p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 27 Sayı : 3 Yıl : 2021

Hızlı Arama
Spinal Yaralanma Epidemiyolojisinde Yerel Farklılıklar [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(1): 49-52 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.74501

Spinal Yaralanma Epidemiyolojisinde Yerel Farklılıklar

Mehmet Özgür Erdoğan1, Sibel Anlaş Demir1, Mehmet Koşargelir2, Şahin Çolak1, Engin Öztürk1
1Haydarpasa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ankara

Giriş: Spinal kord yaralanması ömür boyu süren etkiye sahiptir. Hastalar ve toplum için ağır sosyal ve ekonomik etkileri vardır. Bu çalışmanın amacı şehir yaşamının TSCI üzerinde yarattığı epidemiyolojik farklılıkları tanımlamaktır.
Materyal Metot: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine Ocak 2007-Aralık 2011 arasında başvuran 409 TSCI hastası değerlendirildi. Kategorik değişkenler için Fischer Exact testi; parametrik veriler için Independent Samples T testi kullanıldı.
Sonuçlar: En sık yaralanma şekli yüksekten düşmelerdi. 85(%20.8)hasta basit düşme sonucu yaralanmıştı. En sık ikinci yaralanma şekli basit düşmelerdi. 196(%48) hasta lomber spinal yaralanma geçirmişti. En sık lomber spinal yaralanmalar gözlenmişti. Torakal bölge en sık ikinci yaralanan bölgeydi. Lomber spinal yaralanmalar yüksekten düşmelerde daha sıktı (p=0.00011). Basit düşmelerde torakal bölge yaralanmaları daha sıktı (p=0.003). Otomobil kazalarında belirgin şekilde servikal (p=0.00001) ve lomber (p=0.004) yaralanmalar daha sıktı.
Karar: Servikal yaralanmalar otomobil kazalarında daha sık olmaktadır. Şehir merkezinde otomobil kazasına bağlı TSCI oranı diğer çalışmalara göre daha azdı. Servikal yaralanma oranıda otomobil kazası ilişkili TSCI oranının azalması ile azalmıştır.

Anahtar Kelimeler: spinal travma, epidemiyoloji, şehir

Local Differences in Epidemiology of Traumatic Spinal Injuries

Mehmet Özgür Erdoğan1, Sibel Anlaş Demir1, Mehmet Koşargelir2, Şahin Çolak1, Engin Öztürk1
1Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, Emergency Medicine, Istanbul
2Ministry Of Health, Department Of Emergency Medical Services, Ankara

Objectives: Spinal cord injury has a lifetime serious impact. It has obvious social and economic effects for patients and society. The aim of this study was to collect recent information and analyze changes in the epidemiology of traumatic spinal injuries.
Patients and Methods: Data included TSCI patients admitted to ED of Haydarpasa Numune Training and Research Hospital between January 2007 and December 2011. 409 TSCI patients were included to the study. Categorical variables were analyzed with Fischer’s Exact Test and parametric variables were analyzed with Independent Samples T Test.
Results: Most common injury mechanism was fall from heights. 85(%20.8) patients were injured in low falls. Second most common injury mechanism was low falls. Most common injury was lumbar spine injury. 196(%48) patients suffered isolated lumbar spine injury. Thoracal spine injuries were the second most common injuries. Lumbar spinal injuries (p=0.00011) were higher in high falls. Low fall was a significant mechanism for thoracal spine injuries (p=0.003). Automobile accidents had a significant relation with cervical (p=0.00001) and lumbar spinal injuries(p=0.004).
Conclusion: Although cervical injuries were higher in automobile accidents, ratio of automobile accident related TSCI was less than other studies. Cervical injury ratio of population has decreased due to decrease in number of automobile accident related TSCI.

Keywords: spinal trauma, epidemiology, city

Mehmet Özgür Erdoğan, Sibel Anlaş Demir, Mehmet Koşargelir, Şahin Çolak, Engin Öztürk. Local Differences in Epidemiology of Traumatic Spinal Injuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(1): 49-52

Sorumlu Yazar: Mehmet Özgür Erdoğan, Türkiye