p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Deneysel sepsiste IgM ile zenginleştirilmiş immünglobulin ve sıvı replasman tedavisininin sinir ileti hızına olan etkileri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 9-14

Deneysel sepsiste IgM ile zenginleştirilmiş immünglobulin ve sıvı replasman tedavisininin sinir ileti hızına olan etkileri

İlkin Çankayalı1, Yusuf Hakan Doğan2, İlhami Solak3, Oğuz Eriş1, Serdar Demirgören2, Ali Reşat Moral1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

AMAÇ
Sepsiste yoğun bakım polinöropatisi (YBP) olarak adlandırılan nöromusküler ileti bozukluklarının erken dönemde enflamatuvar mekanizmalar ve/veya rölatif hipovolemi ile tetiklendiği ileri sürülmektedir. YBP, klinik bulgulardan önce erken dönemde beliren elektrofizyolojik bulgularla kendini gösterir. Çalışmamızda, IVIG ve volüm replasman tedavisinin deneysel sepsisin erken fazında görülebilen sinir ileti hızındaki (SİH) değişikliklere olan etkisinin araştırılması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Randomize olarak 46 Spraque-Dawley sıçan çalışmaya dahil edildi. Deneysel sepsis çekal ligasyon ve perforasyon ile oluşturuldu. SİH, kuyruk sinirindeki ölçümlerle değerlendirildi.
BULGULAR
Sham grubu, kolloid grubu ve IVIG grubunda hem grup içinde hem de gruplar arasında SİH’nın değişimi açısından anlamlı fark olmadığı görüldü. Herhangi bir tedavinin uygulanmadığı sepsis grubunda ise; SİH’nın başlangıç değerine göre anlamlı azaldığı görüldü.
SONUÇ
YBP’nin erken elektrofizyolojik bir bulgusu olarak kabul edilebilen SİH sepsisin erken döneminde azalmaktadır. Deneysel sepsisin erken döneminde görülen SİH’deki azalmanın IgM ile zenginleştirilmiş IVIG verilmesi ile veya erken yapılan volüm replasmanı ile önlenebileceği görülmektedir. IVIG tedavisi uygulanan grupla kolloidle erken volüm replasmanı uygulanan grup arasındaki sonuçların istatistiksel olarak farklı olmaması dikkat çekici olarak değerlendirilmiş ve konu ile ilgili mekanizmanın açığa çıkması için randomize klinik ve deneysel çalışmalara ihtiyaç olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Deneysel çalışma, sıvı replasmanı; immunoglobulin; sinir ileti hızı; sepsis.

Effects of IgM-enriched immunoglobulin and fluid replacement on nerve conduction velocity in experimental sepsis

İlkin Çankayalı1, Yusuf Hakan Doğan2, İlhami Solak3, Oğuz Eriş1, Serdar Demirgören2, Ali Reşat Moral1
1Department Of Anesthesiology And Intensive Care Unit, Faculty Of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey
2Department Of Physiology, Faculty Of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey
3Department Of General Surgery, Faculty Of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey

BACKGROUND
Neuromuscular abnormalities in sepsis, termed critical illness polyneuropathy (CIP), have been suggested to be induced by inflammatory mechanisms and/or relative hypovolemia. CIP is characterized by early electrophysiological findings before the clinical symptoms. This study aimed to investigate the effect of intravenous immunoglobulin (IVIG) and volume replacement therapies on the possible nerve conduction velocity (NCV) alterations in the early phase of experimental sepsis.
METHODS
Forty-six Sprague-Dawley rats were randomly assigned to four groups. Cecal ligation/perforation was performed to induce experimental sepsis. NCV was assessed in the tail nerve.
RESULTS
There was no statistically significant difference in NCV levels within and among the Sham-operated, colloid- and IVIG-treated groups. In the sepsis without treatment group, there was a statistically significant decrease in NCV levels.
CONCLUSION
NCV is decreased in the early stage of experimental sepsis and it may be accepted as an early electrophysiological sign in CIP. Treatment with either IgM-enriched IVIG or early volume replacement appears to prevent the decrease in NCV in the early phase of experimental sepsis. Results were statistically indistinguishable between the IVIG- and colloid-treated groups. No statistical difference between these groups is noteworthy. There is a need to clarify the mechanisms of action with further randomized, clinical and experimental trials.

Keywords: Experimental study, fluid replacement; immunoglobulin; nerve conduction velocity; sepsis.

İlkin Çankayalı, Yusuf Hakan Doğan, İlhami Solak, Oğuz Eriş, Serdar Demirgören, Ali Reşat Moral. Effects of IgM-enriched immunoglobulin and fluid replacement on nerve conduction velocity in experimental sepsis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 9-14

Sorumlu Yazar: İlkin Çankayalı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce