p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Kombine açık-ilmek/Airborne bağlama tekniği ile hızlı, güvenli ve minimal asistans gerektiren mikrovasküler anastomoz: Deneysel ve klinik çalışma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(4): 449-457 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.79702

Kombine açık-ilmek/Airborne bağlama tekniği ile hızlı, güvenli ve minimal asistans gerektiren mikrovasküler anastomoz: Deneysel ve klinik çalışma

Gökhan Sert1, Ahmet Hamdi Sakarya2
1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara
2Marmara Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Mikrovasküler anastomozda en sık kullanılan teknik basit aralıklı dikiş tekniğidir. Bu tekniğin en önemli riski, arka duvarın iğne ucuyla fark edilmeden yakalanması ve anastomozun başarısızlıkla tamamlanmasıdır. Çalışmamızda, bu riski ortadan kaldırmak ve anastomoz süresini kısaltmak için açık-ilmek tekniği ile Airborne bağlama tekniğinin kombinasyonu kullanıldı. Bu kombinasyonunun konvansiyonel teknik ile karşılaştırılması için deneysel ve klinik bir çalışma gerçekleştirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Deneysel olarak sıçan femoral arterinde konvansiyonel tekniğin kullanıldığı (kontrol grubu) ve açık-ilmek/Airborne bağlama kombinasyonunun kullanıldığı (deneysel grup) iki deneysel gruptaki anastomozlarda, anastomoz patensi ve anastomoz süresi karşılaştırıldı. Klinik olarak ise açık-ilmek/Airborne bağlama kombinasyonunun kullanıldığı acil parmak replantasyonları ve serbest flep transferi vakalarındaki anastomoz patensleri ve anastomoz süreleri retrospektif olarak analiz edildi.
BULGULAR: Deneysel çalışmada iki grupta toplam 40 mikrovasküler arteriyel anastomoz gerçekleştirildi. Total anastomoz süresinin kontrol gru-bunda 779,65 saniye, deneysel grupta 527,4 saniye olduğu ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p<0.001). Erken ve geç dönemdeki anastomoz patensileri arasında anlamlı fark bulunmadı (p=0.5483). Klinik çalışma dahilinde 16 hastada 18 acil parmak replantasyonu ve 15 hastada 17 serbest flep transferi gerçekleştirildi (toplam 104 anastomoz). Anastomoz başarısının acil replantasyon vakalarında %94.2, serbest flep transfer-lerinde %95.1 olduğu görüldü.
TARTIŞMA: Konvansiyonel teknik ile karşılaştırıldığında açık-ilmek/Airborne kombinasyonu mikrocerrahın mikrovasküler anastomozu daha kısa sürede, güvenle ve asistans gerektirmeksizin tamamlamasına olanak sağlar.

Anahtar Kelimeler: Açık ilmek, airborne; mikrocerrahi; mikrovasküler anastomoz; replantasyon.

Safe, fast, and minimally-assisted microsurgical anastomosis with combined open-loop suturing and airborne tying: a clinical and experimental study

Gökhan Sert1, Ahmet Hamdi Sakarya2
1Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Ankara Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye
2Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: The continuous open-loop technique accelerates anastomosis and eliminates the risk of inadvertently catching the back wall, which is the primary cause of technical failure when using interrupted sutures in microsurgical anastomosis. Combined with airborne suture tying, the total anastomosis time is significantly reduced. We conducted an experimental and clinical study to compare this combination to the conventional technique.
METHODS: Experimentally, anastomoses were performed on the femoral arteries (0.60 mm) of rats in two groups. The control group used simple interrupted suturing with conventional tying, while the experimental group employed open-loop suturing with air-borne tying. We recorded the total time taken for anastomosis completion and patency rates. Clinically, we retrospectively analyzed replantation and free flap transfer cases using the open-loop suture and airborne tying technique for arterial and venous microvascular anastomoses, assessing total anastomosis time and patency rates.
RESULTS: Experimentally, a total of 40 anastomoses were performed in two groups. The control group required 779.65 seconds, and the experimental group needed 527.4 seconds for anastomosis completion; this difference was statistically significant (p<0.001). Immediate and long-term patency rates were similar (p=0.5483). Clinically, 18 replantations were performed on 16 patients, and 17 free flap transfers were performed on 15 patients, totaling 104 anastomoses. The anastomosis success rate was 94.2% (33 of 35) for free flap transfers and 95.1% (39 of 41) for replantation cases.
CONCLUSION: The open-loop suture technique with airborne knot tying allows surgeons to complete microvascular anastomoses safely and in less time with minimal assistance when compared to the simple interrupted suture technique.

Keywords: Airborne tying, anastomosis; continuous suture; microvascular; open-loop technique.

Gökhan Sert, Ahmet Hamdi Sakarya. Safe, fast, and minimally-assisted microsurgical anastomosis with combined open-loop suturing and airborne tying: a clinical and experimental study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(4): 449-457

Sorumlu Yazar: Gökhan Sert, Türkiye
Makale Dili: İngilizce