p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Acil servise başvuran travma hastalarında rutin testlerin gerekliliğinin analizi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 23-30 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.84748

Acil servise başvuran travma hastalarında rutin testlerin gerekliliğinin analizi

Özlem Köksal, Şebnem Eren Çevik, Şule Akköse Aydın, Fatma Özdemir
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Bursa

AMAÇ
Son yıllarda ileri travma yaşam desteği protokollerine göre rutin testlerin gerekliliği tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, majör travma hastalarında rutin testlerin gerekliliği ve tanısal değerini analiz etmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu prospektif çalışmada, Glasgow Koma Skoru 15, Revize Travma Skoru 12 olan ve 15-65 yaş arası majör travma ile acil servise başvuran toplam 103 künt travma hastası değerlendirildi.
BULGULAR
Hastaların (%30,1 kadın,%69,9 erkek) yaş ortalaması 35±12.97 idi. Tüm hastaların %72,8’i araç içi trafik kazası, %12,6’sı araç dışı trafik kazası ve %14,6’sı yüksekten düşme ile başvurdu. Rutin testlerin hepsi ayrı ayrı değerlendirildi. Servikal inceleme ile lateral servikal röntgen istemi, pelvik muayene ile tam kan sayımı ve idrar testi istemi hariç, tam kan sayımı, yan servikal röntgen ve karın ultrasonografisi istem nedenleri ile diğer test sonuçları ve istem nedenleri karşılaştırıldığında önemli farklılıklar saptandı.
SONUÇ
Çalışmamıza göre biyokimyasal testler, ön-arka göğüs grafisi ve ön-arka pelvis grafisi hedefe yönelik testler olarak istenebilir. Hedefe yönelik testlerin istemi ile maliyet ve iş yükü azalacaktır.

Anahtar Kelimeler: Majör travma, rutin testler, istem nedeni, hedefe yönelik test.

Analysis of the necessity of routine tests in trauma patients in the emergency department

Özlem Köksal, Şebnem Eren Çevik, Şule Akköse Aydın, Fatma Özdemir
Department Of Emergency Medicine, Uludag University, Bursa, Turkey

BACKGROUND
The necessity of routine tests as regarded in the Advanced Trauma Life Support protocols has become controversial in recent years. The aim of this study was to analyze the necessity of routine tests in trauma patients.
METHODS
This was a prospective study. A total of 103 blunt trauma patients aged between 15 and 65 years who presented to the emergency department with major trauma, Glasgow Coma Scale of 15 and Revised Trauma Score of 12 were admitted to the study.
RESULTS
The average age of the patients (30.1% female, 69.9% male) was 35±12.97 years. A total of 72.8% of the patients presented for motor vehicle crashes, 12.6% for pedestrian injury and 14.6% for fall from a height. All of the routine tests were evaluated separately. With the exception of cervical examination-lateral cervical X-ray results and pelvic examination-complete blood count and urinalysis test results, significant relations were determined between the reason for requiring a test and the results of the other tests (complete blood count, lateral cervical X-ray and abdominal ultrasonography).
CONCLUSION
According to our study, biochemical tests, anterior-posterior chest X-ray and anterior-posterior pelvic X-ray can be ordered as targeted tests. Conducting targeted tests will reduce costs and workload.

Keywords: Major trauma, routine tests; reason for requirement; targeted test.

Özlem Köksal, Şebnem Eren Çevik, Şule Akköse Aydın, Fatma Özdemir. Analysis of the necessity of routine tests in trauma patients in the emergency department. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 23-30

Sorumlu Yazar: Özlem Köksal, Türkiye
Makale Dili: İngilizce