p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Çocuk yanıklarında ailevi alışkanlıkların ihmale etkileri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 607-610

Çocuk yanıklarında ailevi alışkanlıkların ihmale etkileri

Erhan Reis, Ahmet Çınar Yastı, Ramazan Saygın Kerimoğlu, Mete Dolapçı, Mutlu Doğanay, Nuri Aydın Kama
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Yanık Ve Tedavi Merkezi, Ankara, Türkiye

AMAÇ
Bu çalışmada, 0-16 yaş arasında Türk nüfusundaki haşlanma yanıkları, meydana geliş şekilleri ve örnekleriyle değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’nde Nisan 2001 ile Aralık 2003 arasında yatarak tedavi gören hastaların 354’ü 3 ay ile 16 yaş arasındaydı ve 228’i (%64,4) erkek olguydu.
BULGULAR
Yanık nedenleri irdelendiğinde, haşlanma yanıkları %77,7’lik (275) oran ile en sık izlenen yaralanmaydı (p<0,001). Çay, Türkiye’de geleneksel bir içecek halini almıştır. Sabah kahvaltıdan gece geç saatlere dek içilen çay, Türkiye’de demlendirilip dinlendirilerek içilmektedir. Bu şekilde hazırlanmasının uzun süre alması ve sıcak içilmesi nedeniyle sıcak çaya olan dikkat zaman içinde dağılmaktadır. Bu nedenle de çay ciddi bir yanık oluşturma potansiyeli kazanmaktadır. Haşlanan çocuklardan 93’ü (%33,8) doğrudan çayla veya çay hazırlanmasında kullanılan sıcak suyla yanmıştı. Bu grubun %87,1 kısmını okul öncesi kesim oluşturmaktaydı. Yatarak tedavi alan hasta grubunda ölüm hızı %7,1 bulundu.
SONUÇ
Gelenekselleşmiş alışkanlıklar bazen ciddi beklenmeyen sonuçlar getirebilmektedir. Aile bireylerinin ihmale meyilli olmasının süreğen bir problem olduğu hanelerde, çocukları böylesi ihmallerin ciddi sonuçlarından korumak için kamu ve sivil toplum örgütleri nazarında koruyucu önlemlerin alınması için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, ihmal; haşlak; çay

The effects of habitual negligence among families with respect to pediatric burns

Erhan Reis, Ahmet Çınar Yastı, Ramazan Saygın Kerimoğlu, Mete Dolapçı, Mutlu Doğanay, Nuri Aydın Kama
Burn Unit Of Ankara Numune Training And Research Hospital, Ankara, Turkey.

BACKGROUND
In this study, scald burns in a Turkish population (0-16 years of age) were studied with reference to their occurrence and common causes.
METHODS
Of the burn victims hospitalized at the Burns Unit of Ankara Numune Education and Research Hospital between April 2001 and December 2003, 354 patients were aged 3 months to 16 years and 228 (64.4%) were male.
RESULTS
When burn causes were examined, scald burns were the primary type, reported in 77.7% (275) of the patients (p<0.001). Scalds were the most frequent burn agents in the pediatric population. Tea is a traditional beverage in Turkey. It is consumed especially at breakfast and throughout the day until late at night. Tea in Turkey is steeped and brewed for consumption. As brewing and steeping is a time-consuming process and the tea is served hot, the appropriate level of care regarding the hot tea is neglected. Consequently, tea carries a serious potential to cause burns in this country. Of the scalded children, 93 scald burns (33.8%) were due to the tea itself or to the boiling water used in steeping tea, and 87.1% of these children were preschoolers. The mortality rate was 7.1% in the hospitalized children group.
CONCLUSION
Traditional behaviors may sometimes have some serious unexpected consequences. In households where family members tend to ignore an ongoing problem, governmental and non-governmental organizations should consider taking preventive measures to protect the children from the devastating consequences of such negligence.

Keywords: Children, habitual negligence; scald burns; tea.

Erhan Reis, Ahmet Çınar Yastı, Ramazan Saygın Kerimoğlu, Mete Dolapçı, Mutlu Doğanay, Nuri Aydın Kama. The effects of habitual negligence among families with respect to pediatric burns. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 607-610

Sorumlu Yazar: Erhan Reis, Türkiye
Makale Dili: İngilizce