p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 18 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 18 (4)
Cilt: 18  Sayı: 4 - Temmuz 2012
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Hemoperitoneumun kolon anastomozlarında yara iyileşmesine ve fibrinolitik aktivite üzerine etkisi
Effects of hemoperitoneum on wound healing and fibrinolytic activity in colonic anastomosis
Neşet Köksal, Mehmet Ali Uzun, Ömer Faruk Özkan, Münire Kayahan, Osman Metin İpçioğlu, Yusuf Günerhan, Ersin Ergün, Pembegül Güneş
PMID: 23138992  doi: 10.5505/tjtes.2012.65289  Sayfalar 283 - 288

KLINIK ÇALIŞMA
2.
Çoklu travmalı olgularda kalp enzimleri ve sitokinler ile travma şiddeti ve mortalitenin ilişkisi
The relationship of trauma severity and mortality with cardiac enzymes and cytokines at multiple trauma patients
Ali Karakuş, Zeynep Kekeç, Ramazan Akçan, Gülşah Seydaoğlu
PMID: 23138993  doi: 10.5505/tjtes.2012.81488  Sayfalar 289 - 295

3.
Yanık ünitesi: Yanık yarası ve çevresinde kolonizasyon
Burn unit: colonization of burn wounds and local environment
Touria Essayagh, Alban Zohoun, Khalid Tourabi, Mohamed Amine Ennouhi, Abdellatif Boumaarouf, Hsain Ihrai, Sakina Elhamzaoui
PMID: 23138994  doi: 10.5505/tjtes.2012.26928  Sayfalar 296 - 300

4.
Elektrik çarpması yaralanması olan hastalarda kardiyak monitörizasyon
Cardiac monitoring in patients with electrocution injury
Meltem Akkaş, Hilal Hocagil, Ay Didem, Erbil Bülent, Kunt Mehmet Mahir, Özmen Mehmet Mahir
PMID: 23138995  doi: 10.5505/tjtes.2012.69158  Sayfalar 301 - 305

5.
Toraks travması sonrası hayat kurtarıcı bir uygulama: Acil serviste torakotomi
A life-saving approach after thoracic trauma: Emergency room thoracotomy
Tevfik İlker Akçam, Kutsal Turhan, Ayşe Gül Ergönül, Emrah Oğuz, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı
PMID: 23138996  doi: 10.5505/tjtes.2012.70194  Sayfalar 306 - 310

6.
Sol kolonun tıkayıcı malign lezyonlarında total-subtotal kolektomi ve primer anostomoz iyi bir tedavi alternatifi midir?
Is total-subtotal colectomy and primary anastomosis a good treatment alternative in malignant obstructive lesions of the left colon?
Kemal Arslan, Mehmet Ali Eryılmaz, Ahmet Okuş, Osman Doğru, Ömer Karahan, Hande Köksal
PMID: 23138997  doi: 10.5505/tjtes.2012.36418  Sayfalar 311 - 316

7.
Delici göz küresi yaralanmalarından sonra fitizis bulbi gelişiminde etkili olan faktörler
The factors affecting the development of phthisis bulbi after penetrating eye injuries
Mesut Coşkun, Mustafa Ataş, Ali Akal, Özgür İlhan, Uğurcan Keskin, Esra Ayhan Tuzcu
PMID: 23138998  doi: 10.5505/tjtes.2012.02223  Sayfalar 317 - 320

8.
Havai fişek taşımasında olan göz yaralanmalarında oküler travma skoru: Olgu serisi
Ocular trauma score in transferred fireworks-related ocular injuries: a case series
Yong Liu, Yi-fei Huang, Jing-jing Jiang, Ji-feng Yu, Yu-bo Gong, Xi-bin Zhou, Gai-ping Du, Qian-qian Xu
PMID: 23138999  doi: 10.5505/tjtes.2012.39000  Sayfalar 321 - 327

9.
Are we prepared for orthopedic trauma surgery outside normal working hours? A retrospective analysis
Normal çalışma saatleri dışında ortopedik travma cerrahisi için hazır mıyız? Retrospektif bir analiz
Dr Mansour A Al-saflan, Dr Mohammed Q Azam, Prof Mir Sadat-ali
PMID: 23139000  doi: 10.5505/tjtes.2012.82084  Sayfalar 328 - 332

10.
Yanık yoğun bakım ünitesinde inhalasyon yaralanması ve solunum komplikasyonlarının yönetimi
Management of inhalation injury and respiratory complications in Burns Intensive Care Unit
Afife Ayla Kabalak, Ahmet Çınar Yastı
PMID: 23139001  doi: 10.5505/tjtes.2012.09735  Sayfalar 333 - 338

11.
Peptik ülser perforasyonuna Ramazan ayının etkisi
The impact of Ramadan on peptic ulcer perforation
Ali Kağan Gökakın, Atilla Kurt, Mustafa Atabey, Ayhan Koyuncu, Ömer Topçu, Cengiz Aydın, Metin Şen, Gündüz Akgöl
PMID: 23139002  doi: 10.5505/tjtes.2012.61257  Sayfalar 339 - 343

OLGU SUNUMU
12.
Travma sonrası hızlı büyüyen kitlesi olan bir olgunun cerrahi tedavisi: Sol ön kolda arteriyovenöz malformasyon
Surgical treatment of a case with rapidly growing mass lesion after trauma: on the left forearm arteriovenous malformation
Süreyya Talay, Bilgehan Erkut, Mehmet Esref Kabalar
PMID: 23139003  doi: 10.5505/tjtes.2012.87059  Sayfalar 344 - 346

13.
Travmatik karotid arter diseksiyonuna bağlı serebral enfarktüs
Cerebral infarction caused by traumatic carotid artery dissection
Ayşegül Bayır, Demet Aydoğdu Kıreşi, Ali Söylemez, Osman Demirci
PMID: 23139004  doi: 10.5505/tjtes.2012.66900  Sayfalar 347 - 350

14.
Meckel divertikülüne bağlı ileus: Olgu sunumları
Ileus due to Meckel’s diverticulum: case reports
Selim Sözen, Ömer Topuz, Mustafa Tükenmez, Ömer Fazıl Bilgin, Yunus Dönder
PMID: 23139005  doi: 10.5505/tjtes.2012.06887  Sayfalar 351 - 354

15.
İki taraflı asimetrik travmatik kalça çıkığı ve iki taraflı asetabulum kırığı: Olgu sunumu
Bilateral asymmetric traumatic hip dislocation with bilateral acetabular fracture: case report
Ercan Olcay, Oktay Adanır, Erdem Özden, Alican Barış
PMID: 23139006  doi: 10.5505/tjtes.2012.04317  Sayfalar 355 - 357

16.
Düğme pilin neden olduğu Meckel divertikülü perforasyonu: İki olgu sunumu
Perforation of Meckel’s diverticulum by a button battery: Report of two cases
Bülent Hayri Özokutan, Haluk Ceylan, Sefa Yapıcı, Sedat Sımsık
PMID: 23139007  doi: 10.5505/tjtes.2012.48742  Sayfalar 358 - 360

17.
Dental işlemin komplikasyonu olarak gelişen cilt altı amfizemi ve pnömomediasten
Subcutaneous emphysema and pneumomediastinum complicating a dental procedure
İsa Döngel, Mehmet Bayram, İsmail Önder Uysal, Güven Sadi Sunam
PMID: 23139008  doi: 10.5505/tjtes.2012.26817  Sayfalar 361 - 363

18.
Trafik kazası sonrasında geç gelişen spinal aksesuvar sinir lezyonu: Olgu sunumu
Late-onset spinal accessory nerve palsy after traffic accident: case report
Tamer Tekin, Tolga Ege
PMID: 23139009  doi: 10.5505/tjtes.2012.67674  Sayfalar 364 - 366