p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 27 Sayı : 1 Yıl : 2021

Hızlı Arama
Orbita kırığı saptanan 132 hastanın geriye dönük analizi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 449-455 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.99389

Orbita kırığı saptanan 132 hastanın geriye dönük analizi

Halil Hüseyin Çağatay1, Metin Ekinci1, Can Pamukcu2, Mehmet Ersin Oba1, Arzu Akçal Özcan3, Semra Karşıdağ4
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A D. Kars
2Şehitkamil Devlet Hatanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Gaziantep
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A D. Antalya
4Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada; 2005-2012 yılları arasında orbita kırığı tanısıyla İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edilen 132 hastanın klinik ve epidemiyolojik özellikleri değerlendirilmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Orbita kırığı nedeniyle tedavi edilen hastalara ait kayıtlar geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaş ve cinsiyete göre dağılımları, travma etiyolojileri, semptomları, muayene bulguları, kırık lokalizasyonları, eşlik eden sistemik yaralanmalar, uygulanan tedavi prosedürü ve tedavi sonrası saptanan komplikasyonlar değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama takip süresi 9(6-16) ay olan hastaların erkek-kadın oranı 5.3-1 idi. Ortalama yaş 32 (6-82) yıl idi. En sık etiyolojik neden trafik kazaları (%36) ve darp (%32) olarak saptandı. En sık etkilenen duvar medial orbital duvardı (%33). Hastalarda en sık görülen semptom travma bölgesinde zonklayıcı ağrı (%100) ve saptanan bulgu ise periorbital ödem ve ekimozdu (%100). En sık eşlik eden sistemik yaralanma ise serebral travmaydı (%13.6). Hastaların %50.1’i tıbbi tedavi ile konservatif olarak takip edilirken, %49.9’una cerrahi tedavi uygulandı. Tedavi sonrası en sık gözlenen komplikasyonun dermatomal duyu kaybı (%11) olduğu görüldü.
TARTIŞMA: Bu çalışma orbital kırıklarının görülme sıklığının azaltılabilmesi için trafik kazalarını ve olası kaza durumunda yaralanmayı önleyiciyi tedbirlerin alınmasının, eğitim programlarının geliştirilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, demografi, orbita kırığı, travma.

Retrospective analysis of 132 patients with orbital fracture

Halil Hüseyin Çağatay1, Metin Ekinci1, Can Pamukcu2, Mehmet Ersin Oba1, Arzu Akçal Özcan3, Semra Karşıdağ4
1Kafkas University Ophthalmology Department, Kars
2Sehitkamil State Hospital, Ophthalmology Department, Gaziantep,
3Akdeniz University, Ophthalmology Department, Antalya
4Sisli Etfal Training And Research Hospital, Reconstructive And Aesthetic Surgery Clinic, Istanbul,

BACKGROUND: The aim of this study was to evaluate the clinical and epidemiological features of 132 patients with orbital wall fracture who were treated at Şişli Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul, between 2005-2012.
METHODS: The medical records of the patients with a diagnosis of orbital fracture were reviewed and analyzed. The patients were evaluated by age, gender, etiology, symptoms, examination findings, fracture location, associated injuries, treatment, and complications.
RESULTS: The mean follow-up time was 9 (6-16) months. The male-to-female ratio was 5.3-1. The average age was 32 (6-82) years. The leading causes of orbital fractures were traffic accidents (36%) followed by assaults (32%). The most frequently affected orbital wall was the medial wall (33%). The main symptom was throbbing pain in the traumatized area (100%), and the main examination finding was periorbital edema and ecchymosis (100%). The most frequent associated injury was cerebral trauma (14%). Sixty-seven patients (50.1%) were managed with medical treatment, and 65 patients (49.9%) underwent surgical treatment. The most common complication in the late period was dermatomal sensory loss (11%).
CONCLUSION: This study makes clear that the frequency of orbital injuries may be decreased by preventing traffic accidents, by taking precautions in the event they occur, and by promulgating social and educational work against violence.

Keywords: Epidemiology, demography, orbital fracture, trauma.

Halil Hüseyin Çağatay, Metin Ekinci, Can Pamukcu, Mehmet Ersin Oba, Arzu Akçal Özcan, Semra Karşıdağ. Retrospective analysis of 132 patients with orbital fracture. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 449-455

Sorumlu Yazar: Halil Hüseyin Çağatay, Türkiye