p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Bir devlet hastanesine başvuran ısırma ve sokma olgularında antivenom kullanımı [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 343-350 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.99692

Bir devlet hastanesine başvuran ısırma ve sokma olgularında antivenom kullanımı

Aynur Şahin1, Mualla Aylin Arıcı2, Nil Hocaoğlu Aksay2, Şule Kalkan2, Yeşim Tunçok2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Trabzon
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Bir ilçe devlet hastanesine başvuran ısırma ve sokma olgularının dağılımı ve akrep sokmalarında ve yılan ısırmalarında antivenom kullanımının değerlendirilmesi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Devlet hastanesine 2014 yılı içerisinde bildirilen ısırma-sokma olgularının demografik özellikleri, ısırma sokma etkeni, mevsim, başvuru sırasında klinik bulguların ciddiyeti, akrep sokmalarında ve yılan ısırmalarında antivenom kullanımı geriye yönelik olarak değerlendirildi. İstatistiksel analizde ki-kare testi kullanıldı.
BULGULAR: Tüm olgular arasında, ısırma ve sokmaların oranı %0.5 idi. Akrep sokma olguları, hastane başvuruların yarısından fazlasını (%54.2) oluştururken, akrep sokmalarını, arı sokmaları (%30.8) ve yılan ısırmaları (%5.5) izliyordu. Semptomsuz hastalarda, gereksiz antihistaminik uygulaması istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksekti (p=0.00006). Akrep sokmalarında ve yılan ısırmalarında, sistemik ya da lokal endikasyon olmamasına rağmen antivenom kullanımı anlamlı oranda yüksekti (p<0.0001, χ2=80.595).
TARTIŞMA: Çalışmamızda, akrep sokmalarında ve yılan ısırmalarında, endikasyon olmadığı durumlarda da antivenom kullanıldığını saptadık. Bu nedenle, ısırma sokma olgularının yönetiminde, birinci basamakta çalışan pratisyen hekimlere güncel kılavuzlar ve kaynaklar eşliğinde bilgilendirme amaçlı eğitimler verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akrep, antivenom, ısırma-sokma, yılan.

Antivenom use in bite and sting cases presenting to a public hospital

Aynur Şahin1, Mualla Aylin Arıcı2, Nil Hocaoğlu Aksay2, Şule Kalkan2, Yeşim Tunçok2
1Department of Emergency Medicine, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine,Trabzon, Turkey
2Department of Medical Pharmacology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine,İzmir, Turkey

BACKGROUND: To evaluate the distribution of bite and sting cases presenting to a district public hospital and the use of antivenom in scorpion sting and snake bite cases.
METHODS: The demographic characteristics of patients with bites/stings reporting to a public hospital in 2014, the agent involved, the season of reporting, severity of clinical findings during presentation, and use of antivenom in scorpion sting and snake bite cases were evaluated retrospectively. χ2 test was used for statistical analysis.
RESULTS: Bite and sting cases comprised 0.5% of all the patients reporting to the hospital’s emergency department, with scorpion sting cases comprising almost half (54.2%) of these hospital presentations, followed by Hymenoptera (bee and wasp) sting (30.8%) and snake bite (5.5%) cases. Unnecessary antihistamine administration was found to be significantly high in asymptomatic patients (p=0.00006). Furthermore, antivenom use was found to be significantly high in patients with scorpion sting and snake bite despite the absence of systemic or local indications (p<0.0001, χ2=80.595).
CONCLUSION: The study results showed that antivenom was used in scorpion sting and snake bite cases even when it was not indicated. Therefore, primary practitioners should be provided training for management of envenomation cases and should be made aware of the updated guidelines and references to raise their knowledge levels.

Keywords: Antivenom, scorpion, snake, sting, bite.

Aynur Şahin, Mualla Aylin Arıcı, Nil Hocaoğlu Aksay, Şule Kalkan, Yeşim Tunçok. Antivenom use in bite and sting cases presenting to a public hospital. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 343-350

Sorumlu Yazar: Aynur Şahin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce