p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Çocuklarda sıcak süt yanıkları: 764 haşlanma yanığında önemli bir sorun [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 419-422 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.95815

Çocuklarda sıcak süt yanıkları: 764 haşlanma yanığında önemli bir sorun

Ahmet Çınar Yastı1, Orhan Koç2, Emrah Şenel3, Afife Ayla Kabalak4
1Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Yanık Tedavi Merkezi, Ankara
2Pediatrik Cerrahi, Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara
3Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara
4Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Yanık Tedavi Merkezi, Ankara

AMAÇ
Yanıklar çocukluk döneminde önlenebilir travmalar arasındadır. Yanık yaralanmaları çoğunlukla haşlanma, alev, elektrik ve kimyasal yanıklar olarak sınıflandırılır. Ancak her biri altta yatan etyolojiye göre tedavi sırasında farklılıklar gösterir. Bu çalışmada, haşlanma yanıklarında süt yanıklarının önemini vurgulamak için hastalar geriye dönük olarak incelendi.
GEREÇ VE YÖNTEM
Hastaların (461 erkek [%60,4], 303 kadın [%39,6]; kadın erkek oranı 1,52) demografik özellikleri, yanık etyolojisi, kliniği ve klinik seyirleri değerlendirildi.
BULGULAR
Grupların yaş ortalamaları 3,36±2,86 idi. Kadın ve erkek hastalar arasında yanık nedenleri açısından fark bulunmadı. Hastaların toplam vücut yanık alanı ortalaması %16,91±12,63 idi. Sıcak süt yanığının diğer haşlanmalardan daha geniş ve daha derin yanığa neden olduğu ve daha çok 3. derece yanıklar olduğu belirlendi (sırasıyla, p<0,001, p<0,001, p<0,05). Süt yanıkları aynı zamanda hastanede daha uzun süre kalmanın nedeniydi (p<0,001). Mortalite oranı süt yanıklarında diğer haşlanmalardan daha yüksek bulundu (p<0,001).
SONUÇ
Süt yanıkları kötü klinik seyir nedeniyle özel dikkat gerektiren bir durumdur. En önemlisi ise süt yanığının görünenden daha derin olacağı gerçeğinin farkında olmaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, haşlanma; süt yanığı.

Hot milk burns in children: a crucial issue among 764 scaldings

Ahmet Çınar Yastı1, Orhan Koç2, Emrah Şenel3, Afife Ayla Kabalak4
1Ankara Numune Education And Research Hospital, General Surgery Department, Burns Treatment Center, Ankara
2Pediatric Surgery, Ministry Of Health, Directorate General Of Curative Service, Ankara
3Ankara Dışkapı Children Education And Research Hospital, Pediatric Surgery Department, Burns Unit, Ankara
4Ankara Numune Education And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation Department, Burns Treatment Center, Ankara

BACKGROUND
Burns are among the preventable traumas encountered during childhood. Burn injuries are mostly classified as scalds, flame, electric, and chemical burns. However, each subject has some difference in the course of treatment related to the sub-etiologies. To reveal the importance of milk burns, scald burn patients were studied retrospectively.
METHODS
Demographics of the patients, burn etiologies, clinical presentations, and clinical courses were analyzed. There were 461 (60.4%) male and 303 (39.6%) female patients, with a 1.52 male to female ratio.
RESULTS
The mean age of the group was 3.36±2.86 years. There were no difference in burn causes between males and females. The mean burned total body surface area of patients was 16.91±12.63%. Hot milk caused larger, deeper burns than the other scalds and caused more third-degree burns (p<0.001, p<0.001, p<0.05, respectively). Milk burns also resulted in longer hospital stay (days) (p<0.001). The mortality rate was also higher in milk burns than other scalds (p<0.001).
CONCLUSION
Due to the more detrimental clinical course, milk burns necessitate special consideration in clinical settings. The most important factor is to be aware that burns are deeper than they appear.

Keywords: Children, scalding; milk burn.

Ahmet Çınar Yastı, Orhan Koç, Emrah Şenel, Afife Ayla Kabalak. Hot milk burns in children: a crucial issue among 764 scaldings. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 419-422

Sorumlu Yazar: Ahmet Çınar Yastı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce