p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Diyarbakır ve çevresinde tandır yanıkları, Türkiye [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 59-62

Diyarbakır ve çevresinde tandır yanıkları, Türkiye

Behçet Al1, Sacid Coban2, Cahfer Guloglu3
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Gaziantep
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır.

AMAÇ
Tandır, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, içinde ekmek pişirmek için kullanılan bir fırının adıdır. Tandır yanığı, öncelikle kadın ve küçük çocukların içine düşüp acı veren geniş ve derin yanıkların oluştuğu özel bir yanık çeşididir. Bu çalışmadaki amaç, Diyarbakır çevresinde meydana gelen tandır yanıklarını değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Mayıs 2003 ve Şubat 2006 tarihleri arasında yanık ünitesinde tedavi edilen, tandır yanığı olan 21 hastanın kayıtları incelendi. Tandır yanıklı hastalar tüm yanıkların %2,14’ünü oluşturuyordu. Yaş ortalaması 10,7 yıl idi (dağılım, 1-47 yıl). Hastaların %71,43’ü kadın idi ve %61,90’ı altı yaşın altında idi. Ortalama yanık yüzey alanı (TBSA) %22,33 idi (dağılım, 8-75); hastaların %71,43’ünde üçüncü derece yanıklar vardı.
BULGULAR
Üç hastaya ekstremite amputasyonu yapıldı. Hastaların 8’ine fasiyotomi, 16’sına eskar eksizyonu yapıldı; beş hastaya da parsiyel kalınlıkta deri grefti konuldu. Ortalama yatış süresi 16,90 gün idi (dağılım, 5-34 gün). Hastaların beşi (%23,81) hayatını kaybetti.
SONUÇ
Tandır yanığı yüksek morbidite ve mortalitesi olan ciddi bir yanık çeşididir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, komplikasyonlar; Diyarbakır; mortalite; tandır yanığı.

Tandir burns in and around Diyarbakır, Turkey

Behçet Al1, Sacid Coban2, Cahfer Guloglu3
1Departments Of Emergency Medicine, Gaziantep University Faculty Of Medicine, Gaziantep, Turkey
2Departments Of General Surgery, Gaziantep University Faculty Of Medicine, Gaziantep, Turkey
3Departments Of Emergency Medicine, Dicle University Faculty Of Medicine, Diyarbakır, Turkey

BACKGROUND
Tandir is the name given to a special oven used for baking bread in the eastern and southeastern part of Anatolia. Tandir burn is a unique trauma in that it involves primarily women and young children falling into the in-ground ovens and suffering deep extensive burns. In this study, we aimed to evaluate the tandir burns occurring in the Diyarbakır region.
METHODS
The records of 21 patients with tandir burn who were treated in our Burn Center between May 2003 and February 2006 were reviewed. Patients with tandir burns accounted for 2.14% of all burned patients. The mean age was 10.7 years (1–47 years). Of the patients, 71.43% were female, and 61.90% were under six years old. The mean total body surface area (TBSA) burned was 22.33% (8-75), and 71.43% of the patients had third-degree burns.
RESULTS
Three patients required amputation of an extremity. Eight patients had fasciotomies, 16 eschar excision, and 5 partial thickness skin grafts. The mean hospitalization period was 16.90 days (5-34 days). Five patients (23.81%) died.
CONCLUSION
Tandir burn is a severe burn with a higher morbidity and mortality.

Keywords: Children, complications; Diyarbakir; mortality; tandir burns.

Behçet Al, Sacid Coban, Cahfer Guloglu. Tandir burns in and around Diyarbakır, Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 59-62

Sorumlu Yazar: Behçet Al, Türkiye
Makale Dili: İngilizce