p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 21 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 21 (4)
Cilt: 21  Sayı: 4 - Temmuz 2015
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Deneysel kafa travması oluşturulan sıçanlarda eritropoetin, dekstran ve salin kombinasyonunun lipit peroksidasyonu ve beyin ödemi üzerine etkileri
The effects of erythropoietin, dextran and saline on brain edema and lipid peroxidation in experimental head trauma
Seyit Kağan Başarslan, Cüneyt Göçmez, Kağan Kamaşak, Mehmet Ali Ekici, Halil Ulutabanca, Yurdaer Doğu, Ahmet Menkü
PMID: 26374408  doi: 10.5505/tjtes.2015.66502  Sayfalar 235 - 240

2.
Sıçanlarda yanık travmalı iskelet kaslarında erken evrede mikro-RNA ekspresyon profili
Detection of the MicroRNA expression profile in skeletal muscles of burn trauma at the early stage in rats
Zhang Haijun, Yu Yonghui, Chai Jiake, Duan Hongjie
PMID: 26374409  doi: 10.5505/tjtes.2015.80707  Sayfalar 241 - 247

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Acil serviste ateşli silah yaralanmalarının analizi
Evaluation of gunshot wounds in the emergency department
Mehmet Ali Karaca, Nil Deniz Kartal, Bülent Erbil, Elif Öztürk, Mehmet Mahir Kunt, Tevfik Tolga Şahin, Mehmet Mahir Özmen
PMID: 26374410  doi: 10.5505/tjtes.2015.64495  Sayfalar 248 - 255

4.
Acil servise trafik kazasına bağlı künt abdominal travma ile başvuran hastalarda klinik değerlendirme, laboratuvar parametreleri ve radyolojik sonuçların tedavi kararına ve cerrahi sonuçlarına etkisi
The effect of clinical, laboratory and radiologic results on treatment decision and surgical results in patients admitted to the emergency department with blunt abdominal trauma due to traffic accident
İdil Güneş Tatar, Kerim Bora Yılmaz, Onur Ergun, Şener Balas, Melih Akıncı, Rıza Deryol, Gaye Ebru Şeker, Hakan Kulaçoğlu, Baki Hekimoğlu
PMID: 26374411  doi: 10.5505/tjtes.2015.29559  Sayfalar 256 - 260

5.
Erişkin posttravmatik tekrarlayan menenjitlerin değerlendirilmesi
Evaluation of posttraumatic recurrent bacterial meningitis in adults
Özcan Deveci, Cem Uysal, Sefer Varol, Recep Tekin, Fatma Bozkurt, Muhammed Bekcibasi, Salih Hosoglu
PMID: 26374412  doi: 10.5505/tjtes.2015.02651  Sayfalar 261 - 265

6.
Penetran kalp yaralanmalarında insizyon seçimi: Hangisini tercih etmeliyiz? Torakotomi mi sternotomi mi?
Choice of incision in penetrating cardiac injuries: Which one must we prefer: Thoracotomy or sternotomy?
Yüksel Beşir, Orhan Gökalp, Börteçin Eygi, Hasan İner, İhsan Peker, Gamze Gökalp, Levent Yılık, Ali Gürbüz
PMID: 26374413  doi: 10.5505/tjtes.2015.52882  Sayfalar 266 - 270

7.
Transorbital penetran intrakraniyal travmaların serebrovasküler komplikasyonları
Cerebrovascular complications of transorbital penetrating intracranial injuries
Yonca Ozkan Arat, Anil Arat, Kubilay Aydın
PMID: 26374414  doi: 10.5505/tjtes.2015.48839  Sayfalar 271 - 278

8.
Düşük profilli mini plak ile metakarp cisim kırıklarının cerrahi tedavi sonuçları
Results of surgical treatment in metacarpal shaft fractures using low profile mini plates
Serkan Aykut, Kahraman Öztürk, Çağrı Özcan, Murat Demiroğlu, Ahmet Utku Gürün, Erdem Özden
PMID: 26374415  doi: 10.5505/tjtes.2015.01651  Sayfalar 279 - 284

9.
Akut travmatik torasik aort transeksiyonunda endovasküler tedavi
Endovascular treatment for acute traumatic thoracic aortic transection
Onur Ergun, Murat Canyigit, Mete Hidiroglu, Idil Gunes Tatar, Erdem Birgi, Aslihan Kucuker, Emrah Uguz, Hasan Ali Durmaz, Huseyin Cetin, Baki Hekimoglu, Erol Sener
PMID: 26374416  doi: 10.5505/tjtes.2015.21556  Sayfalar 285 - 290

10.
Kraniyal ateşli silah yaralanmalarının dağılımı ve sonuçları: Çok merkezli geriye dönük çalışma
Outcomes and demostration of cranial firearm injuries: A multicenter retrospective study
Kadir Cınar, Mehmet Secer, Fatih Alagoz, Murat Ulutas, Ozhan Merzuk Uckun, Ali Erdem Yıldırım, Ahmet Gurhan Gurcay, Yahya Guvenc, Haydar Celik, Fırat Narin
PMID: 26374417  doi: 10.5505/tjtes.2015.84883  Sayfalar 291 - 296

OLGU SUNUMU
11.
Motorlu taşıt kazalarının nadir görülen bir komplikasyonu: İki taraflı glob avülsiyonu
Rarely seen complication of motor vehicle accidents: Bilateral globe avulsion
Osman Kelahmetoğlu, Tekin Şimşek, Ümit Beden, İlhami Oğuzhan Aydoğdu, Ebru Cömert Hamzaoğlu
PMID: 26374418  doi: 10.5505/tjtes.2015.58701  Sayfalar 297 - 299

12.
Behçet hastalığına bağlı multipl ince bağırsak perforasyonu
Multiple small bowel perforations due to Behcet’s disease
Tevfik Eker, Aydan Eroğlu
PMID: 26374419  doi: 10.5505/tjtes.2015.87925  Sayfalar 300 - 302

13.
Künt toraks travmasına bağlı sol atriyal yırtık
Left atrial rupture due to blunt thoracic trauma
İlker Akar, İlker İnce, Cemal Aslan, Mehmet Çeber, İlker Kaya
PMID: 26374420  doi: 10.5505/tjtes.2015.24968  Sayfalar 303 - 305

14.
Genç bir kadında, non-travmatik tansiyon gastrotoraks
Non-traumatic tension gastrothorax in a young lady
Mahmut Tokur, Ş. Mustafa Demiröz, Muhammet Sayan
PMID: 26374421  doi: 10.5505/tjtes.2015.71245  Sayfalar 306 - 308

15.
Acil hekimlerinin oftalmik acili: Akut retrobulber hemoraji
Acute retrobulbar haemorrhage: An ophthalmologic emergency for the emergency physician
Can Pamukcu, Mahmut Odabaşı
PMID: 26374422  doi: 10.5505/tjtes.2015.16768  Sayfalar 309 - 314