p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 16 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 16 (5)
Cilt: 16  Sayı: 5 - Eylül 2010
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Ankaferd Blood Stopper’in karın içi kullanımı periton içi yapışıklık oluşumunu arttırır mı?
Does intraabdominal use of Ankaferd Blood Stopper cause increased intraperitoneal adhesions?
Mustafa Cömert, Kemal Karakaya, Figen Barut, Güldeniz Karadeniz Cakmak, Hamdi Bülent Uçan, Fatma Ayca Gültekin, Ali Uğur Emre, Öge Taşçılar, Oktay Irkörücü, Handan Ankaralı
PMID: 21038113  Sayfalar 383 - 389

2.
Protein kinaz C aktivatörü forbol dibütiratın travmatik beyin ödemine ve aquaporin 4 ekspresyonu üzerine etkisi
The effects of protein kinase C activator phorbol dibutyrate on traumatic brain edema and aquaporin-4 expression
Aykut Karasu, Yavuz Aras, Pulat Akın Sabancı, Günseli Sağlam, Nail İzgi, Burcu Biltekin, Tanyeri Barak, Kemal Tanju Hepgül, Mehmet Kaya, Ayhan Bilir
PMID: 21038114  Sayfalar 390 - 394

3.
Patlama yaralanmalarının gizli yüzü: Şok dalgaları
The disguised face of blast injuries: shock waves
M. Tahir Özer, Kağan Coşkun, Gökhan İ. Öğünç, Mehmet Eryılmaz, Taner Yiğit, Orhan Kozak, Kanbi Apaydın, A.ihsan Uzar
PMID: 21038115  Sayfalar 395 - 400

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Üst ekstremite, boyun ve yüz yanık kontraktürlerinin tedavisi; 77 olgunun sunumu
Treatment of post-burn upper extremity, neck and facial contractures: report of 77 cases
Erdem Güven, Alper Mete Uğurlu, Emre Hocaoğlu, Samet Vasfi Kuvat, Hüseyin Elbey
PMID: 21038116  Sayfalar 401 - 406

5.
Yanık kontraktürü gevşetilmesinde ardışık V-Y plasti yöntemindeki sıkıntılar
Difficulties with running V-Y plasty in releasing burn scar contracture
Nazım Gümüş
PMID: 21038117  Sayfalar 407 - 412

6.
İleri yaşlı (≥65 yaş) yüksek riskli olgularda gelişen intertrokanterik femur kırıklarının eksternal fiksatörle tedavisi
Treatment of intertrochanteric femur fractures in high-risk geriatric patients (≥65 years) with external fixation
Teoman Atıcı, Namık Şahin, Alpaslan Öztürk, Osman Yaray
PMID: 21038118  Sayfalar 413 - 420

7.
Acil cerrahi gerektiren çoklu travmalı hastalarda prediktörlerin ve risk faktörlerinin belirlenmesi
Determination of predictors and risk factors in patients with multiple emergency surgical traumas
Seyed Mansour Alamshah, Mohammad Pipelzadeh, Seyed Reza Mousavi, Hasan Baharanfar, Ehsan Rezapour
PMID: 21038119  Sayfalar 421 - 426

8.
Perfore apandisit ameliyatında dren kullanımının komplikasyonlara etkisi
Use of drainage in surgery for perforated appendicitis: the effect on complications
Ali Ezer, Nurkan Törer, Kenan Çalışkan, Tamer Çolakoğlu, Alper Parlakgümüş, Sedat Belli, Sedat Yıldırım
PMID: 21038120  Sayfalar 427 - 432

9.
Soğutucu gaz ve sıvıların neden olduğu lokalize el donukları
Unusual hand frostbite caused by refrigerant liquids and gases
Celalettin Sever, Yalcin Kulahci, Ali Acar, Ercan Karabacak
PMID: 21038121  Sayfalar 433 - 438

10.
Geriatrik akut cerrahi karında mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler
Factors affecting mortality and morbidity in emergency abdominal surgery in geriatric patients
Erkan Özkan, Mehmet Mahir Fersahoğlu, Ender Dulundu, Yahya Özel, Mehmet Kamil Yıldız, Ümit Topaloğlu
PMID: 21038122  Sayfalar 439 - 444

11.
Ultrasonografi bulgusu negatif ve Alvarado skoru düşük akut apandisit şüpheli olgularda bilgisayarlı tomografinin tanıdaki rolü
The role of computerized tomography in the diagnosis of acute appendicitis in patients with negative ultrasonography findings and a low Alvarado score
Kasım Caglayan, Yusuf Gunerhan, Ali Koc, Mehmet Ali Uzun, Ediz Altinli, Neset Koksal
PMID: 21038123  Sayfalar 445 - 448

12.
Karayolu trafik kazalarına bağlı genitoüriner yaralanmalar: Orta Doğu’dan nüfusa dayalı bir çalışma
Genitourinary injuries following road traffic collisions: a population-based study from the Middle East
Fayez Hammad, Hani Eid, Ali Jawas, Fikri Abu-zidan
PMID: 21038124  Sayfalar 449 - 452

13.
Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım
Forensic medicine approach to bone fractures in the framework of the new Turkish penal code
Kenan Karbeyaz, Tarık Gündüz, Yasemin Balcı
PMID: 21038125  Sayfalar 453 - 458

14.
Akut karının nadir bir sebebi: Fitobezoara bağlı ince bağırsak tıkanıklığı
A rare cause of acute abdomen: small bowel obstruction due to phytobezoar
Savaş Yakan, Ahmet Şirinocak, Kemal Emre Telciler, Mehmet Tahsin Tekeli, Ali Galip Deneçli
PMID: 21038126  Sayfalar 459 - 463

15.
Bir kas-iskelet yaralanması nedeni olarak ceviz ağacından düşmeler: Keşmirde üçüncü basamak tedavi merkezinden bir çalışma
Walnut tree falls as a cause of musculoskeletal injury - a study from a tertiary care center in Kashmir
Asif Nazir Baba, Simon D Paljor, Naseer A Mir, Saheel Maajid, Naveed Bashir Wani, Arshad Hussain Bhat, Javeed Ahmed Bhat
PMID: 21038127  Sayfalar 464 - 468

OLGU SUNUMU
16.
Kutanöz melanom metastazına bağlı ileal invajinasyon: Olgu sunumu
Metastatic cutaneous melanoma presented with ileal invagination: report of a case
Aydin Aktas, Gultekin Hos, Serdar Topaloglu, Adnan Calik, Abulkadir Reis, Burhan Piskin
PMID: 21038128  Sayfalar 469 - 472

17.
Havalı silah yaralanmasına bağlı beyin hasarı: Üç erişkin olgu sunumu
Brain injury due to air gun shot: report of three adult cases
Ali Dalgıç, Önder Okay, Fikret Mehmet Ergüngör, Özhan Uçkun, Osman Arıkan Nacar, Ali Erdem Yıldırım
PMID: 21038129  Sayfalar 473 - 476

18.
Tansiyon pnömoperikardiyum: Olgu sunumu
Tension pneumopericardium: case report
Patrick Macgoey, Elias Degiannis, Markus Schamm
PMID: 21038130  Sayfalar 477 - 479

19.
Akciğer parenkiminde kalan ahşap yabancı cisim: Olgu sunumu
Retained wooden foreign body in lung parenchyma: a case report
Afshin Mohamadi, Maryam Khodabakhsh
PMID: 21038131  Sayfalar 480 - 482

20.
Tekrarlayan brakiyal arter embolisi oluşturan subklavyen arter stenozunda subklavyo-karotid transpozisyon: Olgu sunumu
Subclavian-carotid transposition for subclavian artery stenosis causing recurrent brachial artery embolism: case report
Bilgin Emrecan, Ali Vefa Özcan, Gökhan Önem, Ahmet Baltalarlı
PMID: 21038132  Sayfalar 483 - 485