p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Fournier gangreni: 18 olgudaki prognoza etki eden risk faktörlerinin ve tedavi maliyetinin değerlendirilmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 71-76

Fournier gangreni: 18 olgudaki prognoza etki eden risk faktörlerinin ve tedavi maliyetinin değerlendirilmesi

Hakan Canbaz1, Mehmet Çağlıkülekçi1, Uğur Altun1, Musa Dirlik1, Özgür Türkmenoğlu1, Bahar Taşdelen2, Süha Aydın1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Mersin.
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Mersin.

AMAÇ
Fournier gangreni (FG) hızlı ilerleyen sinerjistik, polimikrobiyal nekrotizan fasiittir. Hastalığın mortalitesi halen yüksektir. Çalışmamızda hastaların prognozuna etki eden risk faktörlerini ve tedavi maliyetini belirlemeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM
2003-2007 yılları arasında FG nedeniyle ameliyat edilen 18 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Yaşayan ve ölümcül seyreden hasta grupları demografik özellikler, etyolojik faktörler, laboratuvar bulguları ve tedavi uygulamaları yanı sıra hastanede kalış süresi ve tedavi giderleri yönünden karşılaştırıldı.

BULGULAR
Hastaların yaş ortalaması 54,5 ve kadın/erkek oranı 6/12 idi. Mortalite 6 (%33,3) hastada gözlendi ve kadınlarda (%66,6) anlamlı şekilde fazlaydı (p=0,035). Şikâyet süresi ölümcül seyreden hastalarda (9±3 gün) yaşayanlardan (5±3 gün) fazlaydı (p=0,018). En sık; yandaş hastalık diyabet (%39,2), etyoloji perianal apse (%55,6), enfeksiyonun primer yerleşimi anorektal bölgeydi (%61,1). Hiponatremi yaşayan hastalarda fazlaydı (p=0,039). FG şiddet puanı ortalaması ölümcül seyredenlerde (6,83) yaşayanlardan (3.17) fazlaydı (p=0,011). Hastalarda en sık üreyen bakteri E.coli’ydi (%66,6) ve mortal seyreden hastalarda anlamlı şekilde fazlaydı (p=0,012). Hastaların debridman sayısı ortalaması 4,67 idi. Fekal diversiyon 7 (%38,8) hastaya uygulanmıştı. Hastanede yatış süresi yaşayanlarda (34,17 gün) ölümcül (10,50 gün) olanlardan fazlaydı (p=0,002). Hasta gruplarının tedavi maliyeti farksızdı (p>0,05).
SONUÇ
Kadın cinsiyeti, tedavi öncesi geçen şikâyetin süresi, FG şiddet puanı ve kültürde üreyen mikroorganizmanın (E. coli) mortaliteyi etkileyebileceği düşünülmektedir. FG tedavi süresi uzun ve maliyeti fazla olabilecek bir hastalıktır.

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon, Fournier gangreni; nekrotizan fasiit; mortalite; prognoz; tedavi maliyeti.

Fournier’s gangrene: analysis of risk factors affecting the prognosis and cost of therapy in 18 cases

Hakan Canbaz1, Mehmet Çağlıkülekçi1, Uğur Altun1, Musa Dirlik1, Özgür Türkmenoğlu1, Bahar Taşdelen2, Süha Aydın1
1Department Of General Surgery, Mersin University, Mersin, Turkey.
2Department Of Biostatistics, Mersin University, Mersin, Turkey.

BACKGROUND
Fournier’s gangrene (FG) is a rapidly progressive, polymicrobial, synergistic necrotizing fasciitis, and the mortality rate is still high. We aimed to determine the risk factors affecting prognosis and treatment cost.
METHODS
Eighteen patients operated for FG during 2003-2007 were investigated retrospectively. Surviving and exitus groups were compared regarding demographic data, etiological factors, laboratory findings, treatment modality, length of hospital stay, and treatment cost.
RESULTS
Mean age was 54.5 years, and the female/male ratio was 6/12. Mortality was observed in 6 (33.3%) patients and was significantly high among females (66.6%) (p=0.035). Mean duration of complaint in the exitus group (9±3 days) was higher than in survivors (5±3 days) (p=0.018). The most frequent comorbid disease was diabetes (39.2%), the most frequent etiology was perianal abscess (55.6%) and the primary location of infection was anorectal region (61.1%). Hyponatremia was significantly high in surviving patients (p=0.039). Mean of FG severity point in the exitus group (6.83) was higher than in survivors (3.17) (p=0.011). The most frequently cultivated microorganism, Escherichia coli (66.6%), was significantly high in the exitus group (p=0.012). The mean number of debridements was 4.67. Fecal diversion was performed in 7 (38.8%) patients. Hospital stay in the surviving group (34.17 days) was higher than in the exitus group (10.50 days) (p=0.002). Treatment cost between groups was indifferent (p>0.05).
CONCLUSION
Female gender, duration of complaint, FG severity point, and cultivated microorganism (E. coli) were thought to affect mortality. FG is a disease that might cause extended hospital stay and high treatment cost.

Keywords: Infection, Fournier gangrene; necrotizing fasciitis; mortality; prognosis; treatment cost.

Hakan Canbaz, Mehmet Çağlıkülekçi, Uğur Altun, Musa Dirlik, Özgür Türkmenoğlu, Bahar Taşdelen, Süha Aydın. Fournier’s gangrene: analysis of risk factors affecting the prognosis and cost of therapy in 18 cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 71-76

Sorumlu Yazar: Hakan Canbaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe