p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 27 Sayı : 3 Yıl : 2021

Hızlı Arama
Sol adrenal bezde travma sonrası hemorajik adrenal miyelolipom: Olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 829-832 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.UTD-99457

Sol adrenal bezde travma sonrası hemorajik adrenal miyelolipom: Olgu sunumu

Tse-Hao Chen1, Pei Fang Lai2, Yung-hsiang Hsu3
1Taipei Tzu Chi Hastanesi, Budist Tzu Chi Tıp Vakfı, Tıp Eğitimi Bölümü, Yeni Taipei 231-Tayvan
2Budist Tzu Chi Genel Hastanesi, Budist Tzu Chi Tıp Vakfı, Acil Tıp Departmanı, Hualien 970-Tayvan
3Budist Tzu Chi Genel Hastanesi, Budist Tzu Chi Tıp Vakfı, Patoloji Bölümü, Hualien 970-Tayvan

Miyelolipomlar, matür yağ dokusu ve hematopoetik elementlerden oluşan nadir iyi huylu tümörlerdir. Travmatik adrenal yaralanma ile ilişkili adrenal miyelolipomlar, bezin sınırlı boyutu ve iyi korunan pozisyonu nedeniyle sol tarafta nispeten nadirdir ve daha az yaygındır. Elli dokuz yaşında kadın hasta, altı saat önce yataktan düştükten sonra sol karın bölgesine yayılan aralıklı sol yan ağrısı şikayeti ile acil servise başvurdu. Vital bulguları stabildi ve sol yan bölgede ve sol karın bölgesinde hassasiyeti mevcuttu. Başlangıç hemoglobin düzeyi 12.9 g/dL idi. Travma için ultrason ile yatak başı değerlendirmede sol böbrek sınırları belirsiz olarak saptandı. Kontrastlı abdominal bilgisayarlı tomografide (BT) sol suprarenal bölgede 11.6×10.4×8.8 cm boyutunda yer kaplayıcı bir kitle ile birlikte alt polde aktif kanama saptandı. Anjiyografide herhangi bir aktif kontrast madde ekstravazasyonu saptanmadı. Anjiyografi ile eş zamanlı olarak BT eşliğinde biyopsi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Biyopsi örneğinin patolojik değerlendirmesi, az sayıda eritrosit ve lökosit içeren çoğunlukla yağ dokusunun varlığını ortaya koymuştur. Hastaya adrenal miyelolipom tanısı konuldu ve tümör rezeksiyonu ile sol adrenalektomi için üroloji servisine yatırıldı. Tüm künt abdominal yaralanmaların %5’inden azında tesadüfen bulunan adrenal miyelolipomun olağandışı bir sunumu olan travmatik adrenal yaralanma, karın travmasına bağlı kanama olgularında acil tedavi için dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Adrenal acil, adrenal myelolipom; insidentaloma; olgu sunumu; travmatik adrenal yaralanma.

Hemorrhagic adrenal myelolipoma after trauma to left adrenal gland: A case report

Tse-Hao Chen1, Pei Fang Lai2, Yung-hsiang Hsu3
1Division of Medical Education, Taipei Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation, New Taipei 231-Taiwan
2Department of Emergency Medicine, Buddhist Tzu Chi General Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation, Hualien 970-Taiwan
3Department of Pathology, Buddhist Tzu Chi General Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation, Hualien 970-Taiwan

Myelolipomas are rare benign tumors comprised of mature adipose tissue and hematopoietic elements. Adrenal myelolipomas associated with traumatic adrenal injury are relatively rare and less common on the left due to the limited size and well-protected position of the gland. A 59-year-old female admitted to the emergency department with intermittent left flank pain radiating to the left abdomen after falling from the bed six hours earlier. Her vital signs were stable, and she had tenderness over the left flank area and left abdomen. Her initial hemoglobin level was 12.9 g/dL. Bedside focused assessment with sonography for trauma revealed unclear left kidney margins. Contrast abdominal computed tomography (CT) revealed a space-occupying mass, 11.6×10.4×8.8 cm in dimension, in the left suprarenal region with active bleeding in the lower pole. Angiography did not reveal any active contrast medium extravasation. The CT-guided biopsy, was well performed concomitantly with angiography. Pathological assessment of the biopsy specimen revealed the presence of mostly adipose tissue with few erythrocytes and leukocytes. She was diagnosed with adrenal myelolipoma and admitted to the urology ward for left adrenalectomy with tumor resection. Traumatic adrenal injury, an unusual presentation of adrenal myelolipoma incidentally found in less than 5% of all abdominal blunt injuries, should be considered in cases of bleeding with trauma to the flank for prompt treatment.

Keywords: Adrenal emergency, adrenal myelolipoma; case report; incidentaloma; traumatic adrenal injury.

Tse-Hao Chen, Pei Fang Lai, Yung-hsiang Hsu. Hemorrhagic adrenal myelolipoma after trauma to left adrenal gland: A case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 829-832

Sorumlu Yazar: Pei Fang Lai, Taiwan