Semih Gedik, Ali Ihsan Kilci, Hakan Hakkoymaz, Muhammed Seyithanoğlu, Muhammed Alperen Orakçı, Nuri Mehmet Basan, Arif Aksu, Ömer Faruk Küçük. The role of ischemia-modified albumin, presepsin, delta neutrophil index, and inflammatory markers in diagnosing acute cholecystitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(4): 242-247

Sorumlu Yazar: Muhammed Semih Gedik, Türkiye
Makale Dili: İngilizce