p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Tibia cisim kırıklarının intramedüller çivilemesinde tek veya çift distal kilitleme: Prospektif randomize bir çalışma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 33-37

Tibia cisim kırıklarının intramedüller çivilemesinde tek veya çift distal kilitleme: Prospektif randomize bir çalışma

Onur Hapa, Hasan Hilmi Muratlı, Halil Yalçın Yüksel, Levent Çelebi, Dağhan Doğruyol, Ali Biçimoğlu
Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, 3. Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği

AMAÇ
Distal kilit sayısının kaynamaya, komplikasyon oranına ve ameliyat süresine etkisi olabilir. Bu çalışmada, bir veya iki distal kilit vidasının, kapalı veya tip 1 açık, basit veya kama tipi tibia cisim kırıklarında oymasız yapılan intramedüller çivilemede yanlış, gecikmiş kaynama, kaynamama ve vida yetersizliği görünme sıklığına etkisi incelendi.
GEREÇ VE YÖNTEM
Elli yedi hasta (39 erkek, 18 kadın; ortalama yaş 38,5±10,7) prospektif olarak tek distal kilit veya iki distal kilit gruplarına ayrıldı. Gruplar yanlış, gecikmiş kaynama, kaynamama ve vida yetersizliği sıklığı açısından değerlendirildi. Yirmi dokuz hasta iki vida grubunda, 28 hasta tek vida grubundaydı. Gruplar daha sonra uç kırıklar (üst uç+alt uç) ve orta cisim kırıklar olarak ayrıldı ve komplikasyon sıklığı açısından incelendi. İstatistiksel değerlendirme, Mann-Whitney U, ki-kare ve T testleriyle yapıldı.
BULGULAR
Ortalama takip süresi 2,4 yıldı (dağılım 1,5-4,7 yıl). İki grupta da yanlış kaynama yoktu. Gecikmiş kaynama, kaynamama veya vida yetersizliği gruplar arasında farklı değildi (p>0,05). Fakat, komplikasyon oranı iki vida grubun da uç kırıkları için tek vida grubuna göre daha fazla idi (p=0,04).
SONUÇ
Kompleks olmayan, kapalı veya tip 1 açık kırıklarda tek distal kilitleme güvenli olup, cerrahi süreyi ve radyasyon maruziyetini azaltmaya yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kemik, distal kilitleme; kırıklar; tibia kırıkları.

Single or double distal locking in intramedullary nailing of tibial shaft fractures: a prospective randomized study

Onur Hapa, Hasan Hilmi Muratlı, Halil Yalçın Yüksel, Levent Çelebi, Dağhan Doğruyol, Ali Biçimoğlu
Ankara Numune Education And Research Hospital, 3rd Department Of Orthopaedics And Traumatology

BACKGROUND
The number of distal locking screws may have an effect on union, complication rates and operation time. The purpose of this study was to determine the effect of one or two distal locking screws in unreamed intramedullary nailing of closed or grade 1 open, simple or wedge tibial shaft fractures on the incidence of malunion, delayed union, non-union, and screw failure.
METHODS
Fifty-seven patients (39 male, 18 female; mean age 38.5±10.7 years) were randomized to two groups as either one or two distal locking screws and were evaluated prospectively for the incidences of malunion, delayed union, non-union, and screw failure. Twenty-nine patients were included in the two distal screws group and 28 patients in the single distal screw group. Groups were then subdivided to end fractures (proximal+distal end fractures) or mid-shaft fractures and reevaluated for the incidences of complications. Mann-Whitney U, chi-square and T tests were used for statistical analysis.
RESULTS
Mean follow-up was 2.4 years (range, 1.5-4.7 years). There was no case of malunion in either group. The incidences of delayed union, non-union or screw failure were not different (p>0.05). However, complication rate for end fractures in the two screw group was higher than that in the one screw group (p: 0.04).
CONCLUSION
For non-complex, closed or grade 1 open tibial shaft fractures, locking of an intramedullary nail with a single distal screw is safe, and may help to decrease operation time and radiation exposure.

Keywords: Bone, distal locking; fractures; tibial fractures.

Onur Hapa, Hasan Hilmi Muratlı, Halil Yalçın Yüksel, Levent Çelebi, Dağhan Doğruyol, Ali Biçimoğlu. Single or double distal locking in intramedullary nailing of tibial shaft fractures: a prospective randomized study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 33-37

Sorumlu Yazar: Onur Hapa, Türkiye
Makale Dili: İngilizce