p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ateşli silah yaralanmalı olgularda mortalite belirlenmesinde skorlama sistemlerinin karşılaştırılması [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 559-564

Ateşli silah yaralanmalı olgularda mortalite belirlenmesinde skorlama sistemlerinin karşılaştırılması

Özlem Köksal1, Fatma Özdemir1, Mehtap Bulut1, Şule Aydın1, Meral Leman Almacıoğlu1, Halil Özgüç2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Bursa

AMAÇ
Travma hastalarında mortalitenin öngörülmesi travma bakımının önemli bir parçasıdır. Günümüzde bu amaçla travma skorlama sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, ateşli silah yaralanması olan hastalarda yaralanma şiddeti ölçeği (ISS) ve yeni yaralanma şiddeti ölçeği’nin (NISS) mortaliteyi belirlemedeki performanslarının değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Uludağ Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine Ocak 2001-Aralık 2005 tarihleri arasında başvuran, 135 ateşli silah yaralanmalı olgunun kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Tüm hastaların yaş, cinsiyet, oluş şekli, başvuru anındaki vital bulguları, yaralanma bölgeleri, Glasgow koma skalası (GCS) ve revize travma skoru (RTS), mortalite, operasyon bilgileri ve kesin tanıları kaydedildi ve ISS, NISS ve TRISS skorları hesaplandı.
BULGULAR
Mortalite oranı %12,6 idi. Hastaların GCS, RTS, ISS, NISS ve TRISS skorları sırasıyla; 13,41±0,31, 10,65±0,26, 17,04±1,20, 21,94±1,45, 9,52±2,37 olarak saptandı. Hastalar ISS=NISS (%53,3) ve ISSSONUÇ
Her iki skorlama sistemi de ateşli silah yaralanmalı hastalarda mortaliteyi öngörmedeki performansı iyidir ve bu hastalarda mortaliteyi belirlemede NISS’nin ISS’ye üstün olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: ISS, NISS, ateşli silah yaralanması, mortalitenin öngörülmesi.

Comparison of trauma scoring systems for predicting mortality in firearm injuries

Özlem Köksal1, Fatma Özdemir1, Mehtap Bulut1, Şule Aydın1, Meral Leman Almacıoğlu1, Halil Özgüç2
1Department Of Emergency Medicine, Uludag University, Bursa, Turkey
2Department Of General Surgery, Uludag University, Bursa, Turkey

BACKGROUND
Prediction of mortality in trauma patients is an important part of trauma care. Trauma scoring systems are the current methods used for prediction of mortality. We aimed to evaluate and compare the performances of Injury Severity Score (ISS) and New Injury Severity Score (NISS) in firearm injuries.
METHODS
Records of 135 firearm-injured patients who applied to Uludag University Emergency Department between January 2001 and December 2005 were analyzed retrospectively. All patients’ data, including age, gender, cause of injury, initial vital signs, injury region, Glasgow Coma Scale (GCS), Revised Trauma Score (RTS), mortality, operation data, and final diagnosis, were collected, and ISS, NISS and Trauma and Injury Severity Score (TRISS) were calculated.
RESULTS
Mortality rate was 12.6%. The patients’ mean GCS, RTS, ISS, NISS, and TRISS scores were 13.41±0.31, 10.65±0.26, 17.04±1.20, 21.94±1.45, and 9.52±2.37, respectively. The patients were divided into two groups as ISS=NISS (53.3%) and ISSCONCLUSION
ISS and NISS both performed well in mortality prediction of firearm injuries. NISS demonstrated no superiority to ISS for prediction of mortality in these patients.

Keywords: Injury Severity Score, New Injury Severity Score; firearm injury; prediction of mortality.

Özlem Köksal, Fatma Özdemir, Mehtap Bulut, Şule Aydın, Meral Leman Almacıoğlu, Halil Özgüç. Comparison of trauma scoring systems for predicting mortality in firearm injuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 559-564

Sorumlu Yazar: Özlem Köksal, Türkiye
Makale Dili: İngilizce