p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Deneysel adeyon modelinde, entraabdominal borik asidin etkisi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(4): 236-241 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.77767

Deneysel adeyon modelinde, entraabdominal borik asidin etkisi

Rıdvan Barkın Kabalar1, Semra Tutcu Şahin2, Semin Ayhan3
1İzmir Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
3Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada; batın cerrahilerinin giderek daha fazla sayıda yapılmasıyla sıklıkla karşılaşılan ve ciddi mortalite ile morbidite sebebi olan intraabdominal adezyonların azaltılabilmesi için; adezyon modeli oluşturulmuş ratlarda, %5 borik asit solüsyonu uygulamasının batın içi adezyon gelişimine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Borik asidin daha önce kanıtlanmış olan antiinflamatuvar, antioksidan ve antifibrotik etkileri ile intraabdominal adezyon gelişimini azaltacağı düşünülmüştür.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma her biri 16 adet rat içeren 2 grupta (adezyon modeli oluşturulmuş kontrol grubu ve %5’lik borik asit solüsyonu uygulanmış deney grubu) yapıldı. Operasyon sonrası 14. günde ratlar sakrifiye edilip tekrar eksplore edildi ve gelişen adezyonlar makroskopik ve mikroskopik olarak değerlendirildi. Makroskopik ve mikroskobik skorlamalar sonucunda elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 24 programında Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi “p<0.05” olarak belirlendi.
BULGULAR: İstatistiksel veriler incelendiğinde borik asit uygulanan grupta adezyon gelişiminde makroskopik ve mikroskopik olarak anlamlı bir azalma olduğu görüldü (p<0.05).
SONUÇ: Bu çalışmanın sonucunda; deneysel adezyon modelinde intraabdominal %5’ lik borik asit solüsyonu uygulamasının, postoperatif intraabdominal adezyonları azaltmada anlamlı etkiye sahip olabileceği gösterilmiştir. Bu etkinin borik asidin antiinflamatuvar, antioksidan ve antifibrotik etkilerinden kaynaklandığı öngörülmektedir. Bu çalışma, borik asidin intraabdominal adezyonları azaltma mekanizmasının ve ideal dozun araştırılması için öncü olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Adezyon, boron, intraabdominal, postoperatif.

Effect of intra-abdominal boric acid in the experimental adhesion model

Rıdvan Barkın Kabalar1, Semra Tutcu Şahin2, Semin Ayhan3
1Department of General Surgery, Izmir Bergama Necla-Mithat Ozture State Hospital, İzmir-Türkiye
2Department of General Surgery, Manisa Celal Bayar University, Manisa-Türkiye
3Department of Pathology, Manisa Celal Bayar University, Manisa-Türkiye

BACKGROUND: The continuous advancement in medical and surgical techniques has led to a rise in the frequency of abdominal operations, subsequently increasing the incidence of intra-abdominal adhesions. Over 90% of laparotomies result in postoperative intra-abdominal adhesions. This study investigates the effect of a 5% boric acid solution on the development of intra-abdominal adhesions in rats, using an adhesion model.
METHODS: This study was conducted with two groups: a control group, in which the adhesion model was applied without any treatment, and a boric acid group, which was treated with a 5% boric acid solution. Each group comprised 16 rats. On the 14th postoperative day, the rats were sacrificed, re-explored, and the developed adhesions were evaluated both macroscopically and microscopically. The data from macroscopic and microscopic scoring were analyzed using the Mann-Whitney U test in the IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Statistics 24 program. A p-value of less than 0.05 was considered statistically significant. This research was supported by the Manisa Celal Bayar University Scientific Research Projects Commission.
RESULTS: A statistically significant difference was observed between the boric acid-treated group and the control group, with the boric acid group showing a significant decrease in adhesion development both macroscopically and microscopically (p<0.05).
CONCLUSION: In the future, boron could play a significant role in reducing and preventing intra-abdominal adhesions after surgery. This investigation could pave the way for further research into the mechanism by which boric acid prevents the development of intra-abdominal adhesions. Moreover, it is imperative to explore the potential side effects of intra-abdominal boron application at the optimum concentration of the solution.

Keywords: Adhesion, boron, intra-abdominal, postoperative.

Rıdvan Barkın Kabalar, Semra Tutcu Şahin, Semin Ayhan. Effect of intra-abdominal boric acid in the experimental adhesion model. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(4): 236-241

Sorumlu Yazar: Rıdvan Barkın Kabalar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce