p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Fleksör tendon onarım sonrası, tekrarlayan hyaluronik asit enjeksiyonlarının, peritendinöz adezyon üzerine etkisi: Randomize plasebo kontrollü klinik ön çalışma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 11-17 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.95530

Fleksör tendon onarım sonrası, tekrarlayan hyaluronik asit enjeksiyonlarının, peritendinöz adezyon üzerine etkisi: Randomize plasebo kontrollü klinik ön çalışma

Güzin Yeşim Özgenel1, Abdullah Etöz2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı, Bursa, Türkiye
2İnegöl Devlet Hastanesi, Plastik Cerrahi, İnegöl, Türkiye

AMAÇ
Bu çalışmada, zon-II fleksör tendon onarımlarından sonra, iki haftalık süre içerisinde enjekte edilen 3 doz hyaluronik asit (HA) enjeksiyonunun plaseboya (salin) karşı etkinliği araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmaya İkinci parmak izole zon-II fleksör tendon hasarlanması olan 22 hasta dahil edildi. Tenorafi öncesi, parmaklar randomize olarak iki gruba ayrıldı; 11 parmakta tenorafi çevresine 3 doz HA enjekte edilirken, aynı şekilde salin enjekte edilen 11 parmak da plasebo grubunu oluşturdu. Birinci doz tenorafi sırasında verildi ve ilave 2 doz 1 hafta ara ile enjekte edildi. Operasyon sonrası Kleinert rehabilitasyon protokolü uygulandı. Eklem hareket açıklığı, 3. hafta, 3. ay ve uzun dönemde total aktif ve pasif eklem açıklığı ölçülerek değerlendirildi. Fonksiyonel sonuç, Strickland sınıflandırmasına göre belirlendi.
BULGULAR
Üçüncü haftada eklem hareket açıklığı açısından iki grup arasında bir fark tespit edilmedi. Ancak, 3. ay ve uzun dönemde, eklem hareket açıklığında, HA enjekte edilen parmaklarda plasebo grubuna göre anlamlı derecede iyileşme olduğu gözlendi.
SONUÇ
Bu plasebo kontrollü ön çalışmada, mükerrer HA enjeksiyonlarının, primer tendon onarımında, muhtemelen adezyon azaltıcı etkisine bağlı olarak, klinik sonuçları iyileştirebildiği ileri sürülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adezyon önleme, hyaluronik asit; tendon adezyonları; tendon onarımı.

Effects of repetitive injections of hyaluronic acid on peritendinous adhesions after flexor tendon repair: a preliminary randomized, placebo-controlled clinical trial

Güzin Yeşim Özgenel1, Abdullah Etöz2
1Department Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery, Division Of Hand Surgery, Uludag University Medical School, Bursa, Turkey
2Plastic Surgery, Social Security Hospital, Inegöl, Turkey

BACKGROUND
The aim of this study was to investigate the efficacy of three injections of hyaluronic acid (HA) versus placebo (saline) over a two-week period on functional outcomes after zone-II flexor tendon repairs.
METHODS
Twenty-two patients with isolated zone-II flexor tendon injury of the index fingers were included in this study. Before tenorrhaphy, fingers were randomly divided into two groups; 11 were treated with three injections of HA around the tenorrhaphy site and 11 served as a placebo group and were treated with saline in the same way. The first dose was given at the time of tenorrhaphy and two additional doses were given at one-week intervals. A Kleinert rehabilitation protocol was employed postoperatively. Range of motion was assessed with total active and passive movement evaluation systems at 3 weeks, 3 months and long-term. Functional outcome was evaluated using the Strickland classification.
RESULTS
There were no differences between the two groups in terms of range of motion at 3 weeks. However, at 3 months and long-term, a significant improvement was observed in fingers treated with HA compared to placebo.
CONCLUSION
This preliminary placebo-controlled study suggests that repetitive injections of HA can improve clinical outcomes presumably due to the effect on decreasing adhesions in primary tendon repairs.

Keywords: Adhesion prevention, hyaluronic acid; tendon adhesions; tendon repair

Güzin Yeşim Özgenel, Abdullah Etöz. Effects of repetitive injections of hyaluronic acid on peritendinous adhesions after flexor tendon repair: a preliminary randomized, placebo-controlled clinical trial. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 11-17

Sorumlu Yazar: Güzin Yeşim Özgenel, Türkiye
Makale Dili: İngilizce